-15.6 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Soinissa on valmistunut

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Soini, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja alkuvuodesta.

Kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Soinissa on yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 1), yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (luokka 1E) sekä kolme vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2).

MAINOS

Luokituksessa poistettiin kuusi vedenhankinnan kannalta vähemmän merkityksellistä pohjavesialuetta. Rajausmuutoksia tehtiin kolmelle alueelle.

Pohjavesialueet ovat osia katkonaisesta pohjoiseteläsuuntaisesta harjujaksosta, joka kulkee kunnan keskiosassa. Pohjavesialueet ovat tyypiltään joko hiekka- ja soravaltaisia harjuja tai rantakerrostumia, joissa maa-aines on moreenivaltaista.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Soinin pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen joulukuussa 2020.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 5.8.alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen.

Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä.

Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät