16.3 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Evijärven säännöstelyn lupamuutoshakemus on toimitettu aluehallintoviraston käsiteltäväksi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toimittanut Evijärven säännöstelyn muutosta koskevan lupamuutoshakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Evijärven säännöstelyn muutos -hankkeen tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstelylupa vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta Evijärven säännöstelykäytäntöä. Säännösten ylä- ja alarajoja sekä ns. tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja on tarkoitus nostaa kymmenen senttiä.

MAINOS

Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille.

ELY-keskus esittää lisäksi, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina kevätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä.

Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan laskujen ja nostojen osalta esitetään, että pinta voidaan tarvittaessa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 sentin tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin teon yhteydessä.

Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven käyttömahdollisuuksia, kuten mm. veneilyä ja kalastusta sekä edistää rantojen virkistysmahdollisuuksia. Evijärven vesitilavuus kasvaa, mikä hidastaa umpeenkasvua ja parantaa vesistön tilaa. Kalaston ja muun vesieliöstön elinolosuhteet osin paranevat.

Evijärven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostaminen aiheuttavat kapean rantakaistaleen (noin 16 ha) jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla peltojen vettymistä.

Vettyviä peltoja on yhteensä noin 310 hehtaaria ja 10 sentin kuivatussyvyyden muutoksesta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille yhteensä noin 250 000 euron haitat. Evijärven kunta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maksavat hankkeesta aiheutuvat korvaukset puoliksi.

ELY-keskus on pyytänyt aluehallintovirastolta asian kiireellistä käsittelyä. Hankkeen puolesta on Evijärvellä kerätty noin 1200 henkilön allekirjoittama vetoomus.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät