0.8 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan uusia tuulia

Perusopetusta antavilla kouluilla on opetus- ja kasvatustehtävä. Oppilaiden oppimista, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan yhteistyössä kotien kanssa.

Yksi perusopetuksen tärkeä tehtävä on kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen sekä puolustamiseen. Perusopetuksen avulla toteutetaan opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuutta, jossa tavoitteena on varmistaa kaikille lapsille koulutuksen tasa-arvo.

MAINOS

Yksi iso haaste on, että tulevina vuosina peruskoulunsa aloittavista arviolta noin 65 prosenttia päätyy ammatteihin, joita ei tänä päivänä ole vielä olemassa. Annettavien valmiuksien tulee olla riittävän laaja-alaisia. Laaja-alainen oppiminen onkin keskeinen osa uutta opetussuunnitelmaa.

Perusopetuksen toteuttamista ohjaa opetussuunnitelma, jolle on valtakunnalliset perusteet. Opetuksen järjestäjällä eli kunnilla on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä.

Uusien opetussuunnitelman perusteiden valmistumisen jälkeen Etelä-Pohjanmaalla lähdettiin ennakkoluulottomasti yhteiseen opetussuunnitelmatyöhön.

Yhteistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa on ollut valmistelemassa lähes kaikki alueen kunnat. Työ organisoitiin alueen yhteisen OSAAVA-hankkeen puitteissa.

OSAAVA-hankkeen tavoitteena on maakunnan yhteisen opettajien täydennyskoulutusjärjestelmän kehittäminen ja sen jatkuvuuden turvaaminen.

Uusia muutoksia

Muutoksia ovat esimerkiksi ruotsin pakollisen opiskelun alkaminen jo 6. luokalla, valinnaisuuden tuleminen alakouluun sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen.

Oma maakunnallinen painotus on yrittäjämäisten toimintatapojen opiskelu 7. luokalla kaikille yhteisenä oppiaineena.

Syksyllä 2016 uusi opetussuunnitelma koskee vuosiluokkia 1-6, ja sen jälkeen vuosi kerrallaan vuosiluokkia 7-9.

– Tietotekniikka on yksi näkyvä ja vahva työkalu oppimisessa, kun taas kaunokirjoitus on jäänyt pois, kertoo Lehtimäen Taimelan koulun rehtori Antti Takala.

Myöskin oppikirjojen rooli on muuttunut sillä OPSI ohjaa. Opinnoissa kysyttiin ennen mitä? Nyt kysytään miten?

Oppilaat pääsevät myöskin itse suunnittelemaan ja toteuttamaan opintojaan.

Prosessin arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja eteläpohjalaisessa suunnitelmassa tarkennettuihin arvoihin.

Vuosiluokilla 1-3 käytetään sanallista arviointia ja vuosiluokilla 4-7 numeroarviointia, joita voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Vuosiluokilla 8-9 käytetään numeroarviointia. Oppilaan koko prosessi arvioidaan kokonaisuudessaan.

– Ei koe pelkästään kerro oppilaan osaamisesta, vaan siihen otetaan huomioon kokonaisuus koko prosessin aikana, Alajärven Paavolan koulun rehtori Pentti Rentola toteaa.

Muutoksia ovat myös yhdessä tekemisen kulttuuri, oppilaan osallisuus-suunnittelu, toteutus ja arviointi, moniammatillinen yhteistyö, eri oppiaineita opettavien opettajien yhteistyö, samanaikaisopetus sekä tiimityö.

– Moni vanha asia on koulussa hyvin ja ne säilyy kuten toisten huomioiminen. Tämäkin asia jopa korostuu, Vimpelin Aapiskujan koulun rehtori, Riikka Jaatinen muistuttaa.

Perusopetuksen tehtävät ja tavoitteet

Perusopetuksen tehtävä Etelä-Pohjanmaalla on rakentaa yhdessä elinvoimaista maakuntaa, jossa oppiminen muuttuu sivistykseksi. Lapsista ja nuorista kasvatetaan ja opetetaan yritteliäitä, osallistuvia, omasta ja muiden hyvinvoinnista huolehtivia ja ympäristöstä välittäviä kansalaisia.
Tehtävänä on opetus- ja kasvatustehtävä, yhteiskunnallinen tehtävä, kulttuuritehtävä ja tulevaisuustehtävä.

Tavoitteena on kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, tarpeelliset tiedot ja taidot sekä sivistyksen, tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen edistäminen.
Perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen osaamiseen kuuluu tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto, sekä kyky käyttää tietoja ja taitoja tilanteen vaatimalla tavalla.

Valmisteltu jo pari vuotta

Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan haasteita myös opettajille. Vanhoista tottumuksista siirtyä uusiin asioihin vaatii totuttelua ja opettelua.

Siksi tähän maakunnalliseen opetussuunnitelmaan onkin lähdetty perehtymään ja suunnittelemaan hyvissä ajoin. Opeteltavaa on esimerkiksi tietotekniikan sekä ihan käytännön asioitten parissa, jotta niistä saadaan mahdollisimman hyviä ja toimivia.

Työt tämän parissa on alotettu jo yli kaksi vuotta sitten.

– Tämä alkoi vähitellen jo edellisellä lukukaudella vaiheittain ja yläasteella ollut jo aikaisemmin, rehtori Antti Takala toteaa.

Opetussuunnitelman parissa ja suunnittelussa on ollut mielekästä työskennellä.

– Tällä alueella on erittäin motivoitunutta henkilökuntaa ja asioita on helppo viedä eteenpäin ja rakentaa yhdessä, rehtori Riikka Jaatinen iloitsee.
Hieno uurastus ja työskentely jatkuu kouluissa ympäri maakunnan pienin varmoin askelin.

Jenna Tanhua

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät