2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Sote- ja maakuntauudistuksen johtamismalli hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi uuden johtamismallin, jossa yhdistetään sote-uudistuksen(SOTE) ja maakunta¬uudistuksen (MAKU) valmisteluja kokoamalla ne yhteiseen SOTEMAKU-johtoryhmään. Ryhmä koostuu sekä poliittisista luottamushenkilöistä että uudistusta valmistelevista virkajohtajista.

Lisäksi johtamiskokonaisuuteen liittyy nykyisen sote-ohjausryhmän toiminnan laajentaminen SOTEMAKU-ohjausryhmäksi sekä vastaavasti sote-kuntajohtajafoorumin laajentaminen SOTE-MAKU-kuntajohtaja¬foorumiksi.

MAINOS

– Olennaista johtamismallissa on sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen kokoaminen yhtenäiseen maakunnalliseen ohjaukseen, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

SOTEMAKU-johtoryhmän jäseneksi valittiin seuraavat poliittisten puolueiden valitsemat 13 luotta-mushenkilöä (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Keskusta: Pekka Hella, Lapua (Aulikki Salo, Kauhava), Sari Kujala, Lappajärvi (Esko Rintamäki, Alajärvi), Esko Lehtimäki, Teuva (pj.), (Arja Harjunpää, Karijoki), Satu Mäkelä, Kuortane, (Lasse Anttila, Alavus), Juhani Mäki, Kurikka, (Anna-Maija Koskela, Kurikka) sekä Paula Sihto, Seinäjoki (Pasi Kivisaari, Seinäjoki).

Kokoomus: Kimmo Heinonen, Seinäjoki (Jukka Joensuu, Alajärvi), Merja Kuusinen, Kauhajoki (Raija Viitamäki, Ilmajoki), Kai Pöntinen, Lapua (vpj.), (Jaakko Pukkinen, Isokyrö) sekä Anna-Maija Renko, Kauhava (Annu Ridanpää-Taittonen, Kuortane).

Perussuomalaiset: Eliisa Panttila, Teuva (Anneli Manninen, Seinäjoki) ja Raimo Vistbacka, Alajärvi (Sami Yli-Rahnasto, Kauhajoki).

Sosialidemokraatit: Aarne Heikkilä, Seinäjoki (Jukka-Pekka Matintupa, Alajärvi).

Lisäksi johtoryhmässä on puhe- ja läsnäolo-oikeudella edustaja sekä Kristillisdemokraateista että Vasemmistoliitosta. Johtoryhmän kokoonpanoa tullaan tarkastelemaan uudelleen kevään 2017 kuntavaalien tuloksen perusteella.

Maakuntahallitus hyväksyi johtoryhmän jäseniksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella myös virkajohtajat seuraavista organisaatioista: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri sekä Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto.

– Johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja sovittaa yhteen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmiste-lua yhteistyössä ohjausryhmän ja kuntajohtajafoorumin kanssa. Lisäksi se tukee uudistusta val-mistelevien työryhmien työskentelyä ja hakee maakunnan yhteisiä ratkaisuja uudistuksen valmistelussa, selvittää Peltola

SOTEMAKU-johtoryhmälle asiat valmistelee virkamiesryhmä, jonka jäseniä ovat SOTEMAKU-johtoryhmässä mukana olevat virkajohtajat sekä neljä edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden kuntayhtymien sekä Seinäjoen ja Lapuan sosiaali- ja terveydenhuollon virkamiesjohdosta.

SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumi muodostuu uuden maakunnan kuntien virkajohtajista ja johto-ryhmän esittelijöistä. Sen tehtävänä on huolehtia sekä valmisteluprosessin etenemisestä että uuden maakunnan ja sen kuntien yhteistyömallien suunnittelusta.

Seppelvirta maakuntauudistuksen alueelliseksi muutosjohtajaksi

Maakuntahallitus päätti nimetä aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirran maakuntauudistuksen alueellisen muutosjohtajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.10.–30.6.

Muutosjohtajan tehtävänä on muun muassa sovittaa yhteen maakuntauudistuksen alueellista valmistelua ja suunnittelua, vastata maakuntauudistuksen ohjauksesta ja valmistumisesta SOTEMAKU-johtoryhmän kanssa, tukea maakuntauudistuksen toimijoita uudistuksen valmistelussa, yhteen sovittaa maakuntauudistuksen valmistelua sote-uudistuksen valmistelun kanssa sekä toimia yhtenä esittelijänä SOTEMAKU-johtoryhmässä, -ohjausryhmässä ja -kuntajohtajafoorumissa.

Henkilöstöhallinnollisesti muutosjohtaja työskentelee maakuntajohtajan alaisuudessa.

Maakuntahallitus päätti vapauttaa aluekehitysjohtajan nykyisestä tehtävästään määräaikaisen muutosjohtajan tehtävän ajaksi ja nimetä vastaavaksi ajaksi hänen sijaisekseen kehittämissuunnittelija Heli Rintalan.

Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat esittäneet, että maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen ajaksi nimitetään alueellinen muutosjohtaja tai muutosprojektin projektipäällikkö.

Ministeriöiden muistiossa todetaan, että alueellisen muutosjohtajan tehtävän tulisi olla määräaikainen 30.6.saakka.

Maakuntahallitus hyväksyi liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman jatkovalmisteluun

Maakuntahallitus hyväksyi alustavasti Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toiminta-suunnitelman vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuodelle 2018.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 talousarvion toimintamenot ovat 3288996 euroa ja toiminta-tulot ovat 3106939 euroa.

Talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan vuosikatteeltaan 180757 euroa alijäämäinen. Alijäämä ehdotetaan katettavaksi aikaisempien tilikausien ylijäämistä. Jäsenkuntien maksuosuuksia ei koroteta, vaan ne pysyvät vuoden 2016 tasossa.

Vuoden 2017 talousarvio laaditaan poikkeuksellisesti niin, että se sisältää vain yhden suunnitelmavuoden talousarviovuoden lisäksi, koska uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta, ja toiminta siirtyy tuolloin valtiorahoitteiseksi.

Samalla nykymuotoisten maakuntien liittojen toiminta lakkaa.

Maakuntahallitus esittää merkittävää avustusta korkeakoulusäätiölle

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää Etelä-Pohjanmaan liiton budjetista Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euron avustuksen vuosina 2017 ja 2018.

– Etelä-Pohjanmaan liiton taseessa on vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan ylijäämiä noin 900000 euroa.

– Tilanteessa, jossa nykymuotoinen maakunnan liitto ollaan lakkauttamassa ja siirrytään uuteen maakuntahallintoon vuoden 2019 alusta, on syytä pohtia ylijäämien tehokasta käyttämistä ennen uusimuotoiseen maakuntahallintoon siirtymistä, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto selvittää.

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö nähtiin tärkeänä maakunnallisena toimijana jo vuosina 2011–2015, kun Etelä-Pohjanmaan liitto keräsi jäsenkunniltaan 100000 euroa vuosittain ja samalla nosti Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta toiset 100000 euroa vuosittain säätiön käyttöön.

Näin säätiötä pääomitettiin viiden vuoden aikana yhteensä 1000000 eurolla.

– Korkeakoulusäätiö on edelleen sellainen toimija, jonka kautta liiton ylijäämiä pystytään ohjaamaan siemenrahaksi erilaisten maakunnallisten kehittämistoimien käynnistämiseksi.

– Kaiken kaikkiaan tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaan liiton ylijäämät tullaan ohjaamaan suunnitelmallisesti maakunnan ja kuntien hyväksi ennen uusimuotoisen maakuntahallinnon käynnistämistä, sanoo Iso-Koivisto.

Puolustusvoimien teemoja III vaihemaakuntakaavaan

Maakuntahallitus päätti lisätä III vaihemaakuntakaavaan (turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bio-energialaitokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat) eräitä maanpuolustukseen liittyviä aluevarauksia ja suojavyöhykkeitä.

Puolustusvoimat on esittänyt alueiden merkitsemistä kaavaehdotukseen II vaihemaakuntakaavaan liittyvässä käsittelyssä. Kireän aikataulun vuoksi maakuntahallitus ehdotti niiden siirtämistä seuraavaan, III vaihemaakuntakaavaan.

Uuden teeman tuominen mukaan III vaihemaakuntakaavan valmisteluun edellyttää myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman muuttamista. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan suunnitelman päivitetyn version.

Arviointi turvetuotannon Natura-vaikutuksista

Maakuntahallitus päätti käynnistää Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin maakuntakaavan vaikutusten selvittämiseksi.

Maakuntahallitus linjasi huhtikuussa, ettei turvetuotantoon soveltuvien alueiden osoittamisessa tulisi käyttää yleisiä suojaetäisyyksiä suhteessa Natura 2000 -verkoston alueisiin, ja maakuntakaavan valmistelua on jatkettu linjauksen mukaisesti.

Arviointi tullaan teettämään asiaan erikoistuneilla asiantuntijoilla, ja sen tulokset otetaan huomioon maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Turvetuotantoa käsitellään valmisteilla olevassa III vaihemaa-kuntakaavassa.

Tiedosta innovaatioiksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeelle rahoitusta

Maakuntahallitus päätti myöntää Tiedosta innovaatioksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeelle talousarviomäärärahaa 42284 euroa vuoden 2016 talousarviosta edellyttäen, että hanke saa myönteisen EAKR-rahoituspäätöksen.

Etelä-Pohjanmaan liiton toteuttamassa hankkeessa on tavoitteena käynnistää innovaatiopolitiikan toimijoiden ja tiedon tuottajien yhteinen prosessi, joka tähtää elinkeinoelämää tukevan innovaatio-toiminnan tietopohjan systemaattiseen vahvistamiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa alueellisen innovaatiotoiminnan tilannekuva-analyysin ja seurantajärjestelmän laatimista sekä sen käyttöön-oton, jatkokehittämisen ja hyödyntämisen varmistamista.

Projektin toteutusaika on 1.12.2016–30.11.2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on 140944 euroa, josta EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusta olisi suunnitelman mukaan yhteensä 98660 euroa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät