MAINOS

Hietojanlahti ja Isokankaantien kevyenliikenteen väylän talvikunnossapito puhuttivat Vimpelin valtuustoa

Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan maankäyttöoikeussopimuksen Vimpelin kunnan ja Millespakka Oy:n välillä. Sopimus koskee noin 3500 neliön määräalaa tilasta Rapakka, jolle Millespakka Oy:n on tarkoituksena rakentaa hyötyjäteasema. Jätteet varastoidaan tontilla, mistä ne toimitetaan edelleen muualle käsiteltäväksi.

Päätettiin myydä Eurosteri Oy:lle Lisämaa-niminen tila ja sillä sijaitseva teollisuuskiinteistö irtaimistoineen. Vesi-, jätevesi- ja sähköliittymät siirtyvät ostajalle ilman eri korvausta. Kauppahinta on 216000 euroa.

MAINOS

Valtuusto merkitsi loppuun käsitellyksi Keskustan valtuustoryhmän vuosi sitten jättämän aloitteen etäyhteyksien käytön mahdollistamisesta kunnan hallintoelimien kokouksissa. Etäyhteyksien käyttö kokouksissa on nykyisin mahdollista.

Merkittiin tiedoksi asemakaavamuutos, jolla Vimpelin kunnan Patruunantien, Opintien, Jäykäntien, Pöntisentien ja Suksitien tiealueet muutettiin katualueiksi.

Haloo Vimpelin aloite avustuksen myöntämisestä Isokankaantien kevyenliikenteen väylälle merkittiin loppuun käsitellyksi. Vimpelin Kirkonkylän kyläyhdistys ry:lle on myönnetty Isokankaantien lenkkipolun vahvistamista varten 4000 euroa.

Asian käsittelyn yhteydessä nousi esille huoli siitä, että kevyenliikenteen väylän talvikunnossapito ei ole ajan tasalla. Valtuutettu Pasi Sova toivoi, että tie huollettaisiin talvella teknisen toimen puolesta. Terhi Honkanen toivoi valtuuston päättävän, mihinkä mennessä kunnossapito tulee teknisessä toimessa olla selvitettynä, ettei asia venyisi. Asiaan päätettiin palata kokouksen muissa asioissa.

Muissa asioissa asiaa ei kuitenkaan otettu käsittelyyn, koska valtuusto ei ollut käsittelyyn ottamisesta yksimielinen.

Hietojanlahden kunnostushankkeelle rahaa

Paljon puhetta aiheuttaneena pykälänä käsiteltiin Hietojanlahden kunnostusta. Hietojanlahden kunnosta huolestuneet asukkaat ovat jo 1994 esittäneet Vimpelin kunnalle ja silloiselle Vaasan vesi- ja ympäristöpiirille aloitteen lahden kunnostamisesta.

Suunnitelmista järjestettiin 2002 avoin esittelytilaisuus, jossa kaikki halukkaat saivat sanoa
mielipiteensä. Länsi-Suomen ympäristökeskus on tehnyt kohteesta vuonna 2006 hankesuunnitelman.

Aluehallintovirasto on viime keväänä myöntänyt vesilain mukaisen luvan ruoppaukseen ja rannan täyttöön sekä laiturin rakentamiseen Lappajärven Hietojanlahdella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle 99 999 euron avustuksen, joka on enintään 39,60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä 252500 euron kokonaiskustannuksista. Avustus on käytettävä viimeistään 31.12.2021 tai se raukeaa.

Vimpelin kunnan vuoden 2021 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Taloussuunnitelmassa tämä määräraha on varattu vuodelle 2022.

Hankkeen suunnitteluprosessin aikana tekninen lautakunta ja kunnanhallitus päätyivät esittämään valtuustolle, että hanke toteutetaan pienempänä, mutta suunnitelman mukaisena. Toteutusta varten varataan talousarvioon tälle vuodelle kokonaiskustannukseksi 100000 euron määräraha, joka sisältää 39,6 prosentin avustusosuuden. Hankkeessa toteutetaan ensisijaisesti ruoppaukset ja vesikasvien niitot.

Keskustelussa kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoi hankkeen siirtyneen eteenpäin aina lähinnä taloudellisista syistä. Alkuperäisessä suunnitelmassa olleista kosteikoista on nyt luovuttu ajatuksella, että niiden toteuttamiseen voisi kolmas sektori tulla mukaan? Lisäksi Rantakylän Kyläseuran kanssa on keskusteltu ja heillä on kiinnostusta viedä aluetta eteenpäin.

Valtuutetut suhtautuivat hankkeeseen pääsääntöisesti myönteisesti, mutta kysymyksiä herätti se, mitä myönnettävällä rahalla ollaan tekemässä ja miten alueen jälkihoito on tarkoitus toteuttaa? Epäilyjä aiheutti myös se, ehditäänkö hanketta toteuttaa tänä vuonna?

Martti Lassila näki määrärahan myöntämisen ilman valtuutetuille esitettyjä suunnitelmia avoimena valtakirjana. Marko Timo taas epäili, että jos nyt tehdään pelkkä pintaraapaisu, niin 5-10 vuoden kuluttua tilanne on taas sama ellei suunnitelmaa jatkoon ole tehty.

Yrjö Koivukoski ilmoitti vastustavansa määrärahaa, koska jo syksyllä hanke oli päätetty jättää toteuttamatta.

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa myönsi toteutusaikataulun olevan haastava, mutta mahdollinen.

Hankkeelle myönnettiin määräraha ilman äänestystä, koska Koivukosken muutosesitys jäi kannatuksetta.

Kokouksen lopussa valtuutettu Terhi Honkonen halusi kuulla Aapiskujan koulun ja kirjastorakennusten löydöksistä. Tekninen johtaja Ville Karjalainen kertoi, että sisäilmanäytteistä oli löytynyt merkkejä ongelmista. Terveystarkastajan ohjeistuksen mukaan on hankittu ilmanpuhdistajat, joiden avulla toiminta tiloissa voi jatkua.

Homekoirat ovat tulossa tutkimaan tiloja lähipäivinä ja myös rakennetutkimukset tehdään pikapuoliin. Kuukauden kuluttua saadaan tarkemmat tulokset tutkimuksista.

MAINOS
Exit mobile version