MAINOS

Konttisuon tuulivoimaosayleiskaavasta tehdyt valitukset hylättiin

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 10.3. päätöksensä Soinin Konttisuon tuulivoimaosayleiskaavasta tehtyihin valituksiin. Päätöksellä valitukset hylättiin.

Energieguelle suunnittelee kahdeksan tuulivoimalan puistoa Soinin Konttisuon alueelle. Konttisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue sijaitsee Soinin kunnan eteläosassa, Karstulan kunnan rajalla n. 18 kilometrin etäisyydellä Soinin keskusta-alueesta.

MAINOS

Suunnittelualue rajautuu lisäksi Ähtärin kaupungin enklaaviin. Suunnittelualueen koillispuolella sijaitsevaan Karstulan keskustaan on matkaa noin 20 kilometriä, lounaispuolella sijaitsevaan Ähtärin keskustaan noin 27, pohjoisessa sijaitsevaan Kyyjärven keskustaan noin 34 ja luoteessa sijaitsevaan Alajärven keskustaan noin 41 kilometriä.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 820 hehtaaria ja se on turvetuotanto- sekä maa- ja metsätalouskäytössä.
Alueelle on suunniteltu kahdeksaa tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu tuotantoteho on korkeintaan noin 25 MW. Tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeus on 220 metriä.

Tuulivoimalat liitetään toisiinsa maakaapelein ja yhdistetään alueelle rakennettavaan sähköasemaan. Sähköliityntä on tarkoitus toteuttaa johdonvarsiliittymällä alueen poikki kulkevaan Fingridin Alajärvi-Petäjävesi voimajohtoon.

Tuulivoimaloiden rakentamis- ja toiminnanaikaisia tehtäviä varten alueella tarvitaan huoltoteitä. Ne ovat sorapintaisia ja leveys on keskimäärin noin kuusi metriä. Olemassa olevia metsäteitä parannetaan.

Metsäisessä maastossa tielinjauksien alueilta kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä reunaluiskien ja työkoneiden tarvitseman tilan vuoksi. Raivattava alue saattaa kaarteissa olla kaksinkertainen erikoispitkien kuljetuksien (siivet, tornin osa) vaatiman tilan johdosta.

Jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin 0,5 hehtaarin laajuinen kokoamis- ja työskentelyalue.
Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että kunnanvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että kunnanvaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa päättäessään kaavan hyväksymistä.

Hallinto-oikeus katsoo sen perusteella, mitä ylempänä on lausuttu yleiskaavan vaikutusten selvittämisestä ja kaavan sisällöstä, että osayleiskaavan ympäristövaikutuksien selvityksiä on, siltä osin kuin niistä on valitusten johdosta ollut kyse, kaavan ohjaustavoite, tarkkuus ja arvioidut vaikutukset huomioon ottaen pidettävä riittävinä sen arvioimiseksi, täyttääkö kaava maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset sekä tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset.

Osayleiskaavan vaikutuksista tehdyt tutkimukset ja selvitykset ja niiden arvioinnit osoittavat hallinto-oikeuden mukaan, että yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset voidaan täyttää tässä asiassa kysymyksessä olevilta osin.

Kaavaratkaisu ei mahdollista osoitettuja useampien voimaloiden rakentamista. Osayleiskaavan tarkoitus huomioon ottaen kaavassa ei ole ollut tarpeen osoittaa turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä turvetuotannon päätyttyä. Maakuntakaava on ollut ohjeena osayleiskaavaa laadittaessa ja se on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Osayleiskaavan arvioidut vaikutukset eivät rajoita muutoksenhakijoiden kiinteistöjen käyttöä niiden nykyiseen tarkoitukseen eikä osayleiskaava aiheuta muutoksenhakijoille maan käyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa.

Kunnanvaltuuston päätöksen kumoamiseen ei yllä lausutun perusteella ole syytä, joten valitukset on tutkituilta osin hylätty.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version