0.7 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Järvi-Pohjanmaan lukiokoulutus yhden johtajan alle

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan muutokset, joiden perusteella Alajärven lukion rehtorin virka lakkautetaan 31.7. alkaen, kuten myös Vimpelin yhteiskoulun ja lukion rehtorin virka. 1.8. lukien perustetaan Järvi-Pohjanmaan lukion rehtorin virka ja Vimpelin yhteiskoulun rehtorin virka.

Muutosten myötä Järvi-Pohjanmaan lukiokoulutus saadaan kokonaisuutena yhden johtajan alle, jolloin koulujen suunnitelmallinen yhteistyö tehostuu. Myös Vimpelissä lukion rehtori voi keskittyä vain toisen asteen koulutuksen kehittämiseen.

MAINOS

Vimpelissä yhteiskoulun rehtori voi keskittyä pääasiassa vain perusopetuksen johtamiseen ja kehittämiseen.

Hyväksyttiin henkilöstöjaoston esitys koskien palvelurakennetyöryhmän esitystä organisaatiorakenteesta ja johtamisesta koskien perusturvaa.

Kesäkuun alusta lukien terveyspalveluissa ylilääkärin nimike muutetaan terveyspalvelujohtajaksi. Avohoidon osastonhoitajan nimike muutetaan avohoidon palveluvastaavaksi.

Hoito- ja hoivapalveluissa vanhustyön johtajan nimike muutetaan hoidon ja hoivan palvelujohtajaksi. Akuuttiosaston osastonhoitajan nimike muutetaan akuuttiosaston palveluvastaavaksi. Kotihoidon johtajan nimike muutetaan kotihoidon palveluvastaavaksi.

Tehostettujen asumispalveluyksiköiden lähiesimiesten nimikkeet muutetaan palveluvastaavaksi. Kuntoutuksen osastonhoitajan virka lakkautetaan. Kuntoutukseen perustetaan fysioterapeutin toimi, joka toimii kuntoutuksen tiimivastaavana.

Joulukuun alusta lukien sosiaalipalveluissa sosiaalityön johtajan virka yhdistetään erityispalvelujen johtajan virkaan. Uudeksi nimikkeeksi tulee sosiaalipalvelujohtaja. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän virka muutetaan sosiaalityön palveluvastaavan viraksi. Aikuissosiaalityöhön perustetaan sosiaaliohjaajan virka.

Joulukuun alusta vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän 0,5 virka (josta 0,1 lastenvalvojan tehtävää) lakkautetaan. Vammaispalveluihin perustetaan 1 kokoaikainen sosiaaliohjaajan virka. Olemassa oleva 0,5 sosiaaliohjaajan virka yhdistetään kokoaikaiseen uuteen virkaan.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka muutetaan perhepalvelujen sosiaaliohjaajan viraksi 1.9. alkaen. Aikuissosiaalityössä oleva 0,5 sosiaaliohjaajan virka lakkautetaan 31.12.2016.

Aikuissosiaalityön (0,3) osuus koulukuraattorin kokoaikaisesta virasta lakkautetaan osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi vuonna 2016. Toimistosihteerin virka lakkautetaan eläköitymisen vuoksi vuonna 2016.

Hyväksyttiin seuraavat virkanimikemuutokset 1.6. alkaen. Hoitokoti Sateenkaaren johtajan virkanimike muutetaan Hoitokoti Sateenkaaren palveluvastaavaksi. Hoitokoti Tuulikellon johtajan virkanimike muutetaan Hoitokoti Tuulikellon palveluvastaavaksi.

Valtuusto merkitsi lautakuntien yhteistoimintasopimusten 7.2. kohdan maksuosuuskausien muutokset tiedoksi.

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan hyväksyttiin 28000 euron lisämääräraha Koulukeskukseen neljän luokan muutostöihin sähköiseksi koetilaksi. Taustalla on se, että ensimmäiset sähköiset yo-kokeet järjestetään syksyllä 2016. Syksystä 2017 alkaen lähes kaikki kokelaat osallistuvat jo sellaisiin kokeisiin, jotka järjestetään sähköisesti.

Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikatoimi on hakenut 60000 euroa valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt tarkoitukseen 45000 euroa. Pajan käynnistymisen edellytyksenä ovat kuntaosuudet. Vuoden 2015 kuntaosuudet jaetaan pajan kokonaiskustannuksista asukasluvun suhteessa. Vuoden 2016 määrärahat käsitellään talousarvioneuvotteluiden yhteydessä.

Starttipajan perustamiseen valtuustolle esitettiin myönnettäväksi lisämäärärahana 9515 euroa tämän vuoden talousarvioon.

Jukka Kangastie esitti Timo Kivimäen ja Sari Palmun kannattamana, että starttipajatoiminta sijoitetaan työpaja Kipinän yhteyteen, eikä Nuorisovintin yhteyteen kuten on suunniteltu. Keskustelun jälkeen Jukka Kangastie muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Sari Palmu kannatti Kangastien muutettua esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä kuusi valtuutettua halusi siirtää asian uudelleen käsittelyyn ja 29 halusi jatkaa käsittelyä. Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätettiin käyttöönottaa 1.7. alkaen käyttöön maksuperusteet asumajätevesistä poikkeavien jätevesien korotetuille maksuille. Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien korotetun jätevesimaksun kaava korvaa aiemman, sadalla prosentilla korotetun käyttömaksutaksan.

Millespakan jätteenkäsittelyalueen jätevesimaksu määriteltiin toistaiseksi tasolle 1,23 kertaa asumisesta syntyvien jätevesien maksu. Kerroin tarkistetaan vuosittain, edellisen vuoden lähtevien vesien keskiarvopitoisuuksien perusteella, käyttäen laskennassa korotetun jätevesimaksun kaavaa asutuksen jätevesistä poikkeaville jätevesille.

Palautettiin valmisteluun kauppakirjaluonnos, jolla kaupunki myy Pasi Mattiselle noin 1300 neliön määräalan Orvotsalo I -nimisestä tilasta Lipon kylässä 500 euron kauppahinnasta.
Päätöstä edeltäneessä keskustelussa Jukka Pekka Matintupa esitti Turo Kalliomaan ja Kaarina Paalijärven kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun sen selvittämiseksi, miten vesijohdon runkolinja menee tilan alueella ja kuka vastaa sen mahdollisista siirtokuluista rakennushankkeen yhteydessä.

Äänestyksessä 28 valtuutettua kannatti asian palauttamista uudelleen valmisteluun ja seitsemän olisi ollut valmiita päättämään kaupan.

Palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen?

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle selvitykset vuosina 2010–2014 tehdyistä aloitteista sekä niitä koskevista toimenpiteistä.

Pertti Väänänen esitti Turo Kalliomaan, Raimo Vistbackan ja Kaarina Paalijärven kannattamana, että aloitteeseen Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen allekirjoittamista ja valvontaa -liittyen, että aloitteessa esitettyihin kysymyksiin vastataan, ja että asia ei ole loppuun käsitelty.

Suoritetussa äänestyksessä tällä kannalla oli 20, joten valtuusto hyväksyi Väänäsen esityksen.

Kaarina Paalijärvi esitti Kauko Ukonmäen kannattamana, että aloitteen Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentaminen käsittely on kesken. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Paalijärven tekemä esitys on hallituksen esityksen mukainen, joten asiasta ei äänestetä.

Kokouksen lopussa valtuusto merkitsi tiedokseen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen tehostetun palveluasumisen optiovuoden käyttöönotosta ja palvelusetelin käyttöönoton valmistelusta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen voittaneet saavat käyttää optiovuotensa. Sen jälkeen Alajärvi alkaa valmistella palvelusetelin käyttöönottoa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät