1 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Vaihemaakuntakaava III turvetuotantoalueisiin muutoksia

Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavakartan ja kaavaselostuksen.

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta saatiin sen nähtävilläolon aikana yhteensä 91 muistutusta. Muistutuksista 4 saatiin kunnilta, 17 elinkeinoelämältä ja yhdistyksiltä sekä 70 yksityishenkilöiltä. Merkittävässä osassa muistutuksista on useampi allekirjoittaja.

MAINOS

– Saamassamme palautteessa korostuivat erityisesti turvetuotannon vaikutukset vesistöjen kuormitukseen ja tilaan. Erityisesti esiin nousi Ähtärinjärven valuma-alue, toteaa vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

Nähtävilläolon aikana Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa myös kansalaisraadin, joka otti kantaa kaavaehdotuksen sisältöön. Kansalaisraadissa 15 kansalaista tutustui kaavaehdotuksen soiden käyttöä koskevaan sisältöön ja tavoitteisiin kolmessa tapaamisessa.

Kansalaisraadin palautteen pohjalta kaavaselostusta on täydennetty ja täsmennetty.

Palautteessa nostettiin esiin turvetuotannon vaikutukset ilmastoon ja viitattiin erityisesti kaavaehdotuksen ristiriitaan hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportissa esitettyjen vaatimusten sekä Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Palautteesta nousi esille myös turvetuotantoon soveltuvan alueen merkintään liittyvä epätietoisuus. Merkintä ei varaa alueita turvetuotantoon, vaan osoittaa alueen potentiaalin tähän maankäyttöön.

Toisaalta tuottajat ja etujärjestöt esittivät myös merkittäviä lisäyksiä turvetuotantoon soveltuviksi alueiksi. Muistutuksissa esitettiin myös puuterminaalien sekä uusiutuvan energian ja bioteollisuuden kehittämisalueiden lisäyksiä.

Saadun palautteen pohjalta kaavaratkaisuun esitetään muutamia muutoksia. Turvetuotantoon soveltuvien alueiden osalta kolmella alueella tarkastetaan aluerajauksia siten, että nykyinen tuotantoala rajataan merkinnän ulkopuolelle. Näillä uudelleenrajauksilla ei ole vaikutuksia kaavan tuotantokelpoiseen alaan.

Lisäksi Lehtimäen taajaman välittömästä läheisyydestä rajataan 47 hehtaaria tuotantokelpoista alaa pois, jotta maakuntakaavaratkaisussa voidaan varmistua riittävästä etäisyydestä asutukseen.

Lisäksi esitetään kolmen pienialaisen suon poistamista kaavaehdotuksesta. Suot ovat Aita-Ahonsuo (26 ha) Soinissa, Isoneva (20 ha) Alajärvellä sekä Susineva (22 ha) Kurikassa.

Aita-Ahonsuo sijaitsee Ähtärinjärven ja Kolujoen vedenjakaja-alueella, Isoneva Ähtärinjärven ja Kätkäjoen valuma-alueiden vedenjakajalla ja Susineva Jalasjoen valuma-alueella.

Lisäksi Päntäneenjoen valuma-aluetta esitetään alueen kalastollisten arvojen perusteella lisättäväksi suunnittelumääräykseen, jossa alapuolisten vesistöjen erityisiin luonnonarvoihin on turvetuotantoalueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota.

– Palautteen aiheuttamat perustellut muutokset vähentävät tuotantokelpoista alaa yhteensä 115 hehtaaria. Turvetuotantoon soveltuvien alueiden lopullinen tuotantoala asettuu noin 13900 hehtaariin, Erkkilä lisää.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät