25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Evijärven säännöstelyn muuttamista pohditaan

ELY-keskus, Evijärven kunta ja alueen osakaskunnat ovat pian parin vuoden ajan selvittäneet mahdollisuutta hakea säännöstelylupaan muutosta, jolla tavoitevyöhyke ja muut säännöstelyrajat nostettaisiin vastaamaan pitkään vallinnutta säännöstelykäytäntöä.

ELY-keskus toimisi luvanhakijana, koska nykyinen säännöstelylupa on ELY-keskuksella.

MAINOS

Lappa- ja Evijärven yhteinen nykyisin voimassa oleva säännöstelylupa on myönnetty vuonna 1991 ja tullut lainvoimaiseksi toukokuussa 1995 korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen.

Vedenkorkeutta on pidetty 2000-luvun alkupuolelta lähtien paljolti noin 5-10 senttiä säännöstelyluvassa määrätyn tavoitevyöhykkeen yläpuolella Evijärven kuntalaisten toivomuksesta. Luvan mukaista varsinaista ylärajaa ei ole ylitetty.

Keväällä 2018 palattiin lupapäätöksen mukaiselle tavoitevyöhykkeelle, jota useat ranta-asukkaat pitävät liian matalana.

Evijärven kunta, alueen viisi osakaskuntaa (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kirkonkylä ja Jokelankylä) sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus neuvottelivat kesäkuussa 2018 Evijärven säännöstelystä ja perustivat säännöstelyn suunnittelutyöryhmän.

Neuvottelujen perusteella päädyttiin selvittämään tavoitevyöhykkeen mahdollista nostoa.

Evijärven kunnostusta edistävä KOHO-hanke laati säännöstelyä koskevan kyselyn, joka lähetettiin järven vedenpinnan noston vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille heinäkuussa 2018. Kyselyn tulosten perusteella 85 prosenttia vastanneista kannatti Evijärven vedenpinnan nostoa.

Kyselyn ja järjestetyn yleisötilaisuuden perusteella päädyttiin selvittämään muutosta, jolla Evijärven säännöstelyn tavoitevyöhykkeen ala- ja ylärajaa korotettaisiin kymmenen senttiä nykyisestä, samoin säännöstelyn ala- ja ylärajaa.

Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuttaisi Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille.

Hyödyt ja haitat

Evijärven vedenpinnan nosto parantaisi järven käyttömahdollisuuksia ja edistäisi rantojen virkistysmahdollisuuksia. Myös järven talvenaikaisen happitilanteen ja mm. kalojen elinolosuhteiden oletetaan parantuvan järven vesitilavuuden lisääntyessä.

Toisaalta järven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostaminen aiheuttaisi kapean rantakaistaleen jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla peltojen vettymistä.

Vedenpinnan nostosta aiheutuvat vahingot on arvioinut Maveplan Oy. Metsille ei katsottu koituvan korvattavaa haittaa ja tonttialueilla hyödyn katsottiin olevan vettymishaittaa suurempi.

Laskettujen korvausten yhteismäärä oli vahinkoarviossa noin 250000 euroa.
Mahdollista lupahakemusta varten pyydettiin rantakiinteistöjen omistajilta ja vettymisvaikutusalueen kiinteistönomistajilta suostumusta säännöstelyluvan muuttamiseen.

Veden alle jäävät alueet olisivat suurelta osin osakaskuntien omistuksessa. Kaikki Evijärven rantojen osakaskunnat ovat tehneet päätöksen suostua vedenpinnan nostoon ilman korvauksia. Myös osa yksityisistä henkilöistä on ilmoittanut luopuvansa mahdollisista korvauksista.

Evijärven eteläpuoleisten alueiden viljelijöille on heidän pyynnöstään järjestetty kaksi keskustelutilaisuutta vedenpinnan tavoitevyöhykkeen mahdollisesta nostosta ja mahdollisuudesta tehdä alueelle peltojen kuivatuspumppaamoja.

Paikalla olleet viljelijät pitivät nykyisen luvan mukaista säännöstelyä tyydyttävänä eivätkä kannattaneet säännöstelyluvan muutosta.

Viljelijöiden toiveesta Evijärven eteläpuolisten peltoalueiden kuivatuksen parantamisesta pumppaamojen avulla teetettiin Maveplan Oy:llä yleissuunnitelma.

Sen mukaan pumppaamojen rakentamiskustannukset Evijärven eteläpuolisille peltoalueille olisivat noin viisinkertaiset verrattuna kyseisille alueille laskettuihin vettymiskorvauksiin, joten siihen ei tässä hankkeessa ole mahdollisuutta.

Halutessaan viljelijät voivat toteuttaa pumppaamoja omana hankkeenaan, sillä suunnitellut pumppaamot parantaisivat kyseisten peltojen viljelyolosuhteita selvästi nykyistä paremmiksi. ELY-keskukselta voi mahdollisesti saada tukea tällaiseen hankkeeseen.

Miten asiassa edetään seuraavaksi?

Nyt esillä olevan Evijärven säännöstelyluvan muutoksen jälkeen Evijärven vedenpinta olisi melko lähellä sitä mitä se on 2000-luvulla pääosin ollut. Tavoitevyöhykkeen sekä säännöstelyn ylä- ja alarajan taso lupamääräyksissä nousisivat kymmenen senttiä.

Ennen uuden säännöstelyn aloittamista alavien peltoalueiden ja veden alle jäävien alueiden kiinteistönomistajille maksettaisiin niille lasketut kertakorvaukset lukuun ottamatta niitä alueita, joiden omistajat ovat luopuneet korvauksista.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toivoo saavansa Evijärven kunnan kannan Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hakemisesta aluehallintovirastosta helmikuun loppuun mennessä ja esittää, että hankkeen kustannukset jaettaisiin puoliksi ELY-keskuksen ja kunnan kesken.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät