Tutkimushanke etsii keinoja maatalousyrittäjän mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseksi

Millä keinoilla maatalousyrittäjän mielen hyvinvointia voidaan tukea?
Kysymystä pohdittiin työseminaarissa, jossa Työterveyslaitoksen, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan, työterveyshuollon ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n asiantuntijat kokoontuivat keskustelemaan maatalousyrittäjien mielenterveysperusteiseen työkyvyttömyyteen liittyvän tutkimushankkeen taustoista ja alustavista havainnoista.
Melan ja Työterveyslaitoksen yhteistyöhankkeena toteutetun tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tutkimusnäyttöön perustuvia ehdotuksia maatalousyrittäjien työkyvyn tukemiseksi.
Tutkimuksella kartoitetaan mielenterveyden häiriön vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden maatalousyrittäjien työkyvyttömyyden taustatekijöitä sekä suunnitellaan keinoja, joilla voitaisiin ajoissa tunnistaa mielenterveysongelmista kärsivien yrittäjien hyvinvointia ja työkykyä uhkaavia tekijöitä.
Tutkimuksessa tarkastellaan sadan Melan myöntämälle työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden päädiagnoosilla jääneen maatalousyrittäjän taustoja. Kyseessä on vuoden kestävä tutkimusprojekti, jonka tulokset julkaistaan loppuvuodesta.
– Odotan, että saamme tutkimuksen myötä lisää taustatietoa oman toimintamme kehittämiseen sekä laajemminkin työhyvinvoinnin tukemiseen, Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari sanoo.
– Maatalousyrittäjän työn luonne on muuttunut lyhyessä ajassa ja vaatimukset kasvavat koko ajan. Lisääntynyt byrokratia, tilakokojen kasvaminen, työn määrä ja sitovuus sekä taloudelliset huolet ovat lisänneet maatalousyrittäjän henkistä kuormitusta ja haavoittuvuutta, kertoo maatalousyrittäjä Mika Nieminen.
Yhteiskunta asettaa maatalousyrittäjälle entistä enemmän paineita ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja tukiehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Näiden seurauksena jaksamisongelmat koettelevat maatalousyrittäjän työ- ja toimintakykyä. Mielenterveyden ongelmat ovat tuki- ja liikuntaelinvaivojen jälkeen yrittäjien yleisimpiä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syitä.

– Näyttäisi siltä, että maatalousyrittäjän työssä kuormitustekijät ovat hyvin monimuotoisia ja riski työkyvyttömyyteen kasvaa heti jos mielenterveysongelmaan yhdistyy jokin muu ongelma. Työkyvyn ylläpitämiseen tarvitaan siis monenlaista tukea, tutkimusta johtava ylilääkäri Teija Kivekäs Työterveyslaitokselta toteaa.

Vaikutetaan mieluummin etu- kuin jälkikäteen

Työstä irrottautuminen ja loman pitäminen ovat tärkeitä maatalousyrittäjän työssä jaksamisen kannalta. Riittävä lepo, fyysisen ja henkisen kunnon hoito sekä työterveyshuollon palveluiden käyttö auttavat yrittäjiä säilyttämään terveytensä jatkuvissa muutospaineissa.

– Kaksi tärkeää keinoa maatalousyrittäjän terveenä työssä pysymiseen ovat toimivat lomituspalvelut ja työterveyshuolto, Huotari korostaa.

Lähipiirin rooli voi olla merkittävä silloin, jos hälytysmerkkejä yrittäjän työkykyä uhkaavista tekijöistä on havaittavissa.¨
Keskustelussa esiin nousi Melan julkaisema varhaisen välittämisen malli, jonka tavoitteena on rohkaista yrittäjän lähipiiriä ja yhteistyökumppaneita ottamaan puheeksi havaitsemiaan merkkejä henkisestä kuormittumisesta tai muutoksista tilan toiminnassa.
Varhaisen välittämisen malli on tarkoitettu tukemaan maatalousyrittäjiä työssä selviytymisessä sekä auttamaan tilan toimintaa uhkaavissa ongelmissa.

– Maatalous on raskas ja riskialtis ammatti. Työeläkeuudistuksen kaavailut eläkeiän nostamisesta edellyttävät, että työssä jaksamiseen panostetaan. On tärkeää, että maatalousyrittäjän työkykyä uhkaavat tekijät tunnistetaan ja niihin pystytään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uskon, että tutkimustulosten pohjalta voimme löytää keinoja, joilla yrittäjän sekä hänen maatilansa hyvinvointia voitaisiin ajoissa tukea, Huotari sanoo.