-14.7 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Alajärven kirkon ja tapulin kattojen tervaukseen varattiin määräraha

Alajärven kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan seurakunnan talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
Budjetti on laadittu eri työalojen ja toimintaryhmien esitysten pohjalta kirkkoneuvoston antaman ohjeistuksen mukaisesti nollaprosentin kasvulla.

Henkilöstö- ja kiinteistökulut on arvioitu taloustoimistossa. Lisäksi suunnitelmissa on huomioitu Kirkkohallituksen ohjeet.

Kirkollisverojen perusteena on kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti, joka on Alajärven seurakunnassa 1,75.

MAINOS

Vuoden 2020 kirkollisverojen laskennan apuna on käytetty Kirkkohallituksen Sakastissa julkaisemaa laskentataulukkoa. Kirkkohallituksen ohjeistuksessa ennustetaan, että kirkollisveron määrä kasvaisi koko kirkossa enintään kaksi prosenttia vuonna 2020, mutta seurakuntakohtaiset erot ovat suuria.

Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat n. 9,5 prosenttia vähemmän viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa ja summat on vähennetty seurakunnalle tulevasta tilityksestä.

Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin.

Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, tilalle tuli valtionrahoitus.

Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa (31.12.2018 tilanteen mukaan vuonna 2020).

Näiden pohjalta verotulokertymäksi vuodelle 2020 on saatu 1907000 euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 1720000 euroa ja valtionrahoituksen 187000 euroa.

Toimintakulujen on arvioitu nousevan vuonna 2020 noin 0,7 prosenttia vuoden 2019 talousarviosta ja toimintatuottojen vastaavasti noin 4,6.
Käyttötalousosassa suurimman menoerän aiheuttavat henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on noin 61,6 prosenttia (vuonna 2019 61,2 %).

Palkkakustannuksiin on laskettu 1,1 prosenttia käytettäväksi suorituslisiin ja 0,6 prosenttia järjestelyerään peruspalkoista.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan palkkauskustannusten nousuun on varattu yksi prosentti. Myöskään mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei ole ratkaisua.

Talousarvion mukainen vuoden 2020 toimintakate on -1647909 euroa. Verotulojen ja -kulujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate jää plussalle 124691 euroa. Poistojen arvioidaan vuonna 2020 olevan yhteensä 136035 euroa, poistoeron vähennys 11695 euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää ylijäämää 351 euroa.

Investointiosaan on kirjattu Hirsikankaan hautausmaan parkkialueen asfaltointi 15000 euroa sekä Alajärven kirkon ja tapulin katon tervaus 30000 euroa. Terva on jo hankittu valmiiksi. Lisäksi mm vuosikorjauksiin on varattu määrärahoja.

Keskusrekisteri käyttöön

Kirkkovaltuusto hyväksyi kesällä sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja Alajärven seurakunnan liittymisen alueellisen keskusrekisteriin.

Samassa yhteydessä, osana aineistoa käsiteltiin alueellisen keskusrekisterin johtosääntö, jonka hyväksyy isäntäseurakuntana toimivan Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto sopijaseurakuntien lausunnot huomioon ottaen.

Keskusrekisterin aloittaa toimintansa 1.1.2020. Kuitenkin vielä alkuvuodesta 2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston.

Jäsenseurakuntien tulee talousarvioissaan varautua maksamaan vuonna 2020 osuutenaan aluekeskusrekisterin menoista kolme euroa per jäsen.

Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien jäsenrekisterien ylläpito.

Kirkkovaltuusto hyväksyi nyt tarkennetun sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja päätti puoltaa sen johtosäännön hyväksymistä sekä valitsi toimikaudeksi 2020-2021 yhteisjohtokuntaan jäseneksi kirkkoherra Ari Aurasen ja hänelle varajäseneksi talouspäällikkö Tuula Luoman.

Kirkkovaltuusto hyväksyi lisäksi kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, sekä kirkkovaltuuston työjärjestyksen pienin muutoksin.

Seurakunnan on päivitettävä jatkuvasti strategiaansa ja etsittävä reittiänsä lähetyskäskyn täyttämiseksi omassa ajassamme.

Uusi strategiasuunnitelma hyväksyttiin valtuuston käsittelyssä.
Hyväksyttiin päivitetty kokouspalkkiosääntö 1.1.2020.

Merkittiin tietoon saatetuksi vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumavertailun 31.10. mennessä.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät