-2.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

Alajärven kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina kevätkauden viimeisen kokouksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Hietala esitteli kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014.

Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti edellyttää, että kaupunginhallituksen ja lautakuntien on kiinnitettävä erityistä huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin asioihin sekä käsittelevän ja antavan selvityksen esitettyjen havaintojen johdosta mahdollisesti suoritettavista toimenpiteistä syyskuun 2015 loppuun mennessä.

MAINOS

Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan tilikauden tulos on poistojen (3.075.967,49 €) jälkeen 195.764,38 € (19 €/asukas) ylijäämäinen. Vuonna 2013 tulos oli 2.353.757,49 € (230 €/asukas) alijäämäinen. Pitkäaikaisia lainoja otettiin tilikauden aikana 4 miljoonaa euroa, ja niitä puolestaan lyhennettiin hieman yli 4,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset lainat vähenivät 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2013 tasosta.

Valtuusto kävi yleiskeskustelun tilinpäätöksestä. Puheenvuoroja käyttivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki, kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja talousjohtaja Tapani Kotanen. Valtuusto kävi yksityiskohtaisen keskustelun tilinpäätöksestä.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Alajärven kaupunki julkaisee ilmoitukset ajanjaksolla 1.7.2015–30.6.2017 Järviseutu-lehdessä hintaan 0,14 €/pmm (alv 0 %).

Valtioneuvosto on tehnyt 21.1.2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010–2015. Ohjelman tavoitteena on vuosina 2010–2015 vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja sekä tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. Kehitysvammaisten asumispalvelujen lisäämisestä on tehty valtuustoaloite Alajärven kaupungille 18.2.2014. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on kartoitettu vuonna 2011 kehitysvammaisten asumisen tarvetta Asumispalvelusäätiö Aspan toimesta. Kartoitusten mukaan tämänhetkiset kehitysvammaisten asumispalvelut eivät ole riittäviä.

Tulevaisuudessa on kyettävä tarjoamaan palveluja, jotka kattavat koko yhteistoiminta-alueella asuvien kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen tarpeet tasapuolisesti ja riittävän yksilöllisesti. Muuttamisen tarpeisiin on varauduttava ennalta, sillä lähivuosina uusia asumisen järjestelyjä tarvitaan omaisten luota pois muuttaville kehitysvammaisille, joilla tukipalvelujen tarve on kasvamassa. Tarvitaan myös ryhmämuotoista asumista niille kehitysvammaisille, joilla tuen ja avun tarve on suuri. Asumissuunnittelun lähtökohdiksi tulee ottaa muuttajien yksilölliset avun ja tuen tarpeet, omat toiveet sekä avunsaantimahdollisuudet vuorokauden eri aikoina. Kartoitusten perusteella nähdään tarpeelliseksi suunnitella ryhmämuotoinen tuettu ja ohjattu asumisyksikkö, jossa on 10 yhden hengen huonetta (n. 20 m2) sekä yhteiset keittiö- ja oleskelutilat. Asumisyksikön yhteyteen tulee rakentaa 2 tukiasuntoa (n. 35 m2) vähemmän tukea tarvitseville kehitysvammaisille.

Alajärven kaupunki osallistuu Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n kanssa ”Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit- pilottiin”, jossa on mahdollista suunnitella kehitysvammaisten asumistarpeiden rakentamista älyteknologia ja energiaystävällisyys huomioiden, esimerkiksi massiivipuurakentamisessa.

Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnitteluun on mahdollista saada TEKES:n julkisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluavustusta 50 %, jolloin tuki kohdentuu rakennettavan yksikön suunnitteluun, uusiin teknisiin, ICT-alan ja energian käyttöön liittyviin ratkaisuihin. Lisäksi Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA myöntää vammaisten asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa.

Aran myöntämä tukiprosentti voi olla 40 – 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista. Avustus voidaan hakea ehdollisena avustusvarauksena, jolloin tukimäärä on alustava arvio, joka ei ole sitova. Rakentamisen alustavakustannusarvio on 1.305.600 euroa (alv 0 %).

Alajärven kaupunki on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta 22.1.2015 ehdollisen varauspäätöksen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen. Kyseisen päätöksen mukaan ARA on ehdollisesti varannut Alajärven kaupungille 542 500 euroa erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitetun avustuksen myöntämiseen ja 907 500 euroa vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen.

Ehdollinen varaus ei oikeuta avustuspäätöksen ja korkotukilainapäätöksen saamiseen, elleivät kaikki hankkeen toteutukselle ja tuen myöntämiselle asetetut ehdot täyty. ARAn varaus raukeaa ilman eri päätöstä, ellei kaikkia suunnitelmien ja kustannusten hyväksymiseen tarvittavia asiakirjoja ole toimitettu ARAan 31.5.2016 mennessä.

Hakemisajankohdan jälkeen Soinin kunnanvaltuusto päätti keväällä irtisanoa nykyisen Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintasopimuksen perusturvan osalta päättyväksi 31.12.2016 sekä ulkoistaa Soinin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon perustettavalle yhteisyritykselle 1.1.2017 alkaen.

Kyseisen päätöksen perusteella voidaan todeta, että soinilaisten kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään tulevaisuudessa yhteisyrityksen toimesta. Lisäksi perusturva on kunnallistanut Alajärven Seudun Vanhustenpalveluyhdistys ry:n Kaupinkartanon palvelutoiminnan

1.4.2015 alkaen ja vuokrannut kyseiset toimitilat Vanhustenpalveluyhdistykseltä perusturvan käyttöön. Kunnallistamisen myötä mahdollistuu jo olemassa olevien tilojen saneeraus kehitysvammaisten tuetuksi ja ohjatuksi asumispalveluyksiköksi. Näin ollen perusturvan tilanne on muuttunut ARAn ehdollisen varauksen hakemisajankohtaan nähden.

Alajärvi-Vimpeli kehitysvammaisten tukiyhdistys ry:ltä on saapunut 30.4.2015 Alajärven kaupungille kirje, jossa Alajärvi-Vimpelin kehitysvammaisten tukiyhdistys edellyttää, että hanketta jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Kaupunginvaltuustossa maanantaina Terho Mäkelä esitti Jukka Pekka Matintuvan kannattamana, että asian käsittelyä siirretään. Kaarina Paalijärvi esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että Alajärven kaupunki pitää voimassa Aran rahoituspäätöksen ja esittää uuden muutetun hakemuksen kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentamisesta Alajärvelle omana rakennushankkeena. Alajärvellä on ylivoimaisesti suurin tarve kehitysvammaisten asumisessa. Soini on tehnyt jo päätöksen, että se siirtyy vuoden 2017 alusta Pihlajalinnan yksityisen tuottajan alaisuuteen.

Keskustelun jälkeen Kaarina Paalijärvi ilmoitti kokoomuksen valtuustoryhmän vetävän esityksensä pois. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 33 EI-ääntä, joten puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on päättänyt siirtää asian käsittelyä.

Rami Puro

 

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät