12.6 C
Alajärvi
sunnuntai 24.9.2023
spot_img
MAINOS
Alajärven Optiikan syyshulinat-mainos

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue rakentamiskieltoon

Kunnanhallitus on kesällä 2018 päättänyt käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan käynnistämisestä Lappajärven Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadintaprosessi on nyt luonnosvaiheessa. Valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus on ollut julkisesti nähtävillä kuulemista varten joulu-tammikuulla.

Alueen asukkaiden taholta on esiintynyt hanketta vastaan voimakasta vastustusta. Palautetta on annettu nimilistoina, muistutuksina, lausuntoina ja kannanottoina koko kaavoitusprosessin ajan suullisesti ja kirjallisesti sekä lehtikirjoituksina.

MAINOS

Vastustajilla on ollut huoli mm. meluvaikutuksista ja maisemahaitoista. Laadittuja meluselvityksiä ja näkyvyydestä tehtyjä havainnekuvia on kyseenalaistettu.

Nähtävilläoloaikana on jätetty tuulivoimapuistoksi kaavoitettavalle alueelle rakennuslupahakemus 21-neliöisen makuutilan ja tuvan käsittävän mökin rakentamista varten.

Lupahakemuksen mukainen rakennus sijoittuu noin 500 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista 1 ja 2 sekä 700-800 metrin etäisyydelle voimaloista 4 ja 10. Melumallinnuksen mukaan suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee äänitasolla 45 -50 dB.

Rakennusluvan myöntämisen edellytys on, että se ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Selvyyden vuoksi on syytä vastaavien tapausten varalle asettaa yleiskaavoitettava alue rakennuskieltoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen. Ne ovat voimassa enintään viisi vuotta.

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

Kunnanhallituksen päätöksellä ja kaavoitussopimuksessa Lappajärven kunta on ilmaissut tahtotilansa saada kyseinen kaavahanke hyväksytyksi. Koska alueelle on haettu rakennuslupa, joka saattaa haitata kaavan toteutumista ja on mahdollista, että vielä muitakin lupahakemuksia voi tulla, on perusteltua asettaa alueelle rakentamiskielto estämään kaavoitusta vaikeuttavien rakennuslupien myöntäminen.

Huomioitavaa on, että mahdollisten valitusten takia voi kestää useita vuosia ennen kuin kaava saa lainvoiman. Tästä johtuen rakennuskieltoaika tulee olla riittävän pitkä.

Lappajärven kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan asettaa Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen rajauksen mukaisen alueen rakentamiskieltoon viideksi vuodeksi kunnanhallituksen päätöspäivämäärästä alkaen.

Osayleiskaavan kaavoitettava alue on rakentamiskieltoalueen rajaus, joka voi tarkentua kaavoituksen kuluessa. Rakentamiskieltopäätös tulee voimaan heti. Rakennuskielto ei koske sellaisia talous- tai muita rakennuksia, jotka eivät melurajoitusten tai muiden tekijöiden takia haittaa tuulivoiman kaavoittamista.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät