12.2 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksestä lausunto eduskunnalle

Ympäristöministeriö on ryhtynyt valmistelemaan maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jolla poistetaan maa-kuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettely.

Lakimuutoksen tavoitteena on korostaa maakuntien liittojen itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa sekä lyhentää kaavoitukseen liittyvää päätös- ja muutoksenhakuprosessia.

MAINOS

Samalla voidaan parantaa viranomaisten välisen vuorovaikutuksen oikea-aikaisuutta ja valtion intressien huomioon ottamista.

– Lakimuutos on tervetullut ja pitkään odotettu. Ympäristöministeriön roolin muuttuminen neuvoja anta-vaksi, vuorovaikutuksen lisääntyminen ja siirtyminen kaavaprosessissa aiempaa varhaisempaan vai-heeseen tulee parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Etelä-Pohjanmaan liitto toivookin, että lakimuutoksen myötä ympäristöministeriössä vapautuvat resurssit suunnataan vahvistamaan ympäristöministeriön roolia maakuntakaavoituksen kehittäjänä ja tukiorganisaationa.

– Ympäristöministeriöön kertynyttä osaamista ja näkemystä maakuntakaavoituksesta ja sen luonteesta tulee jatkossakin voida hyödyntää myös neuvoteltaessa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä kysymyksistä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja toteaa.

Etelä-Pohjanmaan liitto esittää asetusluonnoksen 11 §:ä täsmennettävän erityisesti kaavaprosessin vuorovaikutuksen luonteeseen liittyvien asetusluonnoksen kohtien osalta. Etelä-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan maakuntakaavoituksen ohjausvastuu ja kaavan viranomaisyhteistyöhön osallistuminen tulee ensisijaisesti säilyttää ympäristöministeriön tehtävänä.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto esittää huolensa asetusluonnoksen 13 §:n kohdasta, jonka mukaan lausunnot viranomaisilta tulisi jatkossa pyytää ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa. Ehdotettu muutos synnyttäisi kaavaprosessiin ylimääräisen, kaavaprosessia hidastavan vaiheen.

Etelä-Pohjanmaan liitto esittää, että lausunnot pyydetään myös jatkossa yhtäaikaisesti kaikilta osallisilta ehdotusvaiheen nähtäville panon yhteydessä. Tämä menettely turvaa myös kansalaisilta ja muilta osallisryhmiltä saatujen muistutusten tasapuolisemman kohtelun suhteessa kunnilta ja viranomaisilta saatuihin lausuntoihin.

Lain valmistelijoiden tavoitteena on, että laki tulee voimaan 1.1.2016. Näin ollen nyt Etelä-Pohjanmaan liiton valmistelussa olevat vaihemaakuntakaavat hyväksyisi jatkossa maakunnan ylin päättävä toimielin eli maakunta-valtuusto.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi ajankohtaiskatsauksen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Mika Soininen esitteli maakuntahallitukselle ELY:n ajankohtaisia asioita sekä tekeillä olevaa tulossopimusta.

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ohjausjärjestelmää on päätetty yksinkertaistaa kolmiportaisesta kaksiportaiseksi. Virastoille laaditaan jatkossa hallituskauden pituinen yhteinen strategia-asiakirja. Tämän lisäksi kullekin ELY-keskukselle ja AVI:lle laaditaan yksi nelivuotinen tulossopimus.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtoryhmä johtaa tulosesityksen valmistelua toimialueellaan. Valmistelu-ryhmä toteuttaa tulosesityksen suunnittelun, yhteensovituksen toimialaohjauksen kanssa ja suunnittelee sopimuksen jalkauttamisen. Ryhmätyössä ovat mukana maakuntien liittojen asiantuntijat.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät