Vammaistukiin muutoksia kesäkuun alusta

Mainos[adrotate banner="3"]

Laki vammaisetuuksista muuttuu 1.6.alkaen. Muutokset koskevat lähinnä eläkettä saavan hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Alle 16-vuotiaan vammaistuessa muutos koskee vain sitä, mitä huomioidaan sairaudesta aiheutuvina erityiskustannuksina.

Lakimuutos selkeyttää tukien myöntämisperusteita ja kohdentaa tuet nykyistä tasapuolisemmin. Jatkossa kaikkia vammaisetuuksia voi hakea kokonaan ilman vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia. Tällöin tukien hakeminen helpottuu, kun hakemuksen liitteeksi tarvittavien kustannusselvitysten määrä vähenee.

MAINOS

Kelassa uudistus nopeuttaa hakemusten käsittelyä, joten asiakas saanee päätöksen nykyistä nopeammin. Uudistuksen ansiosta vammaisetuuksia voidaan jatkossa myöntää pidemmäksi aikaa määräaikaisesti tai entistä useammin toistaiseksi.

Vammaisetuudet (eläkettä saavan hoitotuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, alle 16 vuotiaan vammaistuki) on porrastettu kolmeen tasoon hakijan tuen tarpeen mukaan.

Mikä muuttuu?

Eläkettä saavan hoitotuki:
•Asiakkaalla on jatkossakin oikeus perushoitotukeen avun tai ohjauksen ja valvonnan perusteella.
•Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen (62,48 e/kk) korotetuksi tueksi (155,53 e/kk). Erityiskustannuksia tulee tällöin olla kuukausitasolla vähintään korotetun tuen verran.
•Perushoitotukea ja ylintä hoitotukea (328,87 e/kk) ei voi saada pelkästään erityiskustannusten perusteella.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki:
•Oikeus perusvammaistukeen ei enää edellytä erityiskustannuksia.
•Perusvammaistukeen on jatkossa oikeus henkilöllä, joka ei saa eläkettä saavaan hoitotukeen oikeuttavaa eläkettä ja jonka toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja jolle aiheutuu sairaudesta tai vammasta olennaista haittaa.
•Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen (93,28 e/kk) korotetuksi tueksi (217,66 e/kk).
•Ylintä vammaistukea (422,06 e/kk) ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella.
•Jos asiakas on saanut hylkäävän päätöksen 16 vuotta täyttäneen vammaistuesta sillä perusteella, että sairaudesta ei aiheudu erityiskustannuksia, hänen kannattaa hakea etuutta uudestaan.

Alle 16 vuotiaan vammaistuki:
•Myöntämisedellytykset säilyvät ennallaan
•Lakimuutos vaikuttaa siihen, mitä kustannuksia huomioidaan erityiskustannuksina.

Mitkä ovat erityiskustannuksia?

Uudessa laissa säädetään, mitkä sairaudesta tai vammasta aiheutuneet erityiskustannukset Kela voi ottaa huomioon arvioidessaan vammaisetuuden tasoa.

Yleiset huomioimisen edellytykset säilyvät ennallaan: Kustannusten tulee aina aiheutua toimintakykyä heikentävästä sairaudesta, ja niiden tulee olla tarpeellisia, ylimääräisiä ja jatkuvia. Lisäksi asiakkaan tulee itse vastata kustannuksista.

Huomioitavat kustannukset harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä erityiskustannuksina voidaan lain mukaan huomioida:
1.kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset
2.palveluasumisen tai tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset
3.laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset pl. pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu
4.lääkärin tai hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hoidosta aiheutuvat kustannukset
5.lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset
6.sellaiset hoitoon tai kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet kohdissa 4 tai 5 tarkoitetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuksesta
7.lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä annetuissa säännöksissä tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset

Mitä asiakkaan tulee tehdä lainmuutoksen vuoksi?

Vammaisetuutta saavan asiakkaan ei tarvitse toimia lainmuutoksen vuoksi. Hän saa myönnetyt vammaisetuudet nykyisenlaisina seuraavaan tarkistukseen tai lakkaamiseen saakka.

Jos asiakkaan tilanteessa on tapahtunut olennaista muutosta sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty vammaisetuus, hänen tulee kuitenkin ilmoittaa muutoksista Kelaan.

Jos henkilö on saanut hylkäävän päätöksen 16 vuotta täyttäneen vammaistuesta sillä perusteella, että sairaudesta ei aiheudu hänelle perusvammaistuen verran erityiskustannuksia, hänen kannattaa hakea etuutta uudestaan.

Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä se, että henkilön sairaudesta tai vammasta aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Tällöin asiakkaalla saattaa olla uuden lain mukaan oikeus vammaistukeen. Vammaistukea voi näissä tapauksissa hakea uudelleen aikaisintaan toukokuussa 2015.

Uuden lain mukaisen päätöksen saa asiakas, jonka oikeus vammaisetuuteen alkaa 1.6.2015 tai sen jälkeen. Näin uuden lain mukaisen päätöksen voi saada jo toukokuussa, jos oikeuden vammaisetuuteen katsotaan alkavan 1.6.2015.

Vammaisetuudet voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 6 kuukautta takautuvasti. Takautuvuus harkitaan edelleen tapauskohtaisesti. Tämän johdosta vanhan lain mukaisen päätöksen voi saada vielä marraskuussa 2015 haettuihin vammaisetuuksiin.

MAINOS
Edellinen artikkeliMakasiinissa tapahtuu Alajärvellä!
Seuraava artikkeliVedon juniorisponsorisopimukset allekirjoitettiin