MAINOS

Perusturvassa ylityksiä viime vuonna

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan perusturvan vuoden 2014 talousarvioylitykset ja esittää Alajärven kaupunginhallitukselle sekä -valtuustolle ja Soinin sekä Vimpelin kunnanhallituksille ja- valtuustoille talousarvioylitysten hyväksymistä.

Alajärven osalta talousarvio ylittyi erikoissairaanhoidon suurtuotteessa 109929 euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot muilta kuin sairaanhoitopiiriltä kasvoivat. Myös sairaanhoitopiirillä hoidettuja henkilöitä oli enemmän kuin vuonna 2013.

MAINOS

Suun terveydenhuollon tuote ylittyi 79408 euroa. Syksyllä 2014 tehtiin heinäkuun toteuman perusteella 80000 euron vähennys talousarvioon. Suun terveydenhuollon kustannuksen jakaantuvat kunnille asiakkuuksien suhteessa. Syksyn käynnit ovat painottuneet enemmän alajärveläisiin, koska kustannuksia muodostui syksyn aikana ennakoitua enemmän.

Vuoden lopussa lisättiin tilastoihin alajärveläisten vaihtajien käyntimäärät Kuusiokuntien suun terveydenhuollossa. Myös peruuttamattomat poisjäännit varatuilta hammashoitoajoilta aiheuttaa hukattua potilastyöaikaa ja nostavat näin asiakaskohtaisia kustannuksia suun terveydenhuollossa.

Hoito- ja hoivapalveluiden suurtuotteessa talousarvio ylittyi 124697 eurolla. Vuoden 2014 aikana suurtuotteen talousarviomäärärahoja on jouduttu lisäämään jo 300000 eurolla.

Merkittävimpänä syynä kustannusten kasvuun on ollut MRSA-epidemian aiheuttama lisäresurssitarve henkilöstössä sekä hoitotarvikkeissa.

Lisäksi kotihoidon henkilökunta on siirtynyt sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin, joita jouduttiin remontoimaan. Kotihoidossa henkilöstökulut ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 240000 eurolla sijaisien tarpeen vuoksi.
Muut suurtuotteet ovat alittaneet Alajärven kaupungin talousarvion.

Erikoissairaanhoito kasvoi Soinissa

Soinissa vastaanottopalveluiden suurtuote ylitti talousarvion 16402 eurolla.
Erikoissairaanhoitoon kului 228884 euroa talousarviota enemmän. Heinäkuun toteuman perusteella talousarviota vähennettiin 300000 euroa. Erikoissairaanhoidon palveluiden kustannukset lisääntyivät arvioon verrattuna loppuvuotta kohti. Muun muassa sairaanhoitopiirin tekemien ostopalvelujen kustannukset ovat nousseet 43 prosenttia.

Suun terveydenhuollon talousarvio ylittyi 6023 eurolla. Suun terveydenhuollon kustannuksen jakaantuvat kunnille asiakkuuksien suhteessa. Vuoden lopussa asiakkuuksiin lisättiin Kuusiokuntiin vaihtaneiden soinilaisten tilastot.

Aikuissosiaalityö ylitti talousarvioon varatut määrärahat 5160 eurolla. Työllistämistoiminnan piirissä olevia soinilaisia oli kuusi enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Kustannuksia muodostui lisää n. 18000 euroa, mutta ylitys ei tapahtunut suurtuotteessa kokonaisuudessaan, koska muualla tuotteessa tapahtui alitusta.

Perhepalveluissa talousarvio ylittyi 22773 eurolla. Avohuoltoon haettiin vuoden 2014 aikana lisää määrärahoja 40000 euroa, mutta määrärahat ylittyivät vieläkin 14000 eurolla. Syynä oli välttämätön perhekuntoutusjakso.

Lisäksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ylittivät talousarvion 33000 eurolla. Muissa tuotteissa talousarvio alitettiin, jolloin kokonaisylitykseksi jäi 23000 euroa.

Vammaispalvelujen suurtuote ylitti talousarvion 157096 eurolla. Ylitystä selittävät mm. vaikeavammaisten palvelutarpeen kasvu lähinnä kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen osalta. Lisäksi kehitysvammaisten palveluasumisen ja laitoshoidontarve kasvoi.

Hoito- ja hoivapalvelut ylittyivät Vimpelissä

Vimpelissä aikuispsykososiaalisten palveluiden suurtuote ylitti talousarvion 18998 eurolla. Mielenterveystyön avohoidon asiakkaita on ollut 16 enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu. Päihdehuollon puolella tarvittiin myös laitoskuntoutusta, johon ei talousarviossa oltu varauduttu.

Hoito- ja hoivapalveluiden suurtuote ylitti talousarvion 38809 eurolla. Alkuperäiseen talousarvioon haettiin jo 450000 euroa lisää määrärahaa. Merkittävänä syynä hoiva- ja hoitopalveluiden suurtuotteen nettomenojen kasvuun on ollut MRSA-epidemia.

Asumisyksikkö Niikoolin oleminen väistötiloissa on tuonut lisäkustannuksia. Kouluniemen yksikkö sitoi kolme hoitajaa kahden asiakkaan vuoksi ja oli näin kustannuksiltaan kallista. Toiminta lakkautettiin vuoden 2014 aikana.

Kotihoidon tulot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi alkuperäiseen talousarvioon varatut määrärahat eivät ole olleet riittävät tehostetussa palveluasumisessa. Lisäksi hoitopäivän hinta on arvioitua kalliimpi.

MAINOS
Exit mobile version