Alajärven seurakunnalle ensimmäinen uuden alueen kattava talousarvio

Alajärven kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Lappajärven ja Vimpelin seurakunnat liittyvät Alajärven seurakuntaan vuoden 2023 alussa, mikä on tuonut oman haasteensa seurakunnan ensi vuoden talousarvion laadintaan.

MAINOS

Jokainen seurakunta onkin laatinut normaaliin tapaan annettujen ohjeiden mukaan kunkin tehtäväalueen talousarvion, jotka sitten on yhdistetty.

Vuoden 2023 alusta astuu voimaan verotulouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden rahoittamiseksi. Muutoksella on vaikutusta myös kirkollisveroon, koska tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon.

Ansiotuloverotuksen muutoksen takia Kirkkohallitus on suosittanut seurakuntatalouksia tarkastelemaan ja alentamaan vuoden 2023 veroprosenttiaan.

Alajärven ja Vimpelin seurakuntien veroprosentit ovat olleet 1,75 ja Lappajärven 1.9 prosenttia. Liitoksen jälkeen myös Lappajärven veroprosentti laskee 1,75 prosenttiin. Kirkkohallituksen suositus kaikkien kolmen seurakunnan veroprosentin laskemiseksi oli 0,1 prosenttia, mutta Alajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi 1,7.

Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Näiden pohjalta verotulokertymäksi vuodelle 2023 on saatu 3349000 euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 3050000 euroa ja valtionrahoituksen 299000 euroa.

Toimintatuottoja ja -toimintakulujen suhdetta vuoden 2022 talousarvioon ei kannata vertailla, koska se ei liitoksen vuoksi ole vertailukelpoinen.

Käyttötalousosassa suurimman menoerän aiheuttavat henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on noin 59,9 prosenttia.

Talousarvion mukainen vuoden 2023 toimintakate on -2744185 euroa. Verotulojen ja -kulujen, kirkon rahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen vuosikate jää plussalle 358915 euroa. Poistojen arvioidaan vuonna 2023 olevan yhteensä 371844 euroa, poistoeron vähennys 19610 euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää ylijäämää 6681 euroa.

Investointiosaan on kirjattu Alajärven sekä Vimpelin kirkon ja tapulin paanukattojen tervaus sekä Alajärven kirkon urkujen suurempi huolto. Lisäksi suunnitteluun on varattu määrärahat koskien Lehtimäen hautausmaan laajennusta sekä Vimpelin kirkon ja tapulin ulkomaalausta.

Lisäksi vuosikorjauksiin on varattu määrärahoja tarpeen mukaan kunkin kiinteistön kohdalle. Palkkakustannuksiin on varattu määräraha kaikkien neljän kirkon kulttuuriperintöinventoitiin.

Alajärven seurakunnalla ei ole aikaisemmin ollut pitkäaikaista lainaa, mutta liitoksen myötä lainanlyhennyksiin on vuodelle 2023 varattu 74000 euroa.

Kirkkovaltuusto päätti hautatoimen maksuista 1.1. alkaen. Kirkkolain mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20–25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2021 tämä prosenttiosuus oli Alajärvellä 11,9, Lappajärvellä 13,6 ja Vimpelissä 18,35.

Hautasijamaksut 1.1.2023 alkaen vahvistettiin. Hautasijan ja uurnapaikan hinta on asuvalle 80 euroa ja 90 euroa Lappajärvellä, kun vainajan kotipaikka on seurakunnan alueella. Muualla asuville hinta on 300 euroa.

Alajärveläiset, lappajärveläiset ja vimpeliläiset sotaveteraanit, sotaveteraanien puolisot ja lotat saavat ilmaisen hautasijan ja haudan kaivamisen, peittämisen ja alkukunnostuksen. Vieraspaikkakuntalaiselle sotaveteraanille ja lotalle tämä maksaa 150 euroa.

Kirkon vuokra siunauskäyttö evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomalle on 160 euroa ja vieraspaikkauntalaiselle 220 euroa.

Hautapaikat luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Vainajan eloonjäävä aviopuoliso voi varata hautapaikan kuolleen puolisonsa hautapaikan rinnalta. Samoin vanhemmat voivat varata kuolleen lapsensa rinnalta hautasijan itselleen samoin kuin perheen naimattomille lapsille.

MAINOS
Exit mobile version