24.3 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan järjestöstrategia rakentaa yhteistä todellisuutta

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian valmistelun yhteydessä nousi esiin tarve järjestötoiminnan kehittämisestä. Tuolloin todettiin toisaalta järjestötoiminnan merkitys hyvinvoinnin edistäjänä ja toisaalta vastassa olevat haasteet, jotka liittyvät resursseihin, jatkuvuuteen ja osaamiseen.

Tämän johdosta maakuntastrategian toimenpiteisiin päätettiin kirjata maakunnallisen järjestöstrategian laatiminen.

MAINOS

Laaja joukko toimijoita on osallistunut järjestöstrategian laadintatyötä ennakoivaan valmisteluun, ja Etelä-Pohjanmaan liitto myönsi rahoitusta varsinaiseen strategian työstöön. Työ toteutettiin Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n vetämänä vuoden 2015 alkupuoliskolla. Strategia toimenpide-ehdotuksineen valmistui syksyllä 2015. Strategian toimeenpanon etenemisestä vastaa järjestötoimijoista muodostettu työryhmä.

– Työstön aikana on kohdattu niin järjestötoimijoita kuin niiden jäsenyhdistyksiä sekä henkilöjäseniä. Kohtaamisten teemana on ollut, mitä odotat omalta järjestöltäsi ja tältä järjestöstrategialta, strategian koostamisesta vastannut Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PLU) ry:n aluejohtaja Aino-Maija Siren toteaa.

Järjestötoimijoiden tapaamisten pohjalta esiin nousi neljä teemaa, jotka valikoituivat strategian tavoitteiksi ja toimenpide-ehdotuksiksi: järjestöjen elinvoimaisuus, järjestöjen johtaminen, osaamisen kehittäminen ja viestintä.

Elinvoimainen järjestötoiminta on omalta osaltaan eteläpohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaja ja ylläpitäjä. Eteläpohjalaisia järjestöjä johdetaan asiantuntevasti, hyvän hallintotavan periaatteilla ja niissä valitsee vapaaehtoistyöhön kannustava toimintakulttuuri. Etelä-Pohjanmaalla toimivat järjestöt ovat aktiivisia toimintansa ja osaamisensa kehittäjiä.

Aktiivinen ja eri kanavia monipuolisesti käyttävä sisäinen ja ulkoinen viestintä on järjestötoiminnan kivijalka ja ennakoivan vaikuttamisen tuki.

Puolto digitaitojen kehittämishankkeelle

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi rahoitettavaksi ESR-ohjelmasta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Kaks’Kättä -työpajan STEP ON -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää toisen asteen opiskelijoiden ja valmentautujien valmiuksia toimia digiympäristössä niin opinnoissa, työnhaussa kuin työelämässä.

STEP ON -hanke pyrkii yhteistyössä oppilaitosten ja työpajojen kanssa edistämään nuorten ja aikuisten työllistymistä tarjoamalla heille avoimia oppimisympäristöjä sekä tukemaan heidän siirtymistään työelämään.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 583300 euroa, josta noin 437 500 euroa on ESR-rahoitusta ja valtion rahoitusta.

Maakuntaohjelman vuosien 2014–2017 seurantaraportti

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014–2017 vuoden 2015 seurantaraportissa tarkastellaan maakuntaohjelmassa määriteltyjen määrällisten ja laadullisten mittareiden toteutumista.

Lisäksi arvioidaan maakuntaohjelman toteutumista niiden sisältöjen osalta, jotka nostettiin ensimmäiseen toimeenpanosuunnitelmaan vuosiksi 2015–2016. Arviointia täydennetään hanketoiminnan kohdentumisella maakuntaohjelman toimintalinjoihin.

Kun arvioidaan maakunnan kehitystä valittujen mittareiden valossa ja nykytilaa suhteessa tavoitteisiin, polkee kehitys monilta osin paikallaan tai eteneminen on hidasta.

Osaltaan tätä selittää valtakunnallisesti hankala suhdannetilanne. Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne on heikentynyt, mutta muuta maata hitaammin, mitä selittää maakunnan mikro- ja pk-yritysvaltaisuus. Uudet työpaikat syntyvät nykytilanteessa pääosin pieniin yrityksiin.

Maakunnan yritystoiminnan jatkuvuutta ja uudistumista on pyritty tukemaan kehittämispanoksia suuntaamalla. Erityisesti on kannettava huolta yritysten kasvumahdollisuuksista ja ‐halusta. Samalla on tuettava myös uusien yritysten syntymistä etenkin sellaisille aloille, joilla on mahdollisuus kasvaa ja tunkeutua kansainvälisille markkinoille.

Seurantaraportti osoittaakin, että vuosina 2014–2015 rahoitusta on kohdennettu melko voimakkaasti tähän kärkiteemaan, yli 60 prosenttia tilastoidusta kehittämis‐ ja yritysrahoituksesta, ja kehittämistoimia on saatu käyntiin.

Teema tulee suurella varmuudella säilymään ajankohtaisena vielä pitkään, ja hankerahoituksella rakennettua toimintaympäristöä ja toimintamalleja täytyy aikanaan pystyä vakiinnuttamaan.

Maaseudun kehittämisohjelman rahoituspäätösten teko etenee

Maaseudun kehittämisohjelman rahoitushakuja ja -päätöksiä varten rakennetussa sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä on edelleen teknisiä ongelmia, jotka estävät päätösten tekemisen.

Tästä syystä rahoituspäätösten teko käynnistetään paperilla. Yritystukien osalta menettely on käynnistynyt tällä viikolla. Hanketukien päätöksenteko käynnistyy tammikuussa 2016.

Haku rakennerahasto-ohjelman hankkeille on auki

Rakennerahasto-ohjelman hankehaku on auennut. Hakemuksia voi jättää EURA-järjestelmän kautta maakunnan liiton EAKR-hakuun 12.2.2016 mennessä ja ELY-keskuksen ESR-hakuun 1.3.2016 mennessä.

ESR-haussa painotetaan seuraavia teemoja: kiertotalous, kansainvälistyminen ja maahanmuutto.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät