-0.1 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Tuulivoimakaava etenee maakuntavaltuuston käsittelyyn

Tuulivoiman tuotantoa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ohjaava I vaihemaakuntakaava on valmistunut. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan ehdottaa maakuntavaltuustolle tuulivoimakaavan hyväksymistä ja sen toimittamista ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Maakuntavaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 11.5.

– Ministeriön vahvistusvaihe vienee maakuntavaltuuston hyväksynnän jälkeen noin vuoden, suunnit-telujohtaja Antti Saartenoja kertoo.

MAINOS

Vaihemaakuntakaavojen II ja III valmistelu etenee tällä hetkellä pääpiirteittäin suunnitellussa aika-taulussa.

Maakuntahallituksen tammikuisen päätöksen mukaan vaihekaavojen sisältöjä uudistettiin siten, että vaihemaakuntakaavaan II jäivät teemat, jotka ovat nopeimmin etenemässä luonnosvaiheeseen. Lisäksi keskustatoiminnot päätettiin eriyttää kaupan teemasta omaksi kokonaisuudekseen.

Vaihemaakuntakaavan II teemat ovat kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. II vaihekaavasta valmistuu luonnos kevään 2015 aikana, ja kaavaehdotus pyritään saaman valmiiksi vuoden 2015 aikana.

Vaihemaakuntakaavaan III sisältyvät teemat ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialai-tokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat. Kaavaluonnos pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2015 aikana.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet julkisiksi

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan, että Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsenten, maa-kuntavaltuuston puheenjohtajiston, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja maakuntajohtajan sidonnaisuudet kartoitetaan ja julkaistaan Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

– Sidonnaisuuksista ilmoittaminen on kuntasektorilla tällä hetkellä vapaaehtoista. Uuteen kuntalakiin on kuitenkin tulossa velvoittavat säännöt tätä koskien, minkä vuoksi yhä useampi kuntaorganisaatio on päättänyt tietojen julkistamisesta. Julkistaminen on yleensä toteutettu organisaation verkkosivuilla, selvittää maakuntajohtaja Asko Peltola.

Lainsäädännöllisesti kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäännökset ohjaavat käytännön päätöksentekoa niin, että sidonnaisuudet eivät pääse vaikuttamaan yksittäisiin päätöksiin.

– Yleisen luottamuksen vahvistamiseksi sidonnaisuuksien julkituominen nähdään kuitenkin tärkeänä lisänä päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, Peltola muistuttaa.

Liiton luottamushenkilöiden ja maakuntajohtajan osalta kartoitetaan henkilöiden omaan toimintaan, omistuksiin, työpaikkaan sekä järjestöihin ja asiantuntijaelimiin liittyvät sidonnaisuudet.

Agrobiotaloushankkeelle rahoitusta

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Agrobiotalous Seinäjoki (AB Seinäjoki) osaajayhteisön valmistelu -hankkeen osarahoitettavaksi maakunnan kehittämisrahalla. Hankkeelle päätettiin myöntää rahoitus-ta 99 600 euroa. Sen kokonaisbudjetti on 145 600 euroa.

Hankkeen päätoteuttaja on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Toteutuksessa ovat kiinteästi mukana Seinäjoen yliopistokeskukseen kuuluvat tahot sekä Into Seinäjoki Oy. Hanketta on valmisteltu laajasti toimintaan sitoutuvien osapuolten yhteistyönä.

AB Seinäjoki -hanke kokoaa yhteiseen toimintaympäristöön agrobiotalouden toimijat. Hankkeen tavoitteena on rakentaa biotalouden toimijoille yhteinen maakunnallinen osaajayhteisö ja toimin-taympäristö, joiden avulla luodaan ruokaketjuun uutta kannattavaa liiketoimintaa.

Hanke vahvistaa useita Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiassa määriteltyjä toimenpidekokonai-suuksia. Lisäksi se vahvistaa INKA-verkostoa ja edistää Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymistä.

Maakuntahallitus muisti kansanedustajaehdokkaitaan

Maakuntahallitus muisti kokouksessaan kansanedustajiksi valittuja jäseniään Antti Kurvista (kesk.) ja Vesa-Matti Saarakkalaa (ps.). Lisäksi maakuntahallitus esitti kiitokset muille kansanedustajaeh-dokkailleen.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöydän ympärillä istuvista 16 luottamushenkilöstä kaikkiaan kuusi oli ehdokkaina eduskuntavaaleissa. Heitä olivat läpi menneiden Kurvisen ja Saarakkalan lisäksi Anneli Manninen (ps.), Jukka-Pekka Matintupa (sd.), Kai Pöntinen (kok.) ja Paula Sihto (kesk.).

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät