Osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen Alajärvellä

Mainos[adrotate banner="3"]

Jo etukäteen paljon huomiota saanut Alajärvelle laadittava uusi osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.

Alueelta on laadittu kaavaluonnoskartta, joka asetetaan nähtäville keskiviikkona 3.3. kuukauden ajaksi. Niin maanomistajilta, alueen asukkailta kuin yrittäjiltäkin toivotaan mahdollisimman paljon kommentteja kaavan edelleen valmistelujen pohjaksi.

MAINOS

Osayleiskaava-alue käsittää Alajärven keskustan sekä järven ranta-alueet, jotta rantarakentamisen paikat voidaan katsoa kantatiloittain.

Osayleiskaavalla ohjataan kaupungin tulevaisuuden kehityksen periaatteita vuoteen 2035 asti. Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho kertoo, että yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, strategia jolla pyritään katsomaan tulevaisuuteen.

Osayleiskaavan tehtävänä on yhteiskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.

Yleiskaava ohjaa erityisesti alueiden tarkempaa suunnittelua ja asemakaavojen laatimista.

Kaavakonsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy, joka on käynnistänyt työn vuonna 2018. Kaupunki on valmistellut asiaa sitä ennen jo useiden vuosien ajan, onhan aikaisempi osayleiskaava auttamatta vanhentunut ja peräisin 80-90 -luvulta.

Kaavoitusta ohjaavat lainsäädäntö, erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muut lait ja asetukset ja viranomaisohjeistukset.

Yleiskaavaluonnoksessa on huomioitu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava sekä vuonna 2012 laadittu Alajärven keskustan rakennemalli.

Kaavaa varten on laadittu rantarakentamisen mitoitusselvitys, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, muinaismuistoselvitys, luontoselvitys, kaupallinen selvitys, liikenne- ja meluselvitys sekä hulevesiselvitys.

Suunnittelussa on hyödynnetty myös muita yleiskaava-aluetta koskevia selvityksiä, päätöksiä, suunnitelmia ja lausuntoja.

Kaavaluonnoksen merkinnöillä ja määräyksillä pyritään tukemaan monipuolisten kaupallisten toimintojen säilymistä keskustassa, mikä oli myös yleiskaavaa varten tehdyssä asukaskyselyssä enemmistön toiveena. Siinä tarkastellaan myös teollisuuden laajenemissuuntaa ja tiestön kehittämistarpeita.

Ranta-alueet kaavan piiriin

Alajärven rantavyöhykkeellä kaavaa laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen ulkopuolisille rantarakennuspaikoille.

Tämä on tarpeen, koska rantavyöhykkeelle rakentaminen ei nykyisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista ilman oikeusvaikutteista kaavaa ja osa Alajärven ranta-alueista on vielä kaavoittamatta.

Tähän saakka rakentamista on näillä alueilla ohjattu yksittäistapauksina käsiteltävillä poikkeamisluvilla. Poikkeamislupia ei voida lain mukaan myöntää, jos niistä aiheutuu haittaa maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle tai kaavoitukselle. – Rantapoikkeamisilla ei voida toteuttaa yhdenvertaisuutta, siksikin kaava on tarpeen, Haapa-aho toteaa.

Kaavaluonnoksessa on esitetty muun muassa uutta valtatieliittymää teollisuusalueelle sekä kevyen liikenteen siltayhteyttä Pekkolasta koulukeskuksen rantaan. Lisäksi on esitetty vaihtoehtoisia uusia asuinrakentamisalueita ja teollisuuden laajennusalueita.

Yleiskaavaa varten tehdyssä asukaskyselyssä laajasti toivottu järven kiertävä pyöräilyreitti on mukana kaavaluonnoksessa.

Tämä Pirkkalanlahden kiertävä ohjeellinen ulkoilureitti on nostanut tunteita jo ennakkoon ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toteaakin, että aika lienee ajanut ajatuksen ohi.

Koivunen sanoo, että virkistysalueet tullaan yleensäkin lopullisessa kaavassa osoittamaan kaupungin omistamille maille, eikä yksityisille, ja muistuttaa että nyt esille tuleva kaava on vasta luonnos, jota seuraava vaihe voi olla hyvin eri näköinen kuin nyt esitelty.

Juha-Matti Märijärvi Ramboll Oy:ltä painottaa niin ikään, että esille tuleva kaava on luonnos, jonka toivotaan herättävän kiinnostusta kaavaan osallisissa ja että nyt saataisiin mahdollisimman kattavasti esille käyttäjien, asukkaiden, yrittäjien ja maanomistajien näkökulmaa ja asiantuntemusta.

– Kaavoituksessa on monia tavoitteita ja näkökulmia, joista osa voi olla jopa ristikkäisiä. Kaavoituksella näitä pyritään sovittelemana yhteen, jotta saataisiin lopputulos, josta syntyy yhteinen maankäytön tulevaisuuden suunta.

Yleisötilaisuus ja henkilökohtaisia keskustelumahdollisuuksia

Tekninen lautakunta on 4.2. päättänyt laittaa kaavaluonnosmateriaalin selvitysaineistoineen nähtäville. Nähtävilläolo toteutetaan 3.3.-6.4., jolloin osallisilla, kuntalaisilla ja maanomistajilla on mahdollisuus esittää siitä mielipiteitään.

Nähtäville laittamisesta ilmoitetaan erikseen virallisella kuulutuksella kaupungin kotisivuilla kuulutuksissa, ilmoitustaululla kaupungintalon kirjastonpuoleisessa ulko-ovessa ja lehdissä.
Nähtävilläolon aikana kaavaluonnosaineistoihin voi tutustua Alajärven kaupunginkirjastossa sekä kaupungin internetsivuilla.

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus toteutetaan etänä maanantaina 22.3. kello 17-19. Etäyleisötilaisuuteen osallistuminen tapahtuu Alajärven kaupungin etusivun Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan yleisötilaisuus -linkin kautta. Lisäksi järjestetään ajanvarauksella erillinen keskustelutilaisuus sitä tarvitseville 24.-25.3.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliKoko perhe talviseikkailee talvilomaviikolla Soinissa!
Seuraava artikkeliSaukonkylä vetää paluumuuttajikseen lapsiperheitä