MAINOS

Alajärvi – Hikiä voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Alajärvi Hikiä 400+110 kV kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Alajärvi Hikiä 400+110 kV kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitetty tulokset ja johtopäätelmät hankkeen merkittävistä vaikutuksista sekä ihmisiin että ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty joitakin muutoksia vaikutusarvioinnin ja saadun palautteen johdosta vaikutusten lieventämiseksi.

MAINOS

Kuulutus ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat nähtävillä 5.12.-3.2. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla ja ympäristöhallinnon verkkosivulla.

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta. Lausuntopyyntö suojelualueen haltijoille annetaan yleistiedoksiantona Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla YVA-selostusta koskevan kuulutuksen yhteydessä.

Paperimuodossa oleviin asiakirjoihin voi tutustua Keski-Suomen ELY-keskuksessa sekä hankealueen kaupunkien ja kuntien toimipisteissä.

Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään etäyhteydellä maanantaina 12.12. kello 17.30-19.30. Tilaisuudessa esitellään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia ja johtopäätelmiä. Osallistumislinkki tilaisuuteen tulee ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulle.

Lähtökohtana kantaverkon nykyisten alueiden hyödyntäminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan uutta Alajärven ja Hausjärven Hikiän välistä 400+110 kV voimajohtoyhteyttä.  Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien voimajohtoreittien ja johtoalueiden hyödyntäminen.

Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Alajärven, Soinin, Ähtärin, Saarijärven, Multian, Keuruun, Petäjäveden, Jämsän, Kuhmoisten, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueille.

Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–276 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa.

Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee jättää nähtävillä oloaikana viimeistään 3.2.2023.

MAINOS
Exit mobile version