Ely-keskus antoi päätelmän Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Energiequelle Oy suunnittelee 8,5 kilometriä Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 20 kilometriä Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen sijaitsevalle Kimpilamminkankaalle 24–29 voimalan tuulivoimahanketta.

MAINOS

Suunniteltavien voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja hankkeen kokonaisteho 240–290 MW. Voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 metriä, lavan pituus 100 ja kokonaiskorkeus 300 metriä.

Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan yhdys- ja huoltoteitä, maakaapeleita voimaloiden välille ja mahdollisesti 1–2 sähköasemaa.

Hankkeen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa joko 30 kiloemtriä pitkän 110 kV ilmajohdon avulla Alajärven sähköasemalle tai 1,9 kilometriä pitkän maakaapelin avulla hankealueen länsipuolella sijaitsevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle sähköasemalle.

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena.

Yhtiö on toimittanut 25.6. ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jonka kuulemisessa saatiin yhteensä 28 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä.

Arviointiselostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus on katsonut, että hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat erityisesti maakotkaan ja metsäpeuraan ja sitä kautta Matosuon Natura 2000-alueen eheyteen sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Merkittävimmät maisemavaikutukset aiheutuvat hankealueen läheisyydessä sijaitseville Kolun, Hallaperän, Hautakylän ja Löytöperän kyläalueille sekä Isojärvelle ja sen ranta-alueille.

Tehdyn arvioinnin mukaan hankkeesta ei aiheudu asutukselle melulle asetettujen ohjearvojen tai välkkeenmäärälle käytettyjen suositusten ylityksiä. Arvioihin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka heikentävät arvioinnin luotettavuutta.

Laadituissa melu- ja välkemallinnuksissa sekä kuvasovitteissa ja näkymäalueanalyyseissä käytetyt voimalatyypit eivät vastaa ominaisuuksiltaan hankkeen mukaista voimalatyyppiä vaan ovat sekä mitoitukseltaan että teholtaan tätä pienemmät.

Yhteysviranomainen edellyttääkin, että mikäli melu- tai välkevaikutukset poikkeavat myöhemmin nyt arvioidusta, tulee YVA-menettelyn ajantasaisuus selvittää.

Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä katsottiin olevan puutteita erityisesti maakotkaa koskevassa arvioinnissa.

Jatkosuunnittelussa tuleekin päivittää tehtyä maakotkaselvitystä ja lisäksi tulee tarkentaa mm. metsäpeuraan kohdistuvia vaikutuksia.

Tarkastelussa olleiden toteutusvaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroavuuksia, mutta pienemmässä 24 tuulivoimalan vaihtoehdossa vaikutukset asutukseen ja maisemaan ovat vähäisemmät.

Sähkönsiirron ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisemmiksi vaihtoehdossa, jossa siirto toteutetaan maakaapelilla.

MAINOS
Edellinen artikkeliKaksi uutta koronatartuntaa
Seuraava artikkeliSairaanhoitopiirin alueella on siirrytty kiihtymisvaiheesta perustasoon