8 C
Alajärvi
keskiviikko 29.5.2024
MAINOS
MAINOS

Alajärvi hyväksyi kotouttamisohjelman ja maahanmuuttokoordinaattorin palkkaamisen

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Järviseudun kotouttamisohjelman vuosille 2023–2026. Järviseudun kotouttamisohjelma on valmisteltu Kotouttaminen tutuksi -hankkeessa, jossa rahoittajina ovat olleet Leader Aisapari ja ELY-keskus.

Järviseudun kotouttamisohjelman valmisteluprosessissa on kuultu keskeisiä toimijoita. Ohjelmassa painopisteenä on hyvin yksinkertaisesti kuvata kansainvälisten opiskelijoiden, työntekijöiden ja yrittäjien palvelupolku Järviseudun alueella mukana muuttavat perheet huomioiden.

MAINOS

Ohjelma on tiivis ja sen pohjalta on tarkoituksena edelleen kehittää järviseutulaista palvelupolkua kansainväliselle työvoimalle osaavan ja riittävän työvoiman turvaamiseksi.

Kunnat ovat oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti. Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Valtuusto hyväksyi Alajärven kaupungin, Lappajärven ja Vimpelin kuntien Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen lakkauttamisen jälkeen syntyneiden ja laskutettavien kustannusten tai tulojen jakamista koskevan sopimuksen edellyttäen, että Vimpelin ja Lappajärven kunnat tekevät samansisältöiset päätökset.

Aurinkovoimaloille hintalappu

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut Alajärven kaupungissa 1.1.2023 alkaen hyväksyttiin. Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittaisen indeksitarkastuksen.

Päätös tehtiin, koska rakennusvalvonnan lupamaksuja hyväksyttäessä vuonna 2012 ei määritelty aurinkovoimaloiden rakentamista koskevia lupamaksuja. Parin viime vuoden aikana aurinkovoimaloita on alettu suunnittelemaan laajoille, jopa useiden kymmenien hehtaarien alueille.

Suurikokoiset aurinkovoimalahankkeet voidaan rinnastaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella rakennukseksi ja ne vaativat rakennusluvan ja näin ollen ominaisuuksiensa vuoksi edellyttävät viranomaisvalvontaa liittyen turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin.

Yli 100 kWp aurinkovoimalan maksuksi hyväksyttiin 2000 euroa per voimala, lisäksi yli 1 MWp:n aurinkovoimalat 400 euroa/MWp (taksa x MWp:t).

Valtuusto myönsi 10000 euron lisämäärärahan yleis- ja kohdeavustuksiin. Syynä oli se, että Järvi-Pohjanmaan perusturvan toiminta on lakannut ja sen toiminnan aikana sen talousarviossa on ollut varattu määräraha avustuksille (8000 euron määräraha vuonna 2022).

Vuonna 2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on myöntänyt avustusta osalle näistä yhdistyksistä, joita Järvi-Pohjanmaan perusturva on aikaisemmin avustanut (yhteensä 2850 euron avustukset vuonna 2023).

Osa aikaisemmin perusturvalta avustusta hakeneista yhdistyksistä hakee nyt avustusta kaupunginhallitukselta/elinvoimalautakunnalta, mitä ei ole otettu huomioon vuoden 2023 talousarviossa.

Koska aikaisemmin myönnettyjen avustusten määrää ei haluttu merkittävästi pienentää, tuli avustuksiin/yhteistoimintasopimuksiin varattua määrärahaa lisätä.

Maahanmuuttokoordinaattori loppuvuodeksi

Valtuusto myönsi 29000 euron lisämäärärahan määräaikaisen maahanmuuttokoordinaattorin rekrytointiin.

Kaupunki on tehnyt kuntamallin mukaisen sopimuksen 1.5.2022 tilapäisten suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja vastaanottopalveluiden tuottamiseksi. Vastaanottokeskus korvaa kunnalle sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan mukaisesti.

Keväästä 2023 alkaen tilapäistä suojelua hakevien on mahdollista hakea kotikuntaa ja siirtyä kunnan asukkaiksi, jolloin vastaanottokeskusten mukainen korvaus lakkaa. Tilapäistä suojelua saavien, kotikuntaa hakevien ja muiden maahanmuuttajien kotouttamisen tueksi on tarpeen perustaa määräaikainen maahanmuuttokoordinaattorin toimi ajalle 1.5.–31.12.

Maahanmuuttokoordinaattorin tehtävän tarkoituksena on vastata kotoutumista edistävän lain, tilapäistä suojelua saavien henkilöiden ja Järvisedun kotouttamisohjelman mukaisista kunnan tehtävien koordinoinnista: maahanmuuttajataustaisten asukkaiden yleinen neuvonta ja ohjaus, kotouttamistoimien aloittaminen, verkostojen koordinointi sekä yhdyshenkilö- ja asiantuntijatehtävät.

Uusi erityisluokanopettajan virka

Päätettiin perustaa perusopetuksen erityisluokanopettajan virka 1.5. alkaen. Virka täytetään 1.8. alkaen. Alajärven ja Vimpelin perusopetuksessa on ennestään yhteensä seitsemän erityisluokanopettajan virkaa. Erityisluokanopettajien virkojen toimituspaikat ovat jakautuneet siten, että Paavolan kuntoutusluokassa on yksi, Alajärven yläkoulun kuntoutusluokassa yksi ja e-tuvilla neljä ja Vimpelin Aapiskujalla yksi virantoimituspaikka.

Alueella sijaitsevien lasten- ja nuorten asumispalveluyksiköiden myötä erityisopetuksen, varsinkin erityisluokanopettajan tarve Alajärven yläkoulun e-tuvilla on kasvanut ja useamman vuoden aikana e-tuvilla on ollut viisi opetusryhmää. Puuttuvaa tarvetta on paikattu tuntiopettajalla.

Pidennetyssä oppivelvollisuudessa ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetusryhmien muodostamista ja niiden kokoa ohjataan perusopetusasetuksella. Tästä johtuen ryhmän kokoa ei voi kasvattaa, vaan oppilasmäärän kasvaessa tulee perustaa uusi ryhmä. Tällä hetkellä e-tupien oppilasmäärä on 39 ja e-tupien oppilasennusteen perusteella on todennäköistä, että tulevaisuudessakin opetusryhmiä tarvitaan vähintään viisi.

Valtuusto hyväksyi kaupungin hallintosäännön muuttamisen. Syynä muutoksille ovat eräiden Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimivaltaan kuuluneiden asioiden ratkaisuvallan määritteleminen sekä kaupunginhallituksen toimivallan selkeyttäminen avustusten, sopimusten ja lausuntojen antamisen osalta ja valtuuston päätös virkanimikkeen muuttamisesta ja siitä aiheutuvat tekniset korjaukset hallintosääntöön.

Päätettiin ostaa noin 1,08 hehtaarin suuruinen Nurkkala-tila 15881 euron kauppahinnalla Juurikaskydön alueelta. Tontti sijaitsee Kuopiontien pohjoispuolella, rajoittuen länsikulmaltaan kaupungin omistamaan maahan. Alue on maastokatselmuksen ja karttatarkastelun perusteella tulevaisuuden rakentamistarkoituksiin kohtuullisesti soveltuvaa maata.

Aloitteita

Kokouksen lopussa tehtiin valtuustoaloitteita.

Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen kiertävän ennakkoäänestyspaikan käyttöönottamisesta. Kuisma Kujala esitti aloitteen, jossa esitetään, että Alajärvellä palataan siihen, että ennakkoäänestystä voidaan suorittaa Alajärven alueella kiertävässä kirjastoautossa ennakkoon ilmoitetuissa reittien pysäkkipaikoissa.

Vihreiden valtuustoryhmä teki aloitteen kutsuliikenteen kokeilusta Alajärvellä. Jenni Kuisti esitti aloitteen, jossa esitetään, että Alajärven kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää kutsuliikennettä huomioiden myös kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet ja järjestää kutsuliikenteen kokeilun.

Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen koulujen ja päiväkotien hävikkiruokien myynnistä.  Sari Palmu esitti aloitteen, jossa esitetään, että Alajärven kaupunki selvittää ja käynnistää pikaisesti koulujen ja päiväkotien hävikkiruoan myynnin.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät