Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020

Mainos[adrotate banner="3"]

Sairausvakuutuksen päivärahojen määräytyminen muuttuu ja työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan 1.1.2020 alkaen.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan yksi prosentti, ja moniin etuuksiin tulee tasokorotus.

MAINOS

Tässä tiedotteessa käydään läpi keskeiset muutokset, joita Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan tulee vuonna 2020.

Kela.fi -sivuilla muutokset ja etuuksien uudet euromäärät julkaistaan 1.1.2020.

Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 28,94 e/pv (27,86 e/pv vuonna 2019).

Lapsilisän määrä neljännestä ja sitä seuraavasta lapsesta suurenee 10 e/kk. Myös yksinhuoltajakorotus nousee, uusi määrä on 63,30 e/kk (53,30 e/kk vuonna 2019).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat prosentin.

Elatustukeen korotus

Täyden elatustuen määrä suurenee ja on 167,01 e/kk (158,74 e/kk vuonna 2019).
Elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat.

Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1128,57 e/kk.

Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 282,14 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki. Vuoden 2019 määrät olivat 1 120,00 e/kk ja 280,00 e/kk.

Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi voi elättää itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 790,00 e/kk, kun lapsi asuu kotona, ja 1 128,57 e/kk, kun hän asuu itsenäisesti. Vuonna 2019 rajat olivat 784,00 e/kk ja 1 120,00 e/kk.

Vanhempainpäivärahat määräytyvät vuositulon perusteella

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat määräytyvät vuositulon perusteella.

Vuositulo lasketaan siltä 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siis 1 kuukausi.

Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa oikeus päivärahaan alkaa tammikuussa 2020. Tällöin vuositulo lasketaan ajalta 1.1.2019–31.12.2019.

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt ansionmenetyskorvaukset sekä tietyt etuudet kuten työttömyysetuus, sairauspäiväraha ja opintoraha.

Vuositulo voi koostua useammasta eri tulosta, kuten palkasta ja etuudesta. Kela saa yleensä tarvittavat tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista.

Vanhempainpäiväraha voi muutoksen jälkeenkin määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt 3 vuotta.

Tietyissä tilanteissa päivärahan määräytymistä voi hakea 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson viimeisen 3 kuukauden tulojen perusteella.

Tällainen tilanne voi olla, jos tarkastelujakson aikana on esimerkiksi suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon tai ollut hoitovapaalla.

Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulot kerrottuna neljällä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo.

Jos tuloja ei 12 kuukauden tarkastelujakson aikana ole tai ne ovat hyvin pienet, päiväraha on vähintään vähimmäismääräinen (28,94 e/pv vuonna 2020).

Opintotukeen tulossa muutoksia

Opintorahan huoltajakorotus suurenee 25 eurolla. Huoltajakorotus on 100 e/kk tammikuusta 2020 alkaen.

Lisäksi tammikuusta 2020 alkaen kaikki ulkomailla opiskelevat ja vuokralla asuvat voivat saada opintotuen asumislisää 210 e/kk.

Aikaisemmin asumislisän määrä on ollut pienempi tietyissä entisen Itä-Euroopan maissa opiskelevilla.

Kela tarkistaa huoltajakorotukset ja asumislisät automaattisesti. Opiskelijat, joiden opintotuen määrä suurenee, saavat uuden opintotukipäätöksen joulukuussa.

Opintotuen saajan omien tulojen vuositulorajoja korotetaan joka toinen vuosi palkkojen muutoksen mukaan. Tukivuoden 2020 ja 2021 tulorajoihin tulee tämän mukaisesti 4,5 %:n korotukset.

Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika lyhenee kuukaudella. Tukivuoden 2019 palautukset on maksettava viimeistään 30.4.2020. Muutos johtuu verotuksen toimeenpanosta.

Aktiivimallista luovutaan vuoden alusta lähtien

Aktiivimallista luovutaan 1.1.2020. Kela ja työttömyyskassat eivät enää seuraa työttömän aktiivisuutta eivätkä vähennä työttömyysetuutta.

Etuus palautuu automaattisesti normaalille tasolle 1.1.2020 alkaen, jos sitä on aiemmin alennettu aktiivimallin perusteella.

Aktiivimalli vaikuttaa kuitenkin vielä niihin työttömyysetuuksiin, jotka ovat kertyneet vuoden 2019 puolella, mutta joiden maksupäivä on vuonna 2020.

Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 33,66 euroon päivässä (32,40 e/pv vuonna 2019).

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,79 e/pv.

Lapsikorotukset ovat:
yhdestä lapsesta 5,28 e/pv
kahdesta lapsesta yhteensä 7,76 e/pv
vähintään kolmesta lapsesta yhteensä 10,00 e/pv.

Työttömän lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee

Työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen.

Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti eli työtön voi päästä ns. eläkeputkeen.

Muutos tulee voimaan 1.1.2020. Käytännössä se alkaa vaikuttaa vasta vuonna 2022, jolloin vuonna 1961 syntyneet täyttävät 61 vuotta.

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2020 alussa.

Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2019.

Perusomavastuuta ei ole vuonna 2020 lainkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 603 e/kk lisättynä 100 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 223 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.
Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2019 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 497,29 e/kk. Vuoden 2020 alusta alkaen se on 502,21 e/kk.

Yksinhuoltajien perusosan määrää korotetaan erikseen. Vuonna 2019 yksinhuoltajan perusosan määrä on ollut 547,02 e/kk (yksin asuvan perusosa + 10 %). Vuonna 2020 se on 572,52 e/kk (yksin asuvan perusosa + 14 %).

Lääkekattoon korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman.

Vuosiomavastuu on 577,66 e/kalenterivuosi (572 euroa vuonna 2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan.

Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.

Tieto lääkekaton ylittymisestä näkyy heti apteekissa

Tieto lääkekustannusten vuosiomavastuun eli lääkekaton ylittymisestä siirtyy välittömästi Kelasta apteekkeihin 1.1.2020 alkaen. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta vaan hän saa korvauksen heti apteekissa.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärään korotus

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 28,94 e/pv (27,86 e/pv vuonna 2019).

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä on 33,39 e/pv (31,39 e/pv vuonna 2019).

Sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella
Vuoden 2020 alusta sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella.

Vuositulo lasketaan siltä12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siis 1 kuukausi.

Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa oikeus päivärahaan alkaa tammikuussa 2020. Tällöin vuositulo lasketaan ajalta 1.1.2019–31.12.2019.

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt ansionmenetyskorvaukset sekä tietyt etuudet kuten työttömyysetuus, sairauspäiväraha ja opintoraha.

Vuositulo voi koostua useammasta eri tulosta, kuten esimerkiksi palkasta ja etuudesta. Kela saa yleensä tarvittavat tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista.

Tietyissä tilanteissa päivärahan määräytymistä voi hakea 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson viimeisen 3 kuukauden tulojen perusteella.

Tällainen tilanne voi olla, jos tarkastelujakson aikana on esimerkiksi suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon tai ollut hoitovapaalla.

Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulot kerrottuna neljällä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo.

Jos tuloja ei 12 kuukauden tarkastelujakson aikana ole tai ne ovat hyvin pienet, päiväraha on vähintään vähimmäismääräinen (28,94 e/pv vuonna 2020).

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille

Keväästä 2020 alkaen Kela alkaa järjestää pitkäkestoista neuropsykiatrista perhekuntoutusta, joka on suunnattu 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekäheidän perheilleen.

Lapsella tai nuorella pitää olla diagnosoituna jokin neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD, autisminkirjon häiriöt tai Touretten oireyhtymä.

OPI-kuntoutusta tarjolla yhä useammalle nuorelle

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien tueksi kehitetty OPI-kuntoutus laajenee uusiin oppilaitoksiin. Ensi vuoden alusta mukana on jo 25 oppilaitosta eri puolella maata.

OPI-kuntoutus tarjoaa tukea opintoihin, masennusoireisiin ja elämänhallintaan ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittaville 16–29-vuotiaille opiskelijoille.

Korotuksia eläkkeisiin

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 662,86 e/kk ja parisuhteessa elävälle 591,79 e/kk (628,85 e/kk ja 557,79 e/kk vuonna 2019.(Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 834,52 e/kk (784,52 e/kk vuonna 2019).

Lesken alkueläke on 327,54 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 102,00 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 60,27 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,15 e/kk.

Rintamalisän määrä vuonna 2020 on 50,68 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 257,19 e/kk ja parisuhteessa elävälle 225,21 e/kk.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee.

Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2020 ansaita 834,52 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on
I kuntaryhmässä 8 360 e/v
II kuntaryhmässä 7 688 e/v
III kuntaryhmässä 6 745 e/v.

Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 43,28 euroon (42,85 e/kk vuonna 2019).

Lämmityskustannuksena huomioidaan asuinkunnan mukaan1,32–1,60 e/kk/neliömetri. Huomioon otettavat vesikustannukset pysyvät ennallaan. Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.

Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuun rajat ja prosenttiosuus muuttuvat myös vuoden vaihteessa. Lisäomavastuu on 1.1.2020 alkaen 41,3 % siitä tulojen osasta, joka ylittää tulorajan.

Lisäomavastuun tulorajat vuonna 2020 ovat:

yksin asuva 9 300 e/vuosi
avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen, 13 341 e/vuosi
avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen, 15 184 e/vuosi.

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2020 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki
perusvammaistuki 93,05 e/kk
korotettu vammaistuki 217,13 e/kk
ylin vammaistuki 421,03 e/kk
16 vuotta täyttäneen vammaistuki
perusvammaistuki 93,05 e/kk
korotettu vammaistuki 217,13 e/kk
ylin vammaistuki 421,03 e/kk
Eläkettä saavan hoitotuki
perushoitotuki 71,21 e/kk
korotettu hoitotuki 155,15 e/kk
ylin hoitotuki 328,07 e/kk
veteraanilisä 107,49 e/kk

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia.

Oikeus etuuksiin syntyy, jos ansaitsee vähintään 723,69 e/kk (696,60 e/kk vuonna 2019).

Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

MAINOS
Edellinen artikkeliOhjaamo palvelee Alajärven ja Vimpelin nuoria entistä monipuolisemmin
Seuraava artikkeliOssi Ojala starttaa jääradalle entistä tehokkaammalla kalustolla