Liikuntapaikkarakentamista Lappajärvelle ja Evijärvelle?

Mainos[adrotate banner="3"]

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan liitolta lausuntoa liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä. Lausunto koskee vuosien 2020–2023 rahoitussuunnitelmaa, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus esittää, että vuosia 2020–2023 koskevaan liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan otettaisiin vuodelle 2020 liikuntapaikkarakentaminen Lappajärven malli sekä liikuntasali Evijärvelle.

MAINOS

Vuodelle 2022 esitetään uimahallin laajennus, Seinäjoki ja virkistysuimala-urheilutalo Virkku, Kauhajoki. Lisäksi ehdotetaan, että Jalasjärven uima- ja liikuntahallihanke toteutetaan, mikäli hankkeen toteuttaminen saa lainvoiman.

Kulttuuristrategia päivittyi

Maakuntahallitus hyväksyi päivitetyn Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian vuosille 2019–2025. Strategia on valmisteltu laajassa yhteistyössä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kulttuuristrategiassa on kuvattuna Etelä-Pohjanmaan kulttuurin toimintaympäristö ja kuntien erityispiirteet. Visiona siinä on Hyvinvoivien ihmisten innostava kulttuurimaakunta.

Kulttuurin kehittämisen kulmakivet ovat yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys sekä läpileikkaavana kulmakivenä kestävä kehitys.

Strategia ilmestyy painettuna julkaisuna ja sähköisessä muodossa Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.

Lokakuussa järjestetään päivitetyn strategian julkistamistilaisuus ja aloitetaan strategian jalkautuskierros seutukunnissa ja kunnissa.

Rakennerahasto-ohjelmaa

Maakuntahallitus päätti lähteä valmistelemaan Etelä-Pohjanmaan liiton toimimista välittävänä toimielimenä rakennerahasto-ohjelmassa EU-ohjelmakaudella 2021–2027.

Länsi-Suomessa ja osassa Etelä-Suomea liitot ovat päätymässä sille kannalle, että kukin liitto toimisi jatkossa välittävänä toimielimenä. Nykyisen keskitetyn hallintomallin ei nähdä palvelevan parhaalla mahdollisella tavalla aluekehittämistä, alueiden tarpeita eikä asiakkaita.

− Rahoittajatehtävää ei tule tarkastella irrallisena toimintona vaan oleellisena osana aluekehittämisen kokonaisuutta. Huomioitava on myös se, että nykyinen malli asettaa maakunnat eri puolilla Suomea eriarvoiseen asemaan, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Ratkaisu asettaa vaatimuksia riittävälle resursoinnille ja osaamiselle, jotta välittävänä toimielimenä toimimisen edellytykset ja ehdot kyetään täyttämään.

Tällä hetkellä rakennerahastorahoituksen määrästä tulevalla kaudella ei ole tietoa, joten on vaikea arvioida täsmällisesti tehtävän hoitamiseen tarvittavan henkilöstön määrää Etelä-Pohjanmaan liitossa.

− Lähtökohtana Etelä-Pohjanmaan liitossa on suoriutua tehtävästä nykyisen henkilöstön voimin. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että joissain asioissa on välttämätöntä tehdä yhteistyötä liittojen kesken.

– Yhteistyön muodoista ja sisällöistä käydään parhaillaan keskustelua liittojen välillä, kertoo Peltola.

Maahanmuuttajien työllistyminen

Osaavan työvoiman saatavuus on koko Suomea laajasti koskettava ongelma. Asiaan liittyen on käynnistynyt valtakunnallinen ESR-haku nimeltä Kokka kohti Suomea – kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin.

Hanke toteuttaa mm. hallituksen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa työperäisestä maahanmuutosta. Lähtökohtaisesti tarkoituksena on rahoittaa kullekin ELY-alueelle yksi hanke.

Etelä-Pohjanmaalla on käynnistetty koko maakuntaan kohdistuva valmistelu valtakunnalliseen ESR-hankehakuun liittyen. Kaksivuotiseksi suunnitellun Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen tavoitteena maakunnassa on laaja sektorirajat ylittävä maahanmuuttajien työllistymistä edistävä prosessi.

Toimintaan halutaan mukaan monipuolisesti alueen oppilaitokset ja elinkeinotoimijat. Hankevalmistelussa huomioidaan myös jo käynnissä olevat teemaan liittyvät hankkeet ja toimenpiteet. Hankkeen päähakijana ja valmistelun koordinoijana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

ELY-keskuksen myöntämä tuki hankkeelle voi olla 50−75% hankkeen kustannuksista. Lisäksi tarvitaan hakijoiden omarahoitusta.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan varautua osallistumaan Kokka Kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen kuntarahoitukseen erikseen sovittavalla tavalla.

MAINOS
Edellinen artikkeliSisuviesteistä mitalisadetta Ankkureille
Seuraava artikkeliVimpeli mukaan vapaaehtoisen sote-uudistuksen valmisteluun