-15.4 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Jaakko Anttila valittiin uudeksi peruspalvelujohtajaksi

Alajärven kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan uudeksi peruspalvelujohtajaksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti HLT Jaakko Anttilan.

Olli Ketola (Vas) esitti, että tehtävään valittaisiin TtM Anna-Maija Kääriäinen. Jukka Joensuu (Kok) taas toi ryhmäesityksen, jonka mukaan hakuprosessia tulisi jatkaa. Asian käsittelyn keskeyttäminen ei saanut kannatusta valtuustossa, joten käsittelyä jatkettiin äänin 28-7.

Asian käsittelyn jatkuessa Terho Mäkelä (Kesk) ilmoitti kannattavansa Ketolan esitystä. Suoritetussa äänestyksessä oli mahdollisuus äänestää kaikkia kymmentä virkaa hakenutta.

MAINOS

Äänestyksessä Jaakko Anttila sai 26 ääntä ja tuli näin ollen valituksi peruspalvelujohtajan virkaan. Lisäksi ääniä sai Anna-Maija Kääriäinen yhdeksän kappaletta.

Hoiskon Kyläyhdistys on toteuttanut Kaartuspuron varrelle kosteikon TV 16 ja Vanhantien väliselle alueelle. Hankkeeseen lähdettiin alun perin kaupungin aloitteesta ja ELY-keskus myönsi hankkeelle 49476 euron tuen.

Kosteikko toteutettiin Alajärven kaupungin teettämien suunnitelmien mukaan käyttäen tarjouskilpailun voittanutta urakoitsijaa. Hoiskon kyläyhdistys teki pakollisen hoitosopimuksen alueen hoidosta ja on toteuttanut hoitosuunnitelmaa.

Kosteikon hoitosopimuksessa ei kuitenkaan olla päästy samaan pinta-alaan kuin alkuperäinen suunnitelmien mukainen kosteikon pinta-ala olisi ollut, jonka vuoksi ELY-keskus vaatii tuen osittaista palautusta. Kyläyhdistys antoi asiasta vastineen, jolla ei kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta ja siten ELY-keskus perii nyt tukea takaisin 8518,37 euroa.

Hoiskon kyläyhdistys yleishyödyllisenä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä ei kykene tukea maksamaan takaisin ja siksi se on pyytänyt, että Alajärven kaupunki tukisi hanketta takaisin perittävän summan osalta.

Kaupunginvaltuusto päätti, että se varaa tarkoitukseen pyydetyn lisämäärärahan. Valtuutettu Jukka Joensuu muistutti asian käsittelyn yhteydessä, että jatkossa on varmistettava, ettei vastaavia tilanteita enää tule.

Valtuusto merkitsi tiedokseen, että kaupunginhallitus on asettanut Alajärven nuorisovaltuuston vuosiksi 2021 – 2022 seuraavasti ja että nuorisovaltuustoa edustaa valtuuston kokouksissa puheenjohtaja Fanni Yliaho ja varalla varapuheenjohtaja Venla Hänninen.
Vahvistettiin kaupungin organisaatiomuutokset, joita on niin keskushallinnossa, perusturvassa, sivistystoimessa kuin myös teknisessä toimessa.

Asian käsittelyn yhteydessä Pentti Joensuu esitti Kokoomuksen ryhmäesityksenä kolmea muutosta päätösesitykseen. Ensimmäisessä kohdassa esitettiin, että kaupunginjohtajan alle tulisi kirjata kaupungin elinvoima. Toisessa kohdassa perusturvassa työllisyyspalvelujen hoito esitettiin siirrettäväksi sosiaalipalvelujen alle ja kolmannessa sisäliikuntapaikat teknisessä toimessa kiinteistö- ja tilapalveluihin.

Suoritetussa äänestyksessä ensimmäinen esitys hävisi niukasti äänin 18-17, toinen esitys äänin 22-13 ja kolmas 27-8.

Hyväksyttiin ”Kotona koko elämä” -suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi. Ikäihmisten palvelujen visiossa Järvi-Pohjanmaalla ikääntynyt väestö osallistuu voimiensa mukaan oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen.

Iäkkään henkilön mahdollisuutta asua omassa kodissa tuetaan ennaltaehkäisevällä ja toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla, kotikuntoutuksella, etäpalveluilla, kuntouttavalla ja virkistävällä päivätoiminnoilla sekä kotisairaalatoiminnalla.

Iäkkään henkilön hyvää ja turvallista elämää tuetaan henkilön tarpeisiin sopeutetulla teknologialla sekä yhteisöllisyyttä edistävillä keinoilla sekä oikein kohdennetuilla palveluilla. Tavoitteena on turvata iäkkään henkilön itsemääräämisoikeutta, oman elämän hallintaa ja vastuun ottamista omasta elämästä.

Asian käsittely nosti pinnalle kysymyksen siitä, miten tekstissä oli jälleen nostettu tavoitteeksi vähentää tehostetun palveluasumisen paikkoja nykyisestä 11 prosentista kuuteen prosenttiin yli 75 vuotiaista vuoteen 2030 mennessä.

Jukka-Pekka Matintupa (SDP) muistutti, että vasta talousarviokokouksessa prosentit poistettiin päätöksestä ja vastaavasti pitäisi toimia myös nyt. Olli Ketola kannatti esitystä ja Aino Kanervikkoaho-Kataja (KD) oli samalla linjalla.

Hän ihmetteli, miten samaan aikaan suunnitelmassa puhutaan nopeasta paikkojen alasajosta aikana, jolloin vanhusväestön määrä kasvaa ja kuitenkin toisaalla todetaan, että kaikille kriteerit täyttäville taataan hoitopaikka.

Aiheen ympärillä keskusteltiin myös omaishoidon arvostuksesta ja palkkauksesta sekä siitä, että tehtyä suunnitelmaa tulee myös käyttää ikääntyneiden hoitoa koskevan valmistelun pohjana.

Käsittelyn päätteeksi valtuusto yksimielisesti poisti Matintuvan esityksen mukaisesti suunnitelmasta lauseen, jonka mukaan tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentämiseen 11 prosentista kuuteen pyritään vuoteen 2030 mennessä.

Valtuustoaloitteita

Kokouksen lopussa tehtiin lukuisia valtuustoaloitteita.

Keskustan valtuustoryhmän nimissä aloitteen ikääntyneiden miesten vuotuisesta laajasta verikokeesta ja siihen liittyen PSA-kokieen ottamisesta teki Kauko Ukonmäki, Sari Palmu esitti selvitettäväksi mahdollisuutta tukea 3-4 luokkalaisten koulumatkaa silloin, kun se on yli kolme kilometriä ja Markku Sillanpää toi valtuustoryhmän aloitteen kaikukortin käyttöönotosta myös Alajärvellä.

Jukka Pekka Matintupa teki Sosialidemokraatien valtuustoryhmän ja muiden allekirjoittaneiden valtuustoaloitteen koskien Alajärven säännöstelyä.

Aloitteessa todetaan, että Alajärven tila on monista toimenpiteistä huolimatta pysynyt kohtalaisen huonona. Eräänä keskeisenä syynä pidetään järveä voimakasta säännöstelyä. Erityisesti talviaikainen luonnontilaista suurempi pinnanlasku altistaa järveä happikadolle pienentämällä alusveden tilavuutta.

Alajärven kalastuskunta on jättänyt Alajärven kaupungille vetoomuksen, jossa pyydetään reagoimaan tähän yhteisesti tärkeään asiaan. Kalastuskunnan mukaan Alajärvestä juoksutetaan talvisin aivan liian paljon vettä. Tällä vuosittaisella liikatyhjentämisellä on lukuisia haittoja, jotka ovat muuttumassa kohtalokkaiksi ja peruuttamattomiksi. Valtuustoaloitteessa jaetaan kalastuskunnan huoli.

Aloitteessa vaaditaan, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimiin ja laatii asiantuntijoiden kanssa kannanoton, jossa haitoista nostetaan esille veden pinnan liian suuren vaihteluvälin sekä alimman tason vaikutukset Alajärven ekologiseen tilaan, kalastoon sekä lintujen pesintään sekä järven virkistyskäyttöön.

Jukka Joensuu esitti aloitteessaan, johon yhtyi lähes koko valtuusto, että valtuuston esityslistalle vakiopykäliksi lisätään kohdat ilmoitusasiat ja muut asiat.

Raimo Vistbacka (Sin) esitti aloitteessaan pikaista paneutumista siihen, että Alajärvi pääsee nykyistä paremmin osalliseksi rahoituksesta järkevien hankkeiden toteuttamiseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät