24.3 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Vimpeli ei halua kuntajakoselvitystä

Vimpelin kunnanhallitus on antanut lausuntonsa koskien kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamista.

Valtiovarainministeriö on lähettänyt Vimpelin kunnalle 12.8. lausuntopyynnön kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta. Lausuntopyyntö on lähetetty Vimpelin kunnalle ja sen ympäryskunnille, Järvi-Pohjanmaan perusturvaan kuuluville kunnille sekä niille muille kunnille, jotka ovat olleet kiinnostuneita selvitykseen osallistumisesta.

MAINOS

Valtiovarainministeriön asettama Vimpelin kunnan toiminnan ja talouden arviointiryhmä on aiemmin laatinut kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain mukaisen selvityksen ja ehdotuksen palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Vimpelin kunnassa ja antoi selvityksen Vimpelin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Lausunnossaan arviointiryhmä katsoi, että Vimpelin kunnalla ei ole uskottavia, riittävästi taloudellisiin ja toiminnallisiin tosiasioihin perustuvia edellytyksiä palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa. Arviointiryhmän vimpeliläinen jäsen Marja-Leena Laakso jätti kirjallisen eriävän mielipiteen ehdotuksesta

Vimpelin kunnanvaltuusto on maaliskuussa antamassaan lausunnossa todennut, että Vimpelin kunnalla on realistiset mahdollisuudet ja kyky tasapainottaa kunnan talous ja siten turvata kuntalaisille palvelut itsenäisenä kuntana myös jatkossa. Kunnanvaltuusto esitti valtiovarainministeriölle, ettei kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä käynnistetä.

Vimpelin vuoden 2015 talousarvio ja 2016 – 2018 taloussuunnitelma osoitti selkeästi, että taseen alijäämä saadaan katetuksi arviointiryhmän hyväksymänä aikana, käytännössä vuoden 2020 loppuun mennessä ja että sen puitteissa Vimpelin kunta kykenee turvaamaan kuntalaisille lainsäädännön edellyttämät palvelut.

Vimpelin kunnalla on edelleen tahtotila pysyä itsenäisenä kuntana. Valtuuston tekemät yksimieliset päätökset talouden tervehdyttämiseksi vaikuttavat jo nyt kunnan taloustilanteeseen myönteisesti. Lisäksi yhteistoiminta-alueella käynnissä oleva palvelurakenneuudistus on tuonut mukanaan varsinkin perusturvan osalta toiminnan tehostamisen sekä järkeistämisen kautta kustannussäästöjä. Uudistustyö jatkuu edelleen.

Valtiovarainministeriön lausuntopyynnön mukaan erityinen kuntajakoselvitys toteutettaisiin 15.9.2015 – 31.1.2016 välisenä aikana. Vimpelin kunnan taloudellisessa tilanteessa on nähtävissä tällä hetkellä huomattavaa kohenemista. Suunnitellun kuntajakoselvityksen toteuttamisaikana Vimpelin kunnan taloudellisen tilanteen kohenemista ei voida tilinpäätöstiedoin todentaa, koska tilinpäätös vuodelta 2015 ei ehdi tänä aikana valmistua.

Vimpelin kunnan heikon taloudellisen tilanteen taustalla on erityisesti yhteisöverotulojen jakoperusteiden muutos ja taloudellinen lama, jotka johtivat Vimpelin kunnan yhteisöverotulojen rajuun laskuun vuonna 2012 (vuodesta 2011 laskua 909.466 €).

Yhteisöverotulot eivät ole tämän jälkeen enää palautuneet aikaisemmalle tasolle huolimatta kunnassa olevasta vahvasta teollisuudesta. Verotuloihin perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen liittyvä muutos tulee parantamaan Vimpelin kunnan taloudellista tilannetta jatkossa, mutta järjestelmässä olevan viiveen vuoksi tasausjärjestelmä ei tällä hetkellä auta Vimpelin kunnan tilannetta.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella kuntalaisten palvelut tuotetaan yhteislautakuntien kautta. Peruskuntia laskutetaan palvelujen nettokustannusten mukaisesti ja isäntäkunnat saavat palveluista perittävät toimintatuotot omiin tuloslaskelmiinsa. Vimpelin kunnan toimintatuotoissa ei siis näy suurten lautakuntien eli perusturvan tai sivistyslautakunnan vimpeliläisten maksamia palvelumaksuja. Jos tuotot laskettaisiin mukaan Vimpelin kunnan tuloslaskelmaan, olisi kunnan suhteellinen velkaantuneisuusaste huomattavasti nykyistä alempi.

Vimpelin kunnan tämän hetkinen lainakannan suuruus johtuu merkittävistä investoinneista, joista isoin on tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen vuosina 2014 – 2015. Kunnan investoinnit on kuitenkin nyt tehty ja lainakanta tulee näin ollen jatkossa pienenemään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta julkaistiin 14.8. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämä selvitys, jonka mukaan jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotettaisiin itsehallintoalueiden toimesta ja rahoitusvastuu palveluista siirtyisi valtiolle. Tällöin peruskuntien rooli palvelujen tuottajana muuttuisi olennaisesti ja talouden suunnittelu kunnissa tulisi ennustettavammaksi.

Vimpelin kunnanvaltuuston mielestä tässä vaiheessa erityisen kuntajakoselvityksen asettaminen ei tuota oikeaa tietoa siitä, miten Vimpelin kunnan talous kehittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten toteuttamisen jälkeen.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on tehty vuonna 2009 vapaaehtoinen kuntaliitos, jota tällä hetkellä kuntaliitoksessa isompaan kuntaan liittyneen alueen kuntalaiset pyrkivät kumoamaan ja anovat osakuntaliitosta toiseen kuntaan.

Vimpelissä ei haluta aiheuttaa kuntalaisille vastaavaa tilannetta. ”Vimpeläisyys” on niin syvään juurtunut kuntalaisten identiteettiin, että ajatus erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta kuntaan ja mahdollisen kuntaliitoksen pohtiminen tuottaa kuntalaisten keskuudessa suurta vastustusta.

Vimpelin kunnanvaltuusto toteaa uudelleen vastauksenaan sen, että Vimpelin kunnalla on realistiset mahdollisuudet ja kyky tasapainottaa kunnan talous ja siten turvata kuntalaisille palvelut itsenäisenä kuntana myös jatkossa.

Kunnanvaltuusto esittää valtiovarainministeriölle, ettei kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä käynnistetä eikä siten myöskään oteta kantaa esitettyyn kuntajakoselvittäjään.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät