ELY-keskuksista avustuksia rakennusperinnön hoitoon kuin vesistökunnostuksiinkin

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin, vesistökunnostusten ja vesien hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen, vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia Etelä-Pohjanmaan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin.

MAINOS

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta maa- ja metsätalouden vesien hallinnan edistämiseen ja Kainuun ELY-keskukselta haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Esimerkiksi rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Vesistökunnostukset ja vesien hoidon toimenpiteiden toteuttaminen ovat avustettavia kohteita. Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisessä voi tukea hakea hankkeille, joiden tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouden vesienhallintaa, valuma-aluetasoista kestävää vesitalouden suunnittelua ja toteutusta, peltomaan kasvukuntoa, sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.

Vesitaloushankkeiden tavoitteena taas voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen.

Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet.

Kalataloudellisissa kunnostuksissa puolestaan avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.

Haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen voi myös hakea tukea. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliMarjastaminen on geeneissä – Aulikki ja Airi poimivat puolukkaa yli 3000 kiloa, muut marjat päälle!
Seuraava artikkeliLokerotien asuntojen kunnostus alkaa Soinissa