-6.9 C
Alajärvi
torstai 23.3.2023
spot_img
spot_img

Alajärvi vaatinee kevyen liikenteen väylän rakentamisen jäihin laittaneen valituksen hylkäämistä

Alajärven tekninen lautakunta antaa torstaina vastineensa markkinaoikeudelle maantien 7115 Hirsikangas-Koskenvarsi kevyen liikenteen väylän rakentamisesta tehtyyn valitukseen.

Tekninen toimi pyysi keväällä tarjoukset kevyen liikenteen väylän osan rakentamisesta. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta.

Lautakunta hyväksyi niistä halvimman tarjouksen tehneen Hernesniemen maanrakennus Oy:n tekemän tarjouksen kokonaishintaan 379887 euroa.

Kuntalainen teki päätöksestä valituksen Markkinaoikeudelle. Torstaina kokoontuva tekninen lautakunta saa tehtäväkseen vastineensa valitukseen. Vastinetta on valmistellut tekninen johtaja Jouni Hänninen.

Teknisen lautakunnan hyväksyntään tulevassa vastineessa Alajärven kaupunki vaatii, että kuntalaisen tekemä valitus tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta, koska kuntalaisella ei ole hankintalain mukaista asianosaisen asemaa eikä siten oikeutta valittaa päätöksestä, ja toissijaisesti valitus tulee hylätä perusteettomana.

Lisäksi Alajärven kaupunki pyytää, että markkinaoikeus tekee päätöksen hankinnan täytäntöönpanosta ja käsittelee tätä koskevan asian kiireellisesti.
Perusteluina esitetään, että valittajalla ei ole asianosaisasemaa eikä oikeussuojan tarvetta. Valittaja on Alajärvellä asuva yksityishenkilö, eikä hän ole hankintalain tarkoittama asianosainen, eli taho, jota asia koskee.

Hän ei ole esittänyt, millä perusteella hänellä olisi oikeus valittaa Alajärven teknisen lautakunnan tekemästä hankintapäätöksestä.

Hakijalla ei ole oikeutta pelkästään kunnan jäsenenä valitusoikeutta eikä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa voida hakea muutosta kuntalain tai hallintokäyttölain perusteella.

Valitus tulee siten ensisijaisesti jättää tutkimatta, koska valittajalla ei ole asianosaisasemaa eikä oikeudellista intressiä asiassa.

Toisena perusteluna on tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu valitusperusteena. Hankintalain mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Valituksessa esitetään väite, että rakennuskohteeseen mahdollisesti toimitettava maa-aines olisi hankittu tavalla, joka alaisemman hinnan vuoksi voisi aiheuttaa kilpailun vääristymää, mikä johtaisi siihen, että hankintayksikkö ei voisi kohdella hankintamenettelyyn osallistuvia toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hankintalain syrjimättömyysperiaatteen tarkoitus on varmistaa, että hankintakilpailuun osallistuvilla toimittajilla on tasapuoliset mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuun ja että hankintamenettelyyn osallistuneita ehdokkaista ja tarjoajia kohdellaan keskenään yhdenvertaisesti.

Vastineessa jatketaan, että kuten edellä todettu, valittaja ei ole taho, jota asia koskee eli valittaja ei ole osallistunut hankintakilpailuun eikä ole toimittaja tai mahdollinen toimittaja. Valittajaa ei siten ole voitu syrjiä hankintapäätöstä tehtäessä.

Toisaalta esitetty valitusperuste syrjivyydelle ei ole relevantti: Se, mistä tai miten hankintakilpailuun osallistuvat yritykset hankinnan toteuttamiseen tarvittavan materiaalin tms. hankkivat, ei ole asia, jota hankintayksikkö voisi ylipäätään valvoa, päättää tai ottaa huomioon tarjouspyyntöä tai hankintapäätöstä tehtäessä.

Siinä tapauksessa, että markkinaoikeus tutkisi valituksen, valitus tulisi kaupungin mukaan edellä mainituilla perusteilla tulee perusteettomana hylätä.
Kolmantena asiana vastineessa on markkinaoikeuden väliaikainen päätös ja kiirehtimispyyntö.

Alajärven kaupunki vaatii, että markkinaoikeus tekee asiassa väliaikaisen päätöksen, jolla se sallii hankintapäätöksen täytäntöönpanon valituksesta huolimatta.

Lisäksi tekniselle lautakunnalle esitetään että se pyytää, että asia käsitellään kiireellisenä, koska valittajalla ei ole oikeutta valittaa. Siten tällainen perusteeton valitus ei voi viivästyttää nyt kyseessä olevan kevyen liikenteen väylän rakentamista.

Viivästyksestä aiheutuu merkittävää haittaa sekä alueen liikennejärjestelyille, että sen jatkosuunnittelulle.

Kevyen liikenteen väylä on erityisesti tarpeen koululaisten koulumatkan turvaamiseksi. Kevyen liikenteen väylän tuli alkuperäisen aikataulun mukaan olla valmis vuoden vaihteeseen mennessä, jolloin sitä voitaisiin käyttää ainakin osin jo tulevana talvena.

Jos rakentaminen viivästyy, se heikentää kevyen liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuutta alueella. Lisäksi rakentamisen viivästyminen estää alueen muiden, valtion hoitovastuulle kuuluvien, väylien jatkosuunnittelua ja rakentamista.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät