2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

ELY-keskukselta päätelmä Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

ABO Wind Oy suunnittelee Lappajärven Iso Saapasnevalle, noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen 7–10 voimalan tuulivoimapuistoa.

MAINOS

Suunniteltavien voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus 280 tai 300 metriä. Voimaloiden tornien korkeus on enintään 200 ja lavan pituus enintään 100 metriä.

Voimaloiden ja tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan huoltoteiden yhteyteen rakennettavin maakaapelein. Ulkoista sähkönsiirtoa varten tuulivoimalat liitetään maakaapelilla noin kolmen kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta rakennettavaan uuteen sähköasemaan.

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja osayleiskaavan yhteismenettelynä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on sisällytetty Iso Saapasnevan osayleiskaavan kaavaselostukseen ja arviointiselostuksen kuulemisesta on vastannut Lappajärven kunta.

Kuulemisessa saatiin 22 viranomaisten, yhdistysten ja yritysten jättämää kannanottoa ja 63 yksityisten henkilöiden jättämää mielipidettä, jotka sisälsivät useita nimiä.

Tehdyn arvioinnin mukaan hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu merkittävyydeltään kohtalaisiksi – suuriksi kielteisiksi mm. asukaskyselyissä ja mielipiteissä saadun palautteen perusteella. ELY-keskus yhtyy tehtyyn arvioon ja edellyttääkin jatkosuunnittelussa huomioimaan arvioinnin tulokset.

Tehtyjen mallinnusten perusteella hankkeesta ei aiheudu läheiselle asutukselle melulle asetettujen ohjearvojen ylityksiä.

ELY-keskus katsoo, että meluvaikutusten arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä ja arvioinnin luotettavuutta heikentää mm. se, että melumallinnuksissa käytetty voimalatyyppi ei vastaa ominaisuuksiltaan hankkeen mukaista voimalatyyppiä.

Hanke sijoittuu lähelle maakunnallisesti arvokasta Lappajärven kulttuurimaisemaa. Maisemavaikutusten osalta ELY-keskus edellyttää tarkentamaan mm. laadittuja havainnekuvia. Hanke sijoittuu merkittävälle metsäpeuran kevät- ja syysvaellusreiteille, joten hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa mm. vaikutuksia metsäpeuran ekologisiin yhteyksiin.

Lisäksi ELY-keskus katso, että kymmenestä tuulivoimalasta koostuva toteutusvaihtoehto on maakunnallisten suunnittelutavoitteiden vastainen, koska suunnittelualuetta ei ole osoitettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa tuulivoiman tuotantoon soveltuvaksi alueeksi.

Tarkastelussa olleiden toteutusvaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroavuuksia, mutta seitsemästä voimalasta koostuvan vaihtoehdon ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät mm. melun, välkkeen ja maisemavaikutusten sekä maakuntakaavaan, pesimälinnustoon, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten osalta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät