Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös hyväksyttiin

Mainos[adrotate banner="3"]

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toiminta-kertomuksen. Tilikauden toimintakate on korkotuotot mukaan lukien noin 229 000 euroa ylijäämäinen.

Maakuntahallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään aikaisempien tilikausien ylijäämätilille. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä noin 856 000 euroa.

MAINOS

Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2014 henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomuksesta ilmenee, että henkilöstön kokonaismäärä on laskenut 29:ään, kun se vuonna 2013 oli 35. Henkilöstön koulutustaso on erittäin korkea: vähintään ylempi korkeakoulututkinto on henkilökunnasta 69 prosen-tilla ja vähintään alin korkeakouluasteen tutkinto 96 prosentilla.

Koko kunta-alalla vastaavat luvut olivat 20 ja 54 prosenttia. 61 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä on ollut liiton palveluksessa yli 10 vuotta.

Vuoden 2014 ylijäämä korkeakoulusäätiön rahoitukseen

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se muuttaa Etelä-Pohjanmaan korkea-koulusäätiön rahoitusta koskevaa päätöstään siten, että vuoden 2015 osalta korkeakoulusäätiön maksuosuudet kuitataan Etelä-Pohjanmaan liiton ylijäämistä vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kunnilta ei tänä vuonna kerätä 100 000 euron maksuosuutta eikä Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta nosteta 100 000 euroa korkeakoulusäätiön rahoitukseen.

– Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole järkevää pitää taseessa näin isoa ylijäämää. Sen vuoksi olemme hakeneet vaihtoehtoa, jolla ylijäämä saadaan käytettyä joustavasti jäsenkuntien taloutta tukevalla tavalla ja vuoden 2014 ylijäämä saadaan ohjattua aktiiviseen käyttöön, maakuntajohtaja Asko Peltola kertoo.

Alkuperäisen linjauksen mukaan Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta osoitetaan 100 000 euroa vuosittain vuosina 2011–2015 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle korkeakoulukonsortion kunta-rahoitukseen, ja liiton talousarvioon sisällytetään vuosina 2011–2015 ylimääräinen jäsenkuntien maksuosuus 100 000 euroa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön kuntarahoitukseen.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan laajasti Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutuksen ja EPANET-professuuriverkoston toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Keskustelussa nousi esiin, että liiton toi-votaan ottavan entistä suurempaa vastuuta niin korkeakoulusäätiön kuin koko tutkimusverkoston rahoittamisesta. Lisäksi maakuntahallitus toivoi, että asiasta välitettäisiin nykyistä enemmän tietoa myös maakuntavaltuutetuille.

Älykkäällä erikoistumisella yhä keskeisempi rooli alueiden kehittämisessä

Älykäs erikoistuminen on yhä keskeisemmässä roolissa, niin alueellisesti, kansallisesti kuin eurooppa-laisesti. Suorien ja alueellisesti haettavien rahastojen synergia‐ajattelun myötä älykäs erikoistumi-nen näkyy kautta linjan hyvin laajasti EU‐politiikassa – erityisesti tutkimus‐ ja innovaatiopolitiikassa sekä uudessa tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmassa eli Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Yhä tärkeämmiksi uuden ohjelmakauden myötä ovat tulleet kriittiset kumppanuudet ja verkostot, joita rakennetaan tiuhaan tahtiin alueiden älykkään erikoistumisen perusteella.

Euroopan komission kiinnostus tehdä yhteistyötä synergioiden saavuttamiseksi älykkään erikoistumi-sen kautta näkyy myös Länsi-Suomen Eurooppa‐toimiston toiminnassa. Muun muassa biotalouden osalta toimisto on ollut mukana komission tutkimus‐ ja innovaatiopääosaston käynnistämässä työs-kentelyssä Euroopan biotalouspotentiaalin hyödyntämiseksi.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan sekä Pohjanmaan maakuntien liittojen ylläpitämä toimisto Brysselissä. Se edistää liittojen toimijoiden etuja EU:ssa se-kä eurooppalaisten alueiden välisessä yhteistyössä ja rakentaa yhteyksiä alueisiin ja organisaatioihin.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on luettavissa osoitteessa: http://www.epliitto.fi/upload/files/Alykkaan_erikoistumisen_strategia_nettiversio.pdf

Henkilömuutoksia liiton luottamuselimissä

Antero Maunulan tilalle maakuntavaltuuston jäseneksi sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi on valittu Seinäjoen kaupunginvaltuuston päätöksellä Raimo Mäki-Jaskari.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan nimetä Metsäkeskuksen varaedustajaksi maakunnan yhteis-työryhmään Yrjö Ylkäsen Pertti Mäki-Hakolan tilalle.

MAINOS
Edellinen artikkeliVerohallinto jatkaa kuittivalvontaa maaliskuussa
Seuraava artikkeliSuuri ulkoilijoiden kansanjuhla tulossa Alajärvelle!