Kimpilamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma pääosin riittävä

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Soiniin ja Ähtäriin suunnitteilla olevan Kimpilamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Energiequelle Oy suunnittelee 8,5 kilometriä Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 20 kilometriä Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen sijaitsevalle Kimpilamminkankaalle enintään 29 voimalan tuulivoimahanketta.

MAINOS

Hankkeen voimaloiden kokonaisteho on enintään 290 MW yksittäisen voimalan tehon ollessa enintään 10 MW. Suunnitteilla olevien voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 metriä, lavan pituus sata metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä.

Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, voimaloiden väliset maakaapelit ja mahdollisesti 1-2 sähköasemaa. Hankkeen sähkönsiirron osalta tarkastelussa on kaksi eri linjausvaihtoehtoa.

Hankevastaava toimitti joulukuussa hankkeesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja 4.3. ELY-keskus antoi ohjelmasta YVA-menettelyn mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon.

Arviointiohjelmasta jätettiin ELY-keskukselle yhteensä 32 lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia. Näiden perusteella ELY-keskus piti arviointiohjelmaa riittävänä muutamin täydennyksin.

Erityisesti hankkeesta aiheutuvien melu- ja välkehaittojen arvioinnin todettiin olevan haasteellista, koska teholtaan ja korkeudeltaan vastaavia voimaloita ei ole vielä käytössä.

Tehtävässä vaikutusten arvioinnissa edellytetäänkin noudattamaan varovaisuusperiaatetta ja esittämään arviointiin liittyvät epävarmuustekijät.

Hankkeen vaikutusalueella sijaitsee päiväpetolintujen reviirejä, joten uhanalaisiin päiväpetolintuihin ja erityisesti maakotkaan kohdistuva arviointi tulee perustua riittävän luotettavaan ja kattavaan aineistoon.

Maisemaan kohdistuvien vaikutusten osalta tulee huomioida mm. lähikyliin ja hankealueen halki kulkevaan Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreittiin kohdistuvat vaikutukset.

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa hankevastaava laatii hankkeen ympäristövaikutuksista arviointiselostuksen, josta ELY-keskus YVA-yhteysviranomaisena antaa perustellun päätelmän uuden kuulemiskierroksen jälkeen.

Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin mahdollisiin lupahakemuksiin.

MAINOS
Edellinen artikkeliVeera paransi kahdesti keihään piiriennätystä
Seuraava artikkeliJärvi-Pohjanmaalla ei todettuja koronavirustapauksia