Maakuntahallitus huolissaan sote-palveluiden integraatiosta

Maakuntahallitus on huolissaan sote-lain luonnoksen mukanaan tuomista muutoksista sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden kuntapalveluiden integraatioon. Kuntien palveluiden ja sote-palveluiden yhteistyön on oltava toimivaa, ja sen täytyy mahdollistaa ennakoivan hyvinvointityön vaikuttavuus.

Sote-järjestämislakiehdotuksessa nakerretaan paljon kuntien itsehallintoa ja itsenäisiä toiminta-edellytyksiä. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila muistuttaa, että lain vaikutukset kunnan olemassaoloon, yhteisölliseen rooliin, kansanvaltaiseen asemaan ja talouteen tulevat olemaan merkittäviä, mutta näihin muutoksiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomioitu valmiste-lussa.

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on yhtä mieltä lakiehdotuksen tavoitteista, sillä Suo-men sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on merkittävien kehittämistoimenpiteiden tarpeessa. Maakuntahallitus on myös tyytyväinen siihen, että lähipalveluita korostetaan lakiehdotuksessa.

Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioesitys hyväksyttiin jatkovalmisteluun

Maakuntahallitus on päättänyt hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liiton ta-lousarvioesityksen vuodelle 2015. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi taloussuunnitelmaehdotuk-sen vuosille 2016–2017. Talousarvio lähetetään lausuntokierrokselle liiton jäsenkuntiin.

Talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan vuosikatteeltaan noin 46 500 euroa alijäämäinen. Alijäämä ehdotetaan katettavaksi aikaisempien tilikausien ylijäämistä. Vuoden 2015 talousarvio-esitys perustuu jäsenkuntien maksuosuuksien säilyttämiseen vuoden 2014 tasolla.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla vauhtia kasvuyrityksille

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2015–2016. Asiakirjassa esitetään maakuntaohjelmaa toteuttavia keskeisimpiä
kärkiteemoja ja -hankkeita sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnalle merkittäviä
asioita, jotka vaativat keskushallinnon rahoitusta, päätöstä tai linjausta kahden seuraavan vuo-den aikana.

Suunnitelmassa nousee esiin erityisesti kasvuyrittäjyyden edistäminen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila toteaa liiketoimintaa tukevan tutkimuksen, koulutuksen ja neuvon-nan tärkeäksi osaksi kasvuyrittäjyyden vauhdittamista. Älykkäisiin suunnittelu- ja tuotantomene-telmiin pohjautuvien liiketoimintamallien kautta pystytään myös kehittämään yritysten kilpailu-kykyä ja tuotannon tehokkuutta. – Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet auttavat yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymään, uskoo Anttila.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää ensimmäistä kertaa myös maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) tiedot eli rakennerahasto-ohjelman alueellisessa päätöksenteossa olevat toteuttamisen painotukset sekä rahoituksen kohdentamisen toimintalinjoittain ja viranomaisittain. Toimeen-panosuunnitelmassa on esitetty myös maaseudun kehittämisohjelman alueelliset painotukset. Lisäksi suunnitelmaan sisällytetään MYR:n lausunto rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisista teemoista.

Toimeenpanosuunnitelman hyväksymiskäsittely on maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 29.9.2014.

ELYn strateginen tulossopimus ja maakunnalliset tavoitteet yhteneviä

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus antoi lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategi-sen tulossopimuksen 2012–2015 tarkistamisesta. Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan asia-kirjan tavoitteiden olevan samansisältöisiä maakunnallisten tavoitteiden kanssa.

Maakuntahallitus pitää onnistuneina tarkistuksia biotalouden, cleantechin ja digitalisaatiokehi-tyksen osalta. Myös t&k-toiminnan vahvempi yhteistyö yritysten kanssa on edelleen ajankohtai-nen asia.

Maakuntahallitus toivoo, että asiakirjassa huomioidaan maaliskuussa 2014 valmistunut Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia ja sen toimeenpano, koska vähähiilinen talous on ny-kyisen rakennerahastokauden ja maaseutuohjelmakauden painopiste.

Maakuntahallitus korostaa lausunnossaan kehittämistoimijoiden yhteistyön tiiviyttä. Maakun-nallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä ennakoivasti sovittaa yhteen esim. ra-hoitusinstrumentteihin liittyen eri toimijoiden rooleja ja mahdollisuuksia.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmän nimeäminen

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus nimesi toimikaudeksi 1.10.2014–31.12.2016 liikenne-järjestelmätyöryhmän puheenjohtajaksi Lasse Anttilan, varapuheenjohtajaksi Kai Pöntisen, esit-telijäksi suunnittelujohtaja Antti Saartenojan ja sihteeriksi maakuntainsinööri Jorma Ollilan.

Työryhmän varsinaisiksi jäseniksi nimettiin kaupungininsinööri Kari Havunen, yleiskaava-arkkitehti Jyrki Kuusinen, elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, tekninen johtaja Juha Takamaa, kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, kaupungingeodeetti Seppo Kangas, kaavoittaja Marketta Nummijärvi, tekninen johtaja Jouko Hänninen, kunnanjohtaja Sabah Samaletdin sekä kaupun-ginjohtaja Jarmo Pienimäki.

Lisäksi maakuntahallitus päätti kutsua työryhmään edustajat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta, Finaviasta, Linja-autoliitosta, VR-yhtymästä, EP:n Kauppakamarista, EP:n Yrit-täjistä sekä SKAL Pohjanmaa ry:stä.

Työryhmän tehtäviin kuuluvat maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumisen edis-täminen, kehittämisen koordinointi ja ohjaus. Samalla tavoitteena on edistää valtion viran-omaisten, kuntien ja naapuriliittojen välistä vuoropuhelua sekä käsitellä maakuntakaavoitukseen liittyviä liikenneasioita.