0.8 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

ELY-keskukselta lausunto Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee enintään 45 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa sekä sähkönsiirtoa 110, 220 tai 400 kV ilmajohdolla tuulivoimapuiston alueelta Fingrid Oyj:n Alajärven sähköasemalle. Puisto sijoittuu Kokkonevan alueelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle Perhon kunnan keskustasta.

Suunnitellut voimalat ovat yksikköteholtaan noin 6-10 MW ja hankkeen kokonaisteho on arviolta 270-380 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

MAINOS

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta jätettiin ELY-keskukselle arviointiohjelmaa koskevassa kuulemisessa yhteensä 27 lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia.

Näiden perusteella ELY-keskus katsoo, että arviointiohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi tehtävässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueen rajauksen mukaista vaihtoehtoa, koska ohjelmassa esitetty alue poikkeaa osittain maakuntakaavassa osoitetusta tuulivoimaloiden alueesta ja kaavan ulkopuoliset alueet sijoittuvat ympäristövaikutuksiltaan herkille alueille, kuten lähelle Perhon keskustaa ja Oksakosken kyläaluetta sekä lähelle luonnonsuojelualueita.

Myös hankkeen melu- ja välkehaittojen arviointia pidetään haasteellisena, koska teholtaan ja korkeudeltaan vastaavia voimaloita ei ole vielä käytössä. Tehtävissä arvioinneissa edellytetäänkin noudattamaan varovaisuusperiaatetta ja esittämään arviointiin liittyvät epävarmuustekijät.

Arvioinnissa tulee selvittää myös mm. tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron vaikutukset päiväpetolintujen reviireihin ja valtakunnallisesti merkittävään Suomenselän metsäpeurakantaan sekä läheisiin Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin.

Sähkönsiirron osalta tulee selvittää erityisesti vaikutukset maa- ja metsätalouteen. Koska alueiden läheisyydessä sijaitsee useita muita tuulivoimahankkeita, tulee arvioinnissa huomioida eri hankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti laajalle ulottuvien vaikutusten osalta, kuten maisemavaikutukset.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät