Soini pohti kuntastrategiaa ja tuottavuutta

Soinin kunnanhallitus pohti kokouksessaan kunnan kuntastrategiaa ja tuottavuusohjelomaa vuosille 2015-2017.

Uuden kunta-strategian valmistelu käynnistettiin kevään 2014 talousarvioseminaarissa. Keskeistä strategiassa on hyvinvointi ja palvelut, kuntarakenne asuminen ja ympäristö, kilpailukyky ja elinkeinot sekä johtaminen ja talous.

Strategian tulee olla valmis vuoden 2015 tammikuussa. Tavoitteena on uuden kuntalain mukainen strategia, jolla ohjataan kunnan toimintaa ja joka toimii kunnanvaltuuston päätösten pohjana ja talousarvion perustana.
Soini on lisäksi yhdessä muiden Järvi-Pohjanmaan kuntien kanssa käynnistänyt tuottavuusohjelman laatimisen. Tuottavuusohjelmatyötä varten on nimetty palvelurakennetyöryhmä.

Ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella keskitytään perusturvan ja teknisen toimen toimialojen kehittämiseen. Konsultti on valittu ja työ on valmis tämän vuoden aikana. Työ keskittyy rakenteellisiin, työnjakoon ja johtamisen liittyviin ratkaisuihin, joilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Pohjaselvityksenä perusturvan osalta on juuri valmistunut nykytilaa kuvaava kuntamaisemaraportti, jota kehittämistyössä hyödynnetään. Samassa aikataulussa käydään läpi muu tulojen ja menojen tarkastelu. Muut toimialat käydään läpi kuntien omana selvitystyönä hyödyntäen perusturvan ja teknisen toimen kehittämismallia.

Talousarvion 2015 laadinta on käynnissä ja talousarvioehdotuksissa on useita talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Ensi vuosi on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan seitsemäs toimintavuosi ja yhteislautakuntien menot ovat Soinin kunnan talousarviosta yli 90 prosenttia.

Vuoden 2015 talousarvioesityksissä muut yhteislautakunnat kuin perusturva ovat pysyneet annetussa raamissa ja nettokustannukset eivät ole nousseet vuodesta 2009. Tällä hetkellä perusturva ylittää raamin n. 540000 eurolla. Tästä johtuen välittömät selvitykset kohdistetaan perusturvaan tavoitteena talousarviokehyksessä pysyminen.

Soinin kunta on omilla toimenpiteillään usean vuoden ajan tehnyt talouden tervehdyttämistoimenpiteitä. Varhaiskasvatus on keskitetty ja kouluverkko pääosin saneerattu.

Soinissa on vielä yksi kyläkoulu, jonka koulurakennuksesta suuri osa tuhoutui loppukesällä tulipalossa. Talousarvion laadinnan yhteydessä selvitetään koulun kohtalo. Muut kokoluokkaa pienemmät selvitykset tehdään niin ikään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Soinin kunta on hakenut harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2014 ja siihen liittyen valtiovarainministeriölle tulee toimittaa valtuuston hyväksymä Soinin kunnan talouden tuottavuusohjelma.

Kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan, että strategiatyön valmistelua jatketaan arvojen, toiminta-ajatuksen ja vision hahmottamisella kunnanvaltuuston käsittelyä varten.

Tuottavuusohjelmatyön tämänhetkinen vaihe merkittiin tiedoksi ja talousarvion 2015 valmistelua jatketaan siten, että tavoitteena on annetun menokehyksen saavuttaminen kaikilla toimialoilla.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy em. toimenpiteet talouden tervehdyttämisohjelmaksi vuosille 2015-17.