-22 C
Alajärvi
perjantai 08.12.2023
MAINOS
MAINOS

Erämaan Elämyskeskuksen asiat jälleen Soinin kunnanhallituksen listalla

Soinin kunnan ja Erämaan Elämyskeskuksen riita jatkuu, sillä Erämaan Elämyskeskus ei ole toiminut kunnanhallituksen edellisen päätöksen mukaisilla tavoilla.

Elämyskeskus on edelleen vedonnut aiempiin esityksiinsä. Kunnan mukaan yhtiön kanssa on kuitenkin sovittu asioista ainoastaan kunnanhallituksen 4.6.2019 hyväksymässä vuokrasopimuksessa. Käydyissä keskusteluissa kunta ei ole sopinut muista sitoumuksista,

MAINOS

Rinnealueen vuokrasopimukseen on määritelty osapuolten korvausvelvollisuuksien määräytymisperusteet kohtiin 6. ja 7.

Niissä todetaan mm. ”Kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta kone-, laite ym. rikkoontumisista johtuneista tulonmenetyksistä” ja ”Mikäli toisen osapuolen selkeästä huolimattomuudesta tai toiminnallisesta laiminlyönnistä seuraa korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tai ylimääräisiä kuluja, on kyseinen osapuoli velvollinen korvaamaan seuranneet kulut.”

Koska sopimus koskee kuitenkin vain alueen, irtaimiston ja laitteiden vuokrausta, ei korvausvelvollisuus koskisi sopimuksen ulkopuolisia asioita.

Sopimuksissa, sopimuskeskusteluissa tai muissa vuoropuhelussa ei olla sitouduttu muihin toimiin tai korvausvelvollisuutta aiheuttaviin asioihin.

Lisäksi sähköposteissa on heti neuvottelujen alkuvaiheesta saakka tuotu esiin, että liiketoiminnallinen riski on yhtiöllä.

Alueen ylläpitoa ja kunnostusta koskevia kunnan sitoumuksia on määritelty vuokrasopimukseen mm. kohtaan 3.

”Kunta vastaa alueella sopimushetkellä olevan valaistuksen sähkönkulutuksesta ja omistamiensa rakennusten ja laitteiden sähkön- ja vedenkulutuksesta, omistamiensa koneiden ja laitteiden olennaisista huolto/korjauskuluista, rakennusten, laitteiden ja irtaimiston vakuutuksista, teiden kunnossapidosta ja maa-alueiden vuokrista.

Kunnan vastuulla on varmistaa toimintaan liittyvän välttämättömän jo sopimushetkellä olemassa olevan infrastruktuurin, kuten WC-tilojen, vesijärjestelmän, kahviorakennuksen ja valaistuksen kunto ja toimivuus sekä tarvittaessa toteuttaa näihin liittyvät toimenpiteet ja hankinnat.

Lisäksi kunta ja yrittäjä sopivat erikseen tarvittavista kunnan vastuulla olevista lisäinvestoinneista ja -rakennuskohteista.

Yhtiö vastaa varsinaisesta toiminnasta (esim. markkinointi, polttoaineet, omana työnä tehtävä kunnossapito/huolto ja varsinainen toiminta alueella).

Kunta voi osallistua toiminnan ylläpitoon erikseen sovittavilla tavoilla.

Kunta sitoutuu auttamaan ensimmäisen vuoden lumetuksessa ja muutenkin opastamaan osaamisellaan laitteiden ja rinneinfrastruktuurin käyttöä alkuvaiheessa.”

Lisäinvestoinneista ei ole tehty sopimusta erikseen, joten kunnalla ei ole niistä syntyvää velvoitetta. Yhtiötä on tiedotettu kunnan olemassa olevasta investointimäärärahasta ja alustavista suunnitelmista sen käyttöön mm. 5.7.2019.

Investointeihin liittyviä sopimuksia ei ole tehty tai niistä ei ole sovittu erillisellä liitteellä osana vuokrasopimusta.

Ainoastaan kunnanvaltuustossa 10.10.2019 päätetyssä Keskitalo-tilan vuokrasopimuksessa oli linjattu investoinneista, mutta tätä sopimusta ei ole allekirjoitettu eikä näin ollen pantu toimeen. Sopimusta lisäinvestoinneista ei ole näin ollen syntynyt.

Lisäksi rinnealuetta koskevassa sopimuksessa on kirjaus ”Olemassa olevan alueen kunto todetaan käyttöönottokokouksessa, jossa todetaan tehdyt toimenpiteet. Sen jälkeen lisäinvestoinnit ovat yhtiön vastuulla.”

Tämän perusteella yhtiön olisi tullut reklamoida asioista viimeistään katselmuksessa, joka pidettiin 10.12.2019.

Lisäksi vuokrasopimukseen on kirjattu väitetyn tilanteen turvaksi: ”Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus 3 kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se katsoo, ettei kunnan vastuulla olevat rinnealueen toimintaedellytykset täyty. Tästä on kuitenkin reklamoitava toista osapuolta etukäteen ja järjestettävä osapuolten välinen neuvottelu, jossa tarjotaan mahdollisuus korjata tilanne tai sopia tarvittavista järjestelyistä.”

Yhtiö on ollut myös tietoinen kunnallisen päätöksenteon järjestyksestä. Tästä on mainittu eri vaiheissa ja jo neuvottelujen alkuvaiheesta alkaen. Näin ollen vuokralainen ei ole voinut olettaa, että asioista sovitaan muuten kuin kunnanhallituksen päätöksellä.

Yhtiö on ollut tietoinen kunnan roolista vuokranantajana ja, ettei kunnan vastuu ole liiketoiminnallinen. Tämä on tuotu esille jo ensimmäisestä sähköpostiviestistä alkaen 7.3.2019. Lisäksi on tuotu esille, että liiketoimintariski on yhtiöllä.

Kunnan aikeista kohdentaa investointimäärärahojaan tietyillä tavoilla on kerrottu yritykselle lukuisia kertoja. Vastaavasti yhtiön esittämiä investointeihin liittyviä sopimusliitteitä ei ole hyväksytty.

Yhtiöllä on ollut mahdollisuus tutustua alueeseen ja sen kuntoon ennen rinnealueen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Tällaisia käyntejä on toteutettu toukokuussa 2019 ja useita kertoja myöhemmin. Se on sikäli ollut tietoinen alueen kunnosta.

Se, ettei kunta hyväksy sanktioita, vaikka jotain investointeja tai muita vastaavia toimenpiteitä jätettäisiin tekemättä, on tuotu esiin jo sopimusneuvotteluissa mm. 29.5. Näin ollen yhtiö on tiennyt, ettei sopimukseen sisälly korvausvelvoitetta kyseisissä tapauksissa.

Kunnalla ja yhtiöllä ei ole ostopalvelusopimusta. Yhtiö on tuonut esille toiveen ostopalvelusopimuksen tekemisestä eri vaiheissa, kuten sähköpostissa 28.5. Siitä on kuitenkin kieltäydytty 17.5.2019 ja 28.5.2019 sekä myöhemmistä vastaavista ehdotuksista sähköpostiviesteillä 27.9. ja 7.10.

Yhtiö on ollut tietoinen, että heidän toivomansa ostopalvelusopimus vaatisi hallituksen ja valtuuston päätöksen eikä näin ole tapahtunut.

Se, ettei ostopalvelusopimusta ole eikä tehdä, on tuotu esiin ennen rinnealueen vuokrasopimuksen lopullista allekirjoittamista mm. sähköpostissa 8.10.2019.
Kunnanhallitus on hyväksynyt vain vuokrasopimuksen, kuten 3.6. kokouspöytäkirjasta selviää.

Muistakaan pöytäkirjoista ei löydy mainintaa tai päätöstä ostopalvelusopimuksen hyväksymisestä.

Näin ollen kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta yhtiön esittämällä tavalla. Yhtiön vaateista on tehty asianmukaiset reklamaatiot.

Yhtiö on ilmoittanut 18.12.2019, ettei se tilitä sovittua vuokraa. Tähän ei sopimuksessa anneta mahdollisuutta, vaan yhtiö on toiminut tässä omavaltaisesti rikkoen sopimusta.

Sopimuskohdan 4. perusteella vuokranantajalla on oikeus periä ”viivästyskorkoa erääntymispäivästä maksupäivään saakka seitsemän prosenttia yli kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron.”

Mahdollisesti tästä syntyy myös irtisanomisperuste, kuten myös muiden vuokralaisen vastuiden laiminlyönnistä.

Tulevana maanantaina Soinin kunnanhallitus käsittelee asiaa tältä pohjalta ja se todennee esitetyn selvityksen ja sen, ettei yhtiön Soinin kunnalle osoittamille laskuille ja muille vastaaville vaatimuksille ole perustetta.

Yhtiön toiminnan sopimuksenmukaisuutta selvitetään. Erämaan Elämyskeskus Oy on tilittänyt joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 hissi- ja välinevuokrat kunnan huomautuksista huolimatta virheellisesti arvonlisäverottomana.

Kunnanhallitus tullee todennäköisesti myös vaatimaan, että Erämaan Elämyskeskus Oy täyttää rinnealueen vuokrasopimuksessa sille määritellyt vuokra- ja muut velvoitteet.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät