0.9 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Torstai-lehti kysyi – ilmoittaja-asiakkaat ovat tyytyväisiä Torstai-lehteen ja sen toimintaan

Torstai-lehti tilasi Seinäjoen ammattikorkeakoululta kevättalvella markkinointitutkimuksen, jonka tavoitteena oli Torstai-lehden ilmoitusasiakkaiden asiakastyytyväisyyden selvittäminen.
Tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalveluun ja ilmoitusvalmistukseen ja sitä myöden kehittää palveluita.

Tutkimus toteutettiin oppilastyönä SeAMK Liiketalous tradenomiopiskelija Heidi Latvalan toimesta.
Torstai-lehti ei ole tehnyt aikaisempaa tutkimusta ilmoittaja-asiakkailleen, eli yrityksille, jotka ostavat lehdeltä ilmoitustilaa.

MAINOS

Tutkimuksessa paneuduttiinkin selvittämään asiakaspalvelun ja ilmoitusvalmistuksen laatua, ilmoittelun hintamielikuvaa sekä mitä lehti antaa asiakkaalleen. Kysely lähetettiin 370 asiakkaalle ja vastauksia saatiin lähes sata, joten vastausprosentti oli erittäin korkea. Vastanneista suurin osa, eli 66 prosenttia, oli Alajärveltä. Loput 44 prosenttia jakautui melko tasaisesti levikkikuntiin.

Vastausten antaneiden yritysten koko vaihteli yhdestä yli sataan henkilöön, mutta suurin osa, eli 53 prosenttia oli 1-5 henkilön yrityksiä, toiseksi tuli kuitenkin yli sadan hengen yritykset 14 prosentilla.
Aktiivisia ilmoittajia, eli niitä, ketkä ilmoittavat viikoittain tai useamman kerran kuukaudessa, oli kyselyyn vastanneista neljännes.

Tärkeä markkinointikanava

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli saada selville asiakkaiden mielipiteitä Torstai-lehden imagosta sekä mielikuvia lehdestä. Kyselyn perusteella Torstai-lehden imago on pääosin hyvä. Asiakkaiden mielestä Torstai-lehti on paikallinen, hyödyllinen ja kiinnostava.

93 prosenttia vastanneista, oli sitä mieltä, että Torstai-lehti on kiinnostava. Vastauksista päätellen, jos Torstai-lehti haluaa kehittää toimintaansa, kehityksen kohteita voisi olla rohkeus, kantaa ottavuus sekä uudistuskyky.

71 prosenttia vastanneista oli sietä mieltä, että Torstai-lehden ilmoitusten hintalaatusuhde on hyvä tai melko hyvä. Vapaassa kommenttikentässä tuli ilmi kahdelta vastaajalta, että he kokevat hinnat liian korkeiksi.

Torstai-lehden jakelualue on kattava. Torstai-lehti koetaan tärkeäksi markkinointikanavaksi ja eräs asiakas kiitti hyvän tiedotuskanavan tarjoamisesta. Kyselyn perusteella 45 prosenttia vastanneista oli täysin samaa mieltä, että Torstai-lehti edistää yrittäjyyttä. 51 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä, että Torstai-lehti edesauttaa alueensa kehitystä. 66 prosenttia vastaajista koki, että lehti on alueellaan näkyvä toimija.

Kyselyn perusteella Torstai-lehden asiakaspalvelu on erittäin hyvällä tasolla. Vapaamuotoisia vastauksia oli yhteensä 25. Useampi kertoi olevansa tyytyväinen ja nykytilanteen olevan hyvä. Myyjien ammattitaito koetaan hyvänä.

Tätä kommentoitiin vapaasti mm. seuraavin tavoin: ”Olen tyytyväinen, yhteydenottoon reagoidaan nopeasti ja palvelu on ystävällistä sekä joustavaa.” ”Ihan hyvin toimii jo nyt.” ”Tyytyväinen.” ”Ruusuja voipi antaa.” sekä ”Asiakaspalvelu on hyvää. Ei parannettavaa.”

Hyvien vastausprosenttien perusteella voi sanoa, että Torstai-lehden asiakaspalvelu on hyvällä mallilla.

Yli puolet, eli 56 prosenttia vastanneista kertoo toimittavansa itse valmiin ilmoitusaineiston. 44 prosenttia vastaajista taas käyttää Torstai-lehden ilmoitusvalmistusta. Vapaassa kommenttikentässä tuli myös ilmi, että kaksi vastaajista käyttää molempia tapoja vaihtelevasti.

95 prosentin tyytyväisyys!

Tyytyväisiä ilmoitteluun Torstai-lehdessä oli peräti 95 prosenttia vastanneista. Vain viisi prosenttia vastanneista oli melko tai täysin tyytymättömiä ilmoitteluun.
Kyselyn perusteella myös ilmoitusvalmistus toimii hyvin. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri mieltä väittämistä.

 

Torstai-lehdessä ilmoittaneet olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan 95- prosenttisesti tyytyväisiä ilmoitteluun.

 

27 prosenttia vastaajista piti Torstai-lehden tarjoamia digitaalisia markkinointimahdollisuuksia tulevaisuudessa erittäin tärkeänä. 42 prosenttia vastaajista taas piti mahdollisuuksia melko tärkeänä. 28 prosenttia vastaajista ei pitänyt niitä kovin tärkeänä ja kolme prosenttia ei pitänyt niitä lainkaan tärkeänä.

Kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden mielipidettä, minkälaisia digimarkkinointi mahdollisuuksia he haluaisivat Torstai-lehden tarjoavan tulevaisuudessa.
48 prosenttia vastanneista koki mainonnan sosiaalisessa mediassa ja lehden verkkosivuolla halutuimmaksi digimarkkinointikanavaksi.

Rahalle vastinetta

Kyselyn yhteenvedossa todetaankin, että Torstai-lehdellä on selkeästi oma paikkansa ja se koetaan tarpeelliseksi. Asiakkaat ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä Torstai-lehteen ja sen toimintaan. Asiakaspalvelu on toimivaa ja ystävällistä. Lehden tarjoamat digitaaliset markkinointimahdollisuudet koetaan tärkeiksi.

Enemmistön mielestä Torstai-lehti on hyvä tällaisenaan, mutta yksittäisiä eriäviä mielipiteitä kuitenkin on. Ilmoitusvalmistus koetaan myös toimivaksi. Kyselyn mukaan asiakkaat toivoisivat kuitenkin lehdeltä enemmän rohkeutta, kantaa ottavuutta sekä luovuutta. Osa vastaajista kritisoi ilmoitusten hintojen olevan liian korkeita, mutta pääosin tähänkin oltiin tyytyväisiä ja maksulle koettiin saavan vastinetta.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät