1.6 C
Alajärvi
sunnuntai 25.2.2024
MAINOS

Evijärven säännöstelyn lupamuutoshakemus on aluehallintoviraston käsiteltävänä

ELY-keskus on viime joulukuussa hakenut aluehallintovirastolta lupamuutosta Evijärven säännöstelylupaan.
Evijärveä säännöstellään tällä hetkellä edelleen Lappa- ja Evijärven yhteisen nykyisin voimassa olevan vuonna 1995 lainvoimaiseksi tulleen säännöstelyluvan mukaisesti. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, joka hoitaa Evijärven säännöstelyä.

Nykyisen säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyöhyke, jolla järven pinta on pyrittävä pitämään. Kesäaikana tavoitevyöhyke on N60-järjestelmässä korkeusvälillä +61,60…+61,75 m. Luvan mukainen alaraja on N60 +61,40 m ja yläraja N60 +62,15 m.

MAINOS

Keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun puolivälistä alkaen maaliskuun loppuun mennessä välille +61,45…+61,55 m.

Eri vedenkorkeuden tasoille ja vyöhykkeille on määrätty luvassa juoksutusmäärät. Alla olevassa kuvassa on esitetty Evijärven nykyisen luvan mukainen säännöstelykaavio, jossa tavoitevyöhyke on mustien katkoviivojen välissä. Punaisella on esitetty tämän vuoden vedenpinnan korkeuden käyrä.

Evijärven nykyisen luvan mukainen säännöstelykaavio, jossa tavoitevyöhyke on mustien katkoviivojen välissä. Punaisella on esitetty tämän vuoden vedenpinnan korkeuden käyrä.

Vedenpintaa on viime vuodet pyritty pitämään tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumassa. Tänä keväänä vedenpinta kävi sulamisvesiä varten tehtävän kevätalennuksen yhteydessä alimmillaan 25.-27.3. tasolla +61,55 m. Hyvin nopeasti alkaneen sulamisen myötä vedenpinta nousi kymmenessä päivässä 24 cm eli tasolle +61,79 m.

Juoksutusta Evijärvestä alaspäin voitiin luvan mukaan lisätä, kun saavutettiin taso +61,75 m ja sen jälkeen vedenpinnan nousu hiipui ja pinta on pysynyt tason +61,79 m paikkeilla. Vedenpintaa pyritään jatkossakin pitämään mahdollisuuksien mukaan tavoitevyöhykkeen yläosalla siihen saakka, kunnes uusi säännöstelylupa saadaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toimittanut Evijärven säännöstelyn muutosta koskevan lupamuutoshakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi joulukuussa 2020.

Hakemusta on täydennetty aluehallintoviraston pyynnöstä maaliskuussa 2021. Hakemus on tulossa kuulemisvaiheeseen, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus esittää aluehallintovirastolle kannanottoja hakemukseen liittyen.

Hakemuksessa esitetyn Evijärven säännöstelyn muutoksen tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstelylupa vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta Evijärven säännöstelykäytäntöä. Säännösten ylä- ja alarajoja sekä ns. tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja on tarkoitus nostaa kymmenen senttiä.

Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille.

Lisäksi esitetään, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina kevätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä. Kevätalennuksen tarkoituksena on saada järveen tilaa sulamisvesille.

Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan laskujen ja nostojen osalta esitetään, että pinta voidaan tarvittaessa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 senttiä tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin teon yhteydessä.


Evijärven vedenpinnan nostamiseksi kansalaisadressi

ELY-keskus on pyytänyt aluehallintovirastolta kiireellistä käsittelyä. Hankkeen puolesta on Evijärvellä kerätty noin 1200 henkilön allekirjoittama vetoomus.

Aikaisempina kesinä 2018-2019 ja erityisesti viime kesänä 2020 Evijärven alhaisen vedenpinnan johdosta veden laatu heikkeni niin, että järven virkistyskäyttö väheni huomattavasti niin mökkiläisillä kuin muillakin. Juhannuksen jälkeisenä kesänä vedessä ei voinut uida eikä myöskään käyttää sauna- tai pesuvetenä. Vesi ei soveltunut myöskään kasvien kasteluun.

Adressin allekirjoittajat vetoavat säännöstelyluvan haltijaan eli Ely-keskukseen, että vedenlaadun turvaamiseksi järven vedenpinta nostetaan poikkeustoimin pikaisesti Aluehallintoviraston käsittelyssä olevan Evijärven uuden säännöstelysuunnitelman vedenkorkeuden ylärajalle, vähintään tasolle 61,85.

Adressilla pyydetään asian pikaista käsittelyä, koska Evijärvi ei enää kestä näin alhaista vedenpintaa.

”Vetoomus ELY-keskukselle Evijärven vedenpinnan pikaiseksi nostamiseksi” -adressin voi allekirjoittaa verkossa osoitteessa adressit.com ja se löytyy myös lyhytosoitteesta bit.ly/vetoomus2021. Adressiin toivotaan allekirjoituksia huhtikuun aikana.

Kotisivulta evikoho.wordpress.com voi tulostaa myös paperilomakkeita nimien keruuta varten.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät