-22 C
Alajärvi
perjantai 08.12.2023
MAINOS
MAINOS

Perhon pohjavesialueiden luokitustarkistuksen kuuleminen on alkanut

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen.

Nyt vuorossa ovat Perhon pohjavesialueet ja rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen. Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Perhon kunnantalolla 18.2. saakka.

MAINOS

Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti myös ymparisto.fi -sivuston kautta vesiensuojelun ja pohjavesialueiden alta.

Luokitustarkistuksista pyydetään lausunnot Perhon kunnan lisäksi maakunnan liitolta, pelastuslaitokselta sekä niiltä kunnilta tai vesihuoltolaitoksilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai luokituksella voi olla vaikutusta.

Myös kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa lausunnoista ja yleisöltä saadun palautteen ja antaa siitä vastineen. Palautteen perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin.

Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot päivitetään ja tallennetaan valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.

Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet kolmeen eri luokkaan.

1-luokkaan luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin kymmenen kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan luokitellaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun käyttöön ja E-luokkaan luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät