Kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa perittävät ateriamaksut alkuvuoden 2019 tasolle

Pian kolmen vuoden ajan Alajärvellä tunteita nostattanut kehitysvammaisten toimintakeskusten ja asumisyksiköiden ateriapalvelumaksu on jälleen äänestetty päätökseen.
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuusto ilmaisi kokouksessaan joulukuussa 2019 tahtotilan valtuustoaloitteeseen Alajärven kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa perittävien ateriamaksujen palauttamisesta 1.6.2019 edeltävälle tasolle. Asiaa on sittemmin käsitelty monissa eri yhteyksissä.

Maanantain kokouksessa valtuutettu Pentti Joensuu esitti hallintosääntöön lisättäväksi, että Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimiessa tilaaja–tuottaja lautakuntana, on Alajärven kaupunginvaltuustolla toimivalta päättää perusturvan Alajärveä koskevien maksujen ja taksojen määrästä. Kuntalain 2. luvun 7 §:n Kunnan tehtävät mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät.

MAINOS

Lisäksi Joensuu esitti, että valtuusto edellyttää Alajärven kaupunginhallitusta viipymättä toimeenpanemaan valtuuston 9.12.2019 tekemän talousarviopäätöksen Alajärven kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksessa perittävien ateriamaksujen palauttamisesta 1.6.2019 edeltäneelle tasolle.

Jukka Pekka Matintupa, Terho Mäkelä ja Sampo Latvala kannattivat Pentti Joensuun esitystä. Asiasta käydyssä äänetyksessä Joensuun esitys voitti äänin 20-13, yksi poissa. Äänestyksen päättymisen jälkeen Sampo Latvala ilmoitti, että oli erehdyksessä painanut äänestyskapulassa ”tyhjää”-painiketta ja ilmoitti kannattavansa Pentti Joensuun esitystä.

Tukku vanhoja aloitteita

Valtuusto sai eteensä kokouksessa myös ison tukun muita vanhoja aloitteita ja niiden perusteella tehtyjä toimenpiteitä.

Kuntalainen on jättänyt kuntalaisaloitepalvelun kautta aloitteen, jossa esitetään kevyenliikenteen pyörätielle jatkoa, Pynttäristä Levijoen kylään saakka. Valtuusto hyväksyi, että kaupunki aloittaa neuvottelut ELY-keskuksen väylän rakentamisesta.

Valtuusto merkitsi loppuun käsitellyiksi Keskustan valtuustoryhmän aloitteet metsästäjä- ja hygieniapassitutkintojen ottamisesta Alajärven perusopetuksen valinnaiskurssivalikoimaan, esteettömän nuorisokeskuksen perustamiseen, valtuustokauden alussa valtuutetuille hankittaviin asianmukaisiin laitteisiin ja koulutukseen, niiden 3–4 –luokkaisten koulumatkan tukeminen talvikuukausina, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä, Kaiku-korttijärjestelmään liittyminen, mahdollisuus ottaa käyttöön leasing-autoja kotihoidossa työskentelevien käyttöön, vain kotimaisista raaka-aineista valmistetun ruan tarjoamisen kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa sekä sen selvittämisen, voidaanko rivitalohuoneistoja yhdistämällä saada aikaan perheasuntoja.

Kesken on Keskustan valtuustoryhmän esitys, että valtuusto tarkastelee ja tekee tarvittavat muutokset hallintosääntöön. Valtuustoaloitteeseen on kirjattu toteamus, että ”Kuluneen kauden aikana olemme törmänneet monta kertaa siihen, että valta on siirtymässä liikaa viranhaltijoille luottamushenkilöiltä.”

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite, että Alajärvellä laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa Etelä-Karjalan mallia vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit, todettiin olevan kesken käsittelyn, mutta aloite entisen matkahuollon tilojen käytön jatkumisesta SPR Alajärven osaston kanssa on loppuun käsitelty.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän ja viiden muun valtuutetun aloitteesta, että kaupunginhallitus laatii kannanoton, jossa Alajärven säännöstelyn haitoista nostetaan esille veden pinnan liian suuren vaihteluvälin sekä alimman tason vaikutukset järven ekologiseen tilaan, päätettiin Pentti Joensuun esityksestä, että neuvotteluita eri tahojen kanssa jatketaan säännöstelyn alarajan osalta. Lisäksi pyritään saamaan ELY:lle hakemus säännöstelyn alarajan nostamiseksi maataloustuotannolliset olosuhteet huomioiden.

Loppuun käsitellyksi merkittiin sosialidemokraattien aloite, että talousarvioon varataan määräraha paloaseman ja sairaalantien rakennusten kuntotarkastuksiin ja tulevan käyttötarkoituksen sekä eri tilatarpeiden kartoitukseen.

Jukka Joensuun omasta ja 29 muun valtuutetun puolesta tekemä aloite, että kaupunginvaltuuston esityslistalle lisätään vakiopykälinä Ilmoitusasiat ja Muut asiat, todettiin loppuun käsitellyksi.

Raimo Vistbackan ja seitsemän muun valtuutetun aloite, että kaupunginhallituksen tulee ryhtyä toimiin, että kaupunki pääsee osalliseksi ja nauttimaan uuden EU:n ohjelmakauden rahoilla toteutettavista hankkeista, todettiin loppuun käsitellyksi.

Valtuutettu Jaakko Ahon aloite Kartanotien ja Ikosentien korjauksesta todettiin loppuun käsitellyksi.

Keskeneräiseksi todettiin Kristillisdemokraattien aloite esikoululaisten ryhmäkoon pienentämisestä ja asianmukaisten tilojen varaamisesta opetuksen järjestämiselle. Sen sijaan Kristillisdemokraattien aloite omaishoitajille myönnettävistä maksuttomista uimahalli- ja kuntosalikäynneistä on loppuun käsitelty.

Takaisin valmisteluun palautettiin äänin 7-28 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite kotihoidontuen kuntalisästä alle kolmivuotiaiden lasten osalta. Jenni Kuisti esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun, jossa verrataan kuntalisän ja maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannuksia ja vaikutuksia ja asia käsitellään tulevan talousarvion yhteydessä.

Useat valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen kaupungin ryhtymisestä toimiin asianmukaisen tien saamiseksi Pyhävuorelle. Aloitteesta tehtyjen toimenpiteiden käsittelyn yhteydessä Jukka Joensuu esitti kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien esityksenä, että asia palautetaan takaisin valmisteluun ja neuvotteluita jatketaan Isoniementieltä lähtevän metsäautotien osalta tieosakkaiden kanssa kunnossa- ja ylläpitokustannuksista. Esitys hyväksyttiin äänin 25-10.

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen valmistelua jatketaan edelleen. Aloitteessa esitetään, että kaupunki liittyy eurooppalaiseen tasa-arvon peruskirjaan ja että Alajärvelle perustetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka ryhtyy valmistelemaan kaupungin toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Valtuustoaloitteet riittävistä resursseista lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa todettiin loppuun käsitellyksi.

Yhteinen koulutuksen järjestämismalli

Päätettiin aloittaa Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin yhteisen koulutuksen järjestämismallin valmistelu. Järjestämismallisuunnitelma sisältää aikataulun yhteiseen palveluntuottajaan siirtymisestä, esityksen aiesopimuksesta kustannusjakoineen sekä suunnitelman palvelujen käyttäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta.

Yhteistyömallin valmisteluryhmäksi valtuutettiin Alajärven ja Evijärven sivistystoimenjohtajat, Lappajärven sivistysjohtaja/lukion rehtori, JAMIn johtaja, Alajärven ja Vimpelin yhteinen lukio-opetuksen rehtori sekä Evijärven yläkoulun ja lukion rehtori. Valmisteluryhmää täydennetään tarvittaessa valtuustojen päätösten jälkeen.

Valmistelutyöryhmä raportoi kaupungin- ja kunnanjohtajille työn etenemisestä. Kaupungin- ja kunnanjohtajilla on läsnäolo-oikeus valmistelutyöryhmän kokouksissa.

Valtuusto myönsi enintään 500000 euron määräisen Alajärven kaupungin omavelkaisen takauksen Järvis-Energia Oy:n Alajärven Osuuspankilta nostettavaan 1500000 euron suuruiseen lainaan siten, että Alajärven kaupungin vastuu on aina enintään 1/3 kyseisen lainan jäljellä olevasta pääomasta ja siihen liittyvistä kuluista ja koroista.

Merkittiin tiedoksi sivistyslautakunnan päätös hyväksyä Lappajärven varhaiskasvatuksen tuomat talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Hyväksyttiin maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025.

Merkittiin tiedoksi hallintojohtaja Nina Pärssisen irtisanoutuminen. Virkasuhde päättyy 30.9.

Alajärven kirkonseudun asemakaavamuutos korttelissa 49, Pöllömännikkö hyväksyttiin. Jukka-Pekka Matintupa esitti, että kaavoitus on keskeytettävä ja että tontti RN:o 5/401-5/1076 on otettava mukaan kaavaan. Esitys raukesi kannattamattomana.

Valtuustoaloitteissa Sampo Latvala pyysi tekniseltä toimelta selvitystä toimintakeskuksen nykytilasta ja remontin etenemisemisestä.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliMaksuton varhaiskasvatus puree Soinissa
Seuraava artikkeliAlajärven Eläkeyhdistyksellä aktiivista toimintaa!