Pesolan tuulivoimakaava kaatui hallinto-oikeudessa

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanvaltuusto hyväksyi 2017 Pesolan tuulivoima-alueen osayleiskaavan. Arja Ala-aho asiakumppaneineen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnonvarat- vastuualue sekä Metsähallitus ovat hakeneet muutosta päätökseen.

Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään valtuuston päätöksen, mutta katsoo, että valituksen kohteena oleva päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä valituksessa esteellisyydestä esitetyillä perusteilla.

MAINOS

Kaavoitusmenettelyä ei hallinto-oikeuden mukaan myöskään rasita sellainen menettelyvirhe, jonka perusteella osayleiskaavan hyväksymispäätös olisi kumottava.

Asiassa oli lisäksi muutoksenhakijoiden valituksien johdosta ratkaistavana kysymys siitä, onko 12 tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavalla Pesolan tuulivoimaosayleiskaavalla luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja vaikutuksia kaava-alueen itä-kaakkoispuolella olevan Haukisuo-Härkäsuo-Kukkonevan Natura-alueen ja kaava-alueesta noin kolmen kilometrin etäisyydellä itään sijaitsevan Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammin suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.

Lintudirektiivin lajeista Natura-alueilla esiintyy muun muassa uhanalainen maakotka.

Ratkaistavana oli myös se, ovatko selvitykset tältä osin riittäviä ja jos ovat niin, onko kaavaratkaisussa otettu riittävästi huomioon luontoarvojen vaalimista koskeva yleiskaavan sisältövaatimus.

Hallinto-oikeuden mukaan Pesolan tuulivoimaosayleiskaavaan liittyvää Natura-arviointia ei voida kaikilta osin pitää asianmukaisena.

Kaavaratkaisun mahdollisia heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena olevaan lintulajiin ei ole riittävästi poissuljettu. Näin on olemassa vaara, että tuulivoimaloiden rakentamisalueet heikentävät suojelun perusteena olevia luonnonarvoja läheisillä Natura 2000 -alueilla.

Hallinto-oikeus katsoi, että kaavassa osoitettujen viiden eteläisimmän tuulivoimalan alueiden toteuttaminen ei ole sovitettavissa asianmukaisesti yhteen luonnonarvojen vaalimista koskevan vaatimuksen kanssa.

Kunnanvaltuuston päätös on luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena kumottava viiden eteläisimmän tuulivoimalan osalta.

Seitsemän pohjoisemman tuulivoimalan osalta asiassa on esitetty uutta selvitystä kompensaatio- ja lieventämistoimenpiteistä, joita ei ole asianmukaisesti arvioitu luonnonsuojelulain mukaisessa arviointi- ja lausuntomenettelyssä. Kunnanvaltuuston päätös kumottiin näin ollen myös seitsemän pohjoisemman tuulivoimalan osalta.

MAINOS
Edellinen artikkeliKevyen liikenteen väylän ja Tukkitien urakat allekirjoitettiin Soinissa
Seuraava artikkeliTyöntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle on rajoitettava