Evijärvellä testataan uuttaa säännöstelytapaa

10
Mainos[adrotate banner="3"]

Evijärvellä testataan uutta säännöstelytapaa, jossa Kaarenhaaran säännöstelypadon luukut ohjautuvat automaattisesti Suomen ympäristökeskuksen vesistömallien mukautetun laskennan perusteella.

Laskenta huomioi mm. Lappajärvestä tulevan virtaaman, ennustetut sateet, säännöstelyluvan määräykset ja Evijärvelle asetetut tavoitekorkeudet. Evijärvi on ensimmäinen järvi Suomessa, jossa mukautuva laskenta on otettu käyttöön.

MAINOS

Evijärven uusi säännöstelytapa otettiin koekäyttöön keväällä, kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus automatisoi Evijärven Kaarenhaaran säännöstelypadon ja pato saatiin kaukokäytön piiriin.

Evijärven uuden säännöstelyn koekäytön aikana on selvinnyt, että Kaarenhaaran padon virtaamatiedot poikkeavat alapuolisen Kattilakosken ja yläpuolisen Hanhikosken virtaamatiedoista.

Tämän vuoksi koekäyttö keskeytettiin heinäkuussa ja Kaarenhaaran padolla on sen jälkeen tehty tarkentavia virtausmittauksia. Kun virtaamatiedot ja niiden perusteella tehtävä purkautumiskäyrä on korjattu, jatketaan nyt koekäyttöä.

Myös Ähtävänjoen hyydeongelmien hoitoon etsitään uusia ratkaisuja.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on teettänyt selvityksen toimenpiteistä, joilla Evijärven alapuolisella jokiosuudella voitaisiin vähentää hyyderäjäytyksiä.

Tällaisia toimia ovat mm. paikallissuojaukset, hyydepuomit ja säännöstely. Ensi vuonna on tarkoitus tehdä tarkempi suunnitelma ainakin paikallissuojauksista.

Ähtävänjoen säännöstelylle ovat tänä vuonna aiheuttaneet haasteita runsaat sateet.

Järvikohtaisesti tilanne on ollut seuraava:

Alajärven vesipinta on pysynyt lähes koko kesän ja syksyn ajan tavoitellulla korkeusvälillä eli noin 0-10 cm säännöstelyn ylärajan alapuolella.

Koskenvarren voimalaitoksella tehtiin kunnostustöitä heinä-syyskuussa ja vesi juoksutettiin tällöin vanhaa jokiuomaa pitkin. Kunnostustyö on nyt valmistunut.

Lappajärvi oli keväällä syksyn ja kevään sateiden seurauksena noin 25 cm kesäajan tavoitevyöhykkeen yläpuolella, mikä vaikeutti kevään kylvötöitä alueella.

Sateinen sää ja Lappajärven korkea vedenpinta haittasivat maanviljelyä myös kesän aikana. Syyskuun alkupuolella Lappajärven pinta laski tavoitevyöhykkeelle ja on pysynyt siellä siitä lähtien.

Lappajärvestä pyritään juoksuttamaan syksyn aikana mahdollisimman paljon, jotta
juoksutusta Ähtävänjoessa olisi varaa pienentää alkutalven hyydeongelmien aikana.

Myös Evijärvellä korkea vesipinta aiheutti alkuvuonna viljelijöille ongelmia.

Ähtävänjoen säännöstelyryhmässä sovittiinkin tällä viikolla, että kevään kylvöaikana pyritään jatkossa siihen, ettei vesipinta nousisi tason N60 +61,80 m yläpuolelle.

Luodon-Öjanjärven vedenpinta on pysynyt lähes koko vuoden säännöstelyrajojen N60 +0,10 m – +0,20 m sisällä ja kalaportit ovat olleet auki koko ajan. Ainoastaan elokuussa vedenpinta ylitti säännöstelyrajan kolmesti johtuen meriveden äkillisestä noususta.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa