Katuvalaistus lisää etenkin kevyen liikenteen käyttäjien turvallisuutta Rantakyläntien puolivälin paikkeilla.

Katuvalo loistaa Rantakyläntiellä

Vimpelin kunnan keskustasta Hietojalle johtavalla Rantakyläntiellä on toteutettu etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta lisäävä katuvalaistus Jukkalantien ja Eerolantien välillä. Uudet katuvalot on asennettu noin 400 metrin pituiselle tieosuudelle.

Rantakyläntie ei kuulu kunnan kaavateihin vaan sen omistaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ely-keskuksen, Vimpelin kunnan ja Vimpelin voiman yhteistyöprojektin kustannusarvio oli noin 21 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Uusia katuvalaisimia Jukkalantien ja Eerolantien väliselle osuudelle asennettiin kaikkiaan 12 kappaletta.

Jukkalantie ja sen jatkeena oleva ja Savonjoen ylittävä Kaarisilta valaistiin toissavuonna. Rantakylän ja Tuohiperän yhdistävä kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta on lisännyt kevyen liikenteen määrää Rantakyläntiellä, josta puuttuu kevyen liikenteen väylä.

Energiatehokkuus huomioitu

Rantakyläntien uusi katuvalaistus on toteutettu led-valaisimilla, joiden sähkönkulutus on reilusti alle puolet aikaisemmin käytetyistä elohopealampuista. Uusien valaisimien teho on 74 wattia.

– Led-valaismet ovat elohopealamppuihin verrattuna paljon kestävämpiä ja energiatehokkaampia. Elohopealamppujen elinkaari oli aika pieni.

– Led-valaismet maksavat itsensä takaisin siinä, että kuluu paljon vähemmän sähköä ja on vähemmän huoltotarvetta, kertoo verkkotoiminnan johtaja Hannu Vähäsöyrinki Vimpelin Voimasta.

Katuvaloissa on käytetty energiatehokkaita led-valaisimia. Valaisin pylväät ovat nykymääräysten mukaan myötääviä.

Uudet valaisinpylväät ovat myötääviä. Jos joku ajaa autollaan pylvästä päin, on pylväsmalli sellainen, että se joustaa.

Myötääviä pylväitä tulee käyttää, jos tiellä saa ajaa yli neljääkymppiä. Uuden katuvalaistuksen kohdalla Rantakyläntien nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa.

Lautakunnassa yksimielisyys

Vimpelin kunnan tekninen johtaja Ville Karjalainen kertoo teknisen lautakunnan miettineen, mihin olisi järkevintä kohdentaa varoja katuvalaistuksen parantamiseen.

– Yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että lasten ja muiden liikkujien turvallisuus Rantakyläntiellä pitää taata ja sen jälkeen tehdään vanhojen valaistuksen uusimisia. Rantakyläntielle jäi pimeä pätkä, joka haluttiin turvata valaistuksella.

Hannu Vähäsöyrinki kertoo projektin vaatineen useamman luvan hakemista ely-keskukselta sen jälkeen kun Vimpelin Voima oli tehnyt projektista tarjouksen kunnalle ja tekninen lautakunta käsitellyt asian ja tehnyt päätöksensä.

– Haimme kunnan kanssa yhdessä elyltä lupaa valaistuksen rakentamista varten. Voiman puolesta on tehty sähköinen suunnitelma ja mitoitus siitä, miten isot valaisimet pitää laittaa ja kuinka kaapeloinnit toteutetaan.

Vähäsöyringin mukaan tiealueella työskentely on tarkkaan määriteltyä. Kaikilla tiealueella työskentelevillä täytyy olla tieturvakoulutus ja voimassa oleva tieturvakortti.

– Meidän piti hakea myös lupa tiealueella työskentelyyn ja ilmoittaa tiehallinnolle, koska tiealueella tehdään töitä.

– Liikennemerkkien – eli varoitusmerkkien ja vilkkujen – käyttö on myös tarkkaan määritelty. Kaiken kaikkiaan katuvalaistusprojekti on tarkkaan säädelty myös vähemmän liikennöidyillä teillä.

Vimpelin Voimalla on käytettävissään ammattitaitoinen asentajatyöryhmä ja tarvittava ja monipuolinen kalusto, jonka avulla työ hoitui mallikkaasti.

Projektiin toi lisähaastetta Eerolantien ja Jukkalantien välillä kulkeva Etelä-Pohjanmaan Voiman alueverkon 110 kilovoltin johto. Johdon alittamiseen maakaapelein haettiin alueverkon haltijan lupa ja ohjeistus.

Kunnan näkökulmasta projekti on ollut Ville Karjalaisen mukaan uudenlainen, koska elystä ei ole aikaisemmin tarvinnut hakea lupia.

– Luvanhaku meni jouhevasti ja elyltä sai ohjeistusta, miten projekti saadaan liikenteeseen. Hannu Vähäsöyringillä oli tiedossa, millaisia lupia projektiin tarvitaan.

– Kun lupahakemukset saatiin tehtyä, ei projekti ole sen jälkeen kuormittanut kuntaa vaan asiat ovat edenneet Voiman kautta. Voima toimitti kaikki lupia vaadittavat dokumentit ely-keskukselle ja on urakoinut valaistuksen.

Tiestrategia työn alla

Rantakyläntien katuvalaistusprojektin kanssa samaan tilaukseen liittyy kunnan keskustassa meneillään oleva projekti, jossa valaisinpylväisiin vaihdetaan uudet led-valaisimet. Viime vuoden puolella aloitettu projekti on vielä kesken.

Vimpelin kunta on varannut vuositasolla kunnan talousarvioon 25 000 euroa katuvalaistuksen parantamista varten. Vuonna 2023 summa nousee 50 000 euroon.

– Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen, ettei katuvaloverkostoa lähdetä laajentamaan vaan panostetaan olemassa olevan katuvaloverkoston perusparantamiseen. Sen jälkeen katsotaan, mitkä varat ja mahdollisuudet kasvattaa aluetta – ja onko sille tarvetta, summaa Ville Karjalainen.

Kunnassa työstetään tänä vuonna tiestrategia, jossa linjataan kulloisenkin vuoden kaavateiden kunnostustarpeet ja työhön käytettävä rahamäärä.

Tekeillä on työlista tuleville vuosille. Parhaillaan kartoitetaan tiealueita ja valaistuksia.

– Ihmiset kysyvät usein, että milloin jokin tietty kunnostus tehdään. Strategiassa on julkisesti nähtävissä, milloin työt tehdään. Tämä tieto rauhoittaa kuntalaisia, kun tiedetään, että asia tapahtuu, sanoo Karjalainen.

Karjalaisen mukaan ely-keskuksen kanssa on käyty keskusteluja siitä, että tiestön kuntoa pitäisi parantaa Vimpelissä.

Rantakyläntie ja pääväylätkin ovat melko huonossa kunnossa. Kunta kirjelmöi ely-keskukselle loppusyksystä, että Kurejoelle vievä tie 7421 ja Rantakyläntie kunnostettaisiin.

Kunnan omien kaavateiden kunnostamiseen on talousarvioon varattu vuosittain rahaa. Tälle vuodelle on varattu 60 000 euroa, joka laitetaan Anttilankankaan teiden kunnostamiseen ja asvaltoimiseen. Seuraaville vuosille varataan 50 000–100 000 euroa kaavateiden kunnostusta varten.

– Mikäli ely-keskuksen kanssa päästään asiasta sopimukseen, Rantakyläntielle olisi tarkoitus saada kevyen liikenteen väylälevennys.

Suunnittelurahaa on varattu ensi vuodelle talousarvioon. Samalla kehitettäisiin ulkoliikuntaväylää, joka toisi mukanaan hyvät lenkkeilymaastot.

Virpi Poikelin