-12.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Soini haluaa yhdystien 7140 seututieksi

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on lähettänyt kunnille toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2019.

Suunnitelma sisältää katsauksen tiestön tilan kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin ja kartan tiehankkeista ja päällystystöistä. Lisäksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä hankkeista, jotka odottavat vielä rahoituspäätöstä.

MAINOS

Soinin kunnanhallitus totesi suunnitelmasta, että Soinin kunnasta lähtevä pääväylä etelään on alimman mahdollisen tieluokan yhdystie nro 7140. Tie ei siis luokitukseen perusteella palvele maakuntien liikennettä eikä edes seutukuntien liikennettä eikä siis liitä niitä kantateihin tieluokituksen mukaan.

Tässä vallitsee jyrkkä ristiriita todelliseen tilanteeseen nähden. Tien luokitus on nykyisellään liian alhainen verrattuna muiden Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kuntien eteläisiin pääväyliin, jotka ovat järjestäen kantateitä tai seututeitä.

Soinin kunnan näkemyksen mukaan Alajärveltä seututienä alkava tie numero 714 liittää seutukunnan valta- ja kantateihin, tässä tapauksessa kantatie 58:aan. Miksi tie muuttuu Soinin kohdalla välillä yhdystieksi 7140 ennen liittymistä kantatie 58:aan? Nykyisilläkin tarpeilla ja liikenneviraston luokitusperusteilla olisi tieluokan nosto yhdystiestä 7140 seututieksi 714 tehtävissä.

Kantatie 58 jatkuu Multian ja Petäjäveden kautta Jyväskylään ja edelleen vt. 4 pitkin pääkaupunkiseudulle. Soinin kunta tulee yhdessä naapurikuntiensa kanssa esittämään aiempaan kokouspäätökseensä nojaten että yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja Etelä-Pohjanmaan liiton myötävaikutuksella mutkainen Soini-Multia väli korjataan vastaamaan Multia-Jyväskylä tien tasoa.

Soinin kunnanhallitus on vuonna 2014 esittänyt että Tie 7140 muutetaan yhdystiestä seututieksi 714, tehdään tien perusparannus ja pinnoitteen uusiminen. Tie 7140 on ongelmallinen sekä kunnon että tason osalta. Tie on mutkainen ja päällystys vaatii uusimista. Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa kohdassa ”tiestön parantaminen ja investointihankkeet” ei kuitenkaan tien 7140 perusparantamista ole suunniteltu.

Soinin kunnan kehittymisen kannalta aivan keskeinen kysymys on tieverkon luokitus. Kunta tulee olla saavutettavissa ja saavutettavuuden määräävät liikenneyhteydet.

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian osana on valmistunut koko maakunnan kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on tukea maakunnan kehittymistä uuden liikennepolitiikan mukaisella palvelutasoajattelulla.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan erityisesti haja-asutusalueilla tehokkaat tietoliikenneyhteydet, sähköiset palvelut sekä etätyömahdollisuudet mahdollistavat yritysten sijoittumisen hyvien liikenneyhteyksien varteen.

Hyvät liikenneyhteydet tarkoittavat reuna-alueilla nimenomaan tieverkon tasoa strategisesti tärkeisiin suuntiin. Soinin kunnan kannalta tärkeitä suuntia ovat sekä yhteys maakunnan keskukseen että valtaväylä etelään. Strateginen painopiste on siirtymässä etelän suuntaan. Etelä-Pohjanmaan liitto näkee Soinin eteläisen pääväylän tärkeänä alueen liikenteen ja tulevien tarpeiden kannalta.

Etelä-Pohjanmaan kaakkoisosan asema nykyisenä maakunnan reuna-alueena on muuttunut ja tulee muuttumaan elinkeinojen kehityshankkeiden toteuduttua vuoteen 2017 mennessä. Äänekosken biotuotetehtaan puunhankinta ja Soiniin tulevat tuulivoimapuistot tulevat aiheuttavat merkittävää liikennemäärän kasvua joka kohdistuu Soinin kunnan eteläisen pääväylän osalle.

Soinin kunnan tarpeet tieverkon osalta koskien tietä 7140 ovat: Uudet Soiniin tulevat n. 30 – 40 voimalan tuulivoimapuistot jotka yhdessä Alajärven tuulivoimapuistojen kanssa muodostavat massamme suuren kokonaisuuden käsittäen noin 60 – 80 tuulivoimalaa. Alueiden rakentaminen ja ylläpito aiheuttavat merkittävän lisäkuormituksen tieverkolle etelään.

Lisäksi Äänekoskelle tuleva uusi biotuotetehdas lisää merkittävästi puutavarakuljetuksia Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Uusi tehdas käynnistyy vuonna 2017, joten liikennemäärien kasvuun varautuminen on aloitettava heti. Kuljetukset Soinin kautta Äänekoskelle tapahtuvat yhdystien 7140 kautta Saarijärvelle ja edelleen biotuotetehtaalle. Tie Ähtäristä Saarijärvelle on kunnostettu rakenteen osalta väliltä Väätäiskylä – Timpersuntti ja valmistuu tämän vuoden elokuussa.

Kunnanhallitus muistuttaa, että Soinissa on merkittävä kuljetusalan yritysten keskittymä joka käyttää tietä 7140 etelään päin suuntautuviin kuljetuksiin. Kunnan elinkeinorakenteesta kuljetusala on huomattava. Kuljetusalan tarjoamien työpaikkojen määrä on noin kaksinkertainen naapurikuntiin verrattuna.

Kunnassa on lisäksi merkittävää puualan teollisuutta mm. liimalevytehdas Kohiwood Oy jonka puukuljetukset kuormittavat laajamittaisen turvetuotannon ohella tietä 7140.

Kunnanhallitus on seurannut tulevia suunnitelmia alueella ja päätti vuonna 2014 että se vaikuttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin yhdystien 7140 muuttamiseksi seututieksi 714.

Valtioneuvosto on perustanut parlamentaarisen tietoimikunnan ja mahdollisesti lisää ensi vuoden talousarvioon tiemäärärahoja kokonaisuudessaan sekä erityisesti alempiasteisten teiden määrärahoja korjausvelan pienentämiseksi. Soini haluaa olla yhtenä kohteena mukana saadakseen eteläisen pääväylän liikennöitävämpään kuntoon valmistelutekstissä ilmenevin elinkeinopoliittisin ja liikenneturvallisuusperustein.

Edellä mainituin perustein Soinin kunnanhallitus esittää että tien 7140 (yhdystie) luokitusta muutetaan siten että tieluokaksi tulee 714 (seututie). Tien 7140 rakennetta korjataan vähintään päällystämällä tie uudelleen ja varustamalla se tiemerkinnöillä (keskiviiva ja reunaviivat). Turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta olisi tietä levennettävä ja pahimmat mutkat oikaistava. Luokituksen noston myötä parannetaan myös tien hoitoluokkaa.

Edellä mainitut luokitus- ja parantamistoimenpiteet lisätään tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2015 – 2019 toteutettavaksi mahdollisimman nopeasti.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät