Hyötytuulella Pesolan lisäksi kaksi tuulivoima-aluetta Soinissa

Mainos[adrotate banner="3"]

Suomen Hyötytuuli on kehittänyt Soinin Pesolan tuulipuistohanketta vuodesta 2013 lähtien. Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) valmistui joulukuussa 2014. Hankkeesta on tehty myös laaja Natura-selvitys.

Tuulipuistoalueen osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä loka-marraskuussa 2014 ja osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville marraskuun 2015 aikana. Kaavaluonnoksen mukaista tuulipuistoaluetta on jouduttu supistamaan mm. ympäristövaikutusten vuoksi.

MAINOS

Pesolan hankkeesta saatiin tietoa yleisötilaisuudessa viime viikon tiedotustilaisuudessa Vuorenmaassa. Suomen Hyötytuuli Oy:stä oli hanketta esittelemässä useita henkilöitä.

Vähennystä voimaloiden määrään

Luonnosvaiheessa Pesolan alueelle oli suunnitteilla yhteensä 23 voimalaa. Lähinnä maakotkan reviirin ja Natura-alueen läheisyys aiheutti sen, että alueelta on poistettu useita voimaloita. Nyt Pesolan alueelle on suunnitteilla 12 voimalaa, joista neljä voimalaa mahdollisesti toteutuisi suunnittelutarveratkaisuilla.

Poistettujen voimaloiden tilalle Hyötytuuli on etsinyt paikkakunnalta alueita, mihin voisi sijoittaa lisäksi muutamia voimaloita. Kaksi kolmen voimalan aluetta on löytynyt Laasalasta Loukkusaaren ja Isokankaan alueilta.

Loukkusaari sijaitsee Laasalan luoteispuolella ja Isokangas Laasalan kaakkoispuolella. Alueet rakennettaisiin maanomistajien suostumuksella suunnittelutarveratkaisuilla, johon ei tarvita niin laajaa käsittelykierrosta kuin laajemmissa voimala-alueissa.

– Loukkusaaren lähimpänä valtakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena sijaitsee Suokonmäen alue Lehtimäellä. Sinne on matkaa viisi kilometriä, esittelee suunnittelija Rambollin edustaja Liisa Märijärvi-Vanhanen. Hän totesi, että kaavoitus tuulivoimahankkeissa on täysin kunnan päätettävissä.

Tuulivoimapuistoja rakennettaessa tarvitaan paikallistyövoimaa arviolta 15-20 prosentin verran. Puuston poistot, kaivinkonetyöt, teiden rakentamiset, maanajo, betonointi, raudoitustyöt ja erilaiset asennuspalvelut ja alueen jatkohoito tuovat paikallistasolle työtä. Hyötytuuli Oy:n omistajina toimivat suomalaiset energiayhtiöt.

Voimaloiden meluominaisuuksia esitteli tilaisuudessa meluasiantuntija Veli-Matti Yli-Kätkä. Tehtyjen mallinnusten mukaan suunniteltujen voimaloiden aiheuttamat ulkomelun ohjearvot eivät ylity.

Elämyskeskuksen sali täyttyi kiinnostuneista yleisötilaisuuteen osallistujista.
Elämyskeskuksen sali täyttyi kiinnostuneista yleisötilaisuuteen osallistujista.

Yleisötilaisuudessa otettiin esille asiallisia kysymyksiä ja kommentteja. Pääsääntöisesti kommentit olivat hanketta puoltavia. Huolina pidettiin melun aiheuttamia terveysongelmia, esteettisiä haittoja ja televisiolähetysten signaaliongelmia.

Soinin kunnanjohtaja Stefan Sundberg kokee tuulivoima-asian tärkeänä kunnan kannalta.

– Kuntamme velkataso on varsin korkea eikä aljäämäisiin tilinpäätöksiin ole varaa. Tarvitsemme kuntaamme yrityksiä, asukkaita ja uusia tulonlähteitä.

– Kiinteistöverojen ja muiden tulojen saaminen on tervetullutta kuntamme elinvoiman säilyttämiseksi. On hyvä, että kuntammekin on ilmastotalkoissa mukana ja myös palvelut saataisiin säilytettyä kuntalaisille jatkossakin.

Rami Puro

MAINOS
Edellinen artikkeliSinun parastasihan vain tarkoitan – mutta kertooko kehon kieli saman?
Seuraava artikkeliYmpäristökatselmuksia Järvi-Pohjanmaalla