1.1 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Maaseutumaiseman hoitoon voi hakea rahoitusta

Näin kevään korvalla on aika suunnitella tulevaa kesää ja käyttää muutama hetki ympäristösopimusten pohtimiseen. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon tarkoitetulla ympäristösopimuksella voi hoitaa perinnebiotooppeja tai pellon ulkopuolista luonnonlaidunta.

Sopimuskausi alkaa 1.5.2018 ja sopimuksen kestoaika on viisi vuotta. Hoidosta maksetaan pinta-alan mukaan 450 euroa hehtaarilta vuodessa. Perinnebiotoopeilla korotettua hoitokorvausta, 600 euroa hehtaarilta, voidaan maksaa inventoinnissa vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi todetuille kohteille.

MAINOS

Hakijana voi olla aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys. Tänä vuonna hakemus tulee toimittaa alueelliseen Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen 15.6. mennessä.

Vuonna 2018 ei voi hakea korvausta ei-tuotannollisia investoinnin (ETI) toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Miksi kannattaa hakea?

Perinnebiotoopit ovat maamme ehdottomasti monimuotoisimpia ja samalla uhanalaisia luontotyyppejä, jotka katoavat hoidon puutteessa. Ne ovat perinteisen karjatalouden muovaamia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan talvirehun tai olleet laitumina.

Perinnebiotooppien pinta-ala on vähentynyt yli 90 prosenttia viimeisen 50 vuoden aikana. Hoidon ja laidunnuksen loppuminen johtaa kasvillisuuden muuttumiseen, lajiston köyhtymiseen ja lopulta luontotyypin katoamiseen.

Nykyisin näitä ympäristösopimuksia on voimassa n. 30000 hehtaarilla. Näiden elinympäristöjen hoito ylläpitää aivan erityistä niittyjen ja laidunten lajistoa – kasveja, perhosia ja muita hyönteisiä ja sitä kautta myös linnustoa! Lisäksi laidunnus ja niitto avartavat maisemia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Mistä sopimus voidaan tehdä?

Sopimus voidaan tehdä perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, luontoarvoiltaan monimuotoisista tai maisemaltaan merkittävistä peltojen reuna-alueista, pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisistä reunavyöhykkeistä tai peltoalueiden metsäsaarekkeista, maatalousympäristön uhanalaisten lajien hoidon edistämisestä ja maatalousympäristön muinaismuistokohteista.

Jos mielessä on uusi kohde tai jo hoidossa olevan kohteen laajentaminen, kannattaa hakuehtojen täyttyminen tarkistaa alueellisesta ELY-keskuksesta.

ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksen hakemisessa. Kohteiden valintaan voi kysyä vinkkejä myös maaseudun asiantuntijoilta Neuvo 2020 tilaneuvonnan kautta. Neuvojien yhteystiedot ovat Maaseutuviraston (Mavi) neuvojarekisterissä.

Sopimuksen tekeminen

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta haetaan suomi.fi:stä löytyvällä lomakkeella (nro 253). Korvausta maksetaan vuosittain sopimusalueella toteuttavista toimenpiteistä. Toimenpiteiden on perustuttava hyväksyttyyn suunnitelmaan.

Lomakkeen liitteeksi tarvitaan suunnitelmakartta kohteesta ja hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelman lisäksi tarvitaan hoitopäiväkirja, jos vanha sopimus on päättynyt.

Sopimukseen haettavan alan on oltava hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan. Jos alue on vuokrattu, hakemukseen on liitettävä jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta sopimuksesta. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden.

Vuokrasopimukseen on syytä kirjata toimenpiteet, joita sopimusalueella tullaan tekemään. Jos hakijana on rekisteröity yhdistys, liitteeksi tarvitaan jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty.

Yhteistyö on voimaa

Laidun voi olla myös yhteinen tai se voi olla vuokrattu laidunnettavaksi tai niitettäväksi. Samoin eläimiä voidaan vuokrata maisemanhoitotöihin. Monilla luontoyhdistyksillä on ympäristösopimus niittokohteille.

Hoitomalleja löytyy Maisemat ruotuun (MARU)- ja Härkää sarvista (HÄÄVI) -hankkeiden julkaisuista.

Tiedossa on vain pieni osa käytössä olevista tai olleista perinnemaisemista. Maanomistajien ja kyläläisten tiedot kylän tai suvun perinteisistä niityistä tai laidunmaista voi ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostilla alueelliselle ELY-keskukselle.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät