8 C
Alajärvi
keskiviikko 29.5.2024
MAINOS
MAINOS

Alajärvellä on käynnissä lukuisia hankkeita, ensimmäisenä maaliin tulossa keskusalueen osayleiskaava

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2023 on hyväksytty. Kaavoituksen tilannetta selvitellyt kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho ja tekninen johtaja Jouni Hänninen kertovat, että vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä sekä tiedottaa kaupunkilaisia kaavoitustehtävistä.

Kaavoituksen tehtävänä on suunnittelun kautta luoda mahdollisuudet laadukkaan, toimivan, terveellisen, viihtyisän, kulttuurisesti ja esteettisesti tasokkaan elinympäristön muodostamiselle. Kaavoituksen toteuttamisella parannetaan kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja vahvistetaan kaupunkikeskustan muodostumista.

MAINOS

Tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta asuin- ja työpaikkana sekä liike- ja palvelukeskuksena. Kaavoituksessa huomioidaan osallisuus, panostetaan hankkeiden tiedottamiseen ja pidetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia vuorovaikutuksen aikaan saamiseksi.

Maankäytön suunnittelu ja sen ohjaama rakentaminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kuntatasolla maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee. Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja mm. asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia. Yleiskaava voidaan myös laatia siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena.

Asemakaavalla ohjataan kunnan maankäyttöä ja rakentamista siten, että siellä on turvallista, terveellistä asua, liikkua sekä työskennellä. Ranta-alueille tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

Vireillä useita kaavoja

Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, josta on ollut kaavaluonnos nähtävillä. Kaava on jaettu kahdeksi kaavaksi; keskustaajaman strategiseksi yleiskaavaksi (A) ja ranta-alueiden sekä sen lähiympäristön osayleiskaavaksi (B).

Keskustaajaman osayleiskaava (A) laaditaan ohjaamaan asemakaavoitusta ja maankäytön päälinjojen kehittämistä. Kaavan tavoitteina on osoittaa alueet asumiseen, kauppaan, teollisuuteen sekä palveluille ja liikenteelle. – Tämä kaava on tällä hetkellä ykkösprioriteettimme ja ehdotus on tarkoitus saada valmiiksi syksyyn mennessä ja hyväksyttäväksi ensi vuoden alussa, Haapa-aho kertoo.

Alajärven keskustaajaman asemakaava-alueen ulkopuolisilla järven ranta-alueilla laaditaan osayleiskaava (B) siten, että osayleiskaavaa voidaan käyttää rantavyöhykkeen rakennuslupien myöntämisen perusteena. Osayleiskaavoitus toteutetaan vuosina 2020–2026. Yleiskaavojen etenemisestä tiedotetaan internetissä kaupungin kotisivuilla.

Suolasalmenharjun tuulivoimaosayleiskaavan aloittamisesta kaupunki on tehnyt päätöksen 2.2.2022, alueen pinta-ala on 2200 hehtaaria. – Alueelle kaavaillaan tällä hetkellä alle kymmentä tuulivoimalaa, Haapa-aho selventää.

Kaupunki on asettanut kyseisen alueen rakennuskieltoon 11.4.2022. Osayleiskaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.3.–28.4. Kaavaa koskeva yleisötilaisuus on järjestetty 11.4.

Höykkylän osayleiskaavan laadinta on tarkoitus aloittaa tänä vuonna ja se valmistunee vuonna 2027. Yleiskaavan laadinnan alkuvaiheessa täsmennetään yleiskaavan tavoitteet ja aluerajaus sekä laaditaan tarvittavat selvitykset. Alueella on muun muassa toimiva saha ja myös muuta rakentamista.

Rantayleiskaava Alajärven pienille järville?

Alajärven alueella on järviä sekä vesistöjä, joissa ei ole lain vaatimaa rantojen käyttöä ohjaavaa kaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii rantarakentamiseen kaavan. Poikkeamisluvilla ei ole mahdollista saada enää rakentamiseen uusia rakennuspaikkoja, vaan kaavoitus mahdollistaa mahdolliset uudet rakennuspaikat sekä samalla takaa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kantatiloittain.

Näitä järviä ovat muun muassa Paalijärvi, Kaartunen, Ojajärvi, Menkijärvi ja Hirvijärvi. Yleiskaavan laadinta on tarkoitus käynnistää tänä vuonna ja se valmistunee vuonna 2028. Yleiskaavan laadinnan alkuvaiheessa täsmennetään yleiskaavan tavoitteet ja aluerajaus sekä laaditaan tarvittavat selvitykset.

– Lehtimäen alueella rantayleiskaava on ollut jo vuodesta 1997 lähtien, Jouni Hänninen huomauttaa. – Kaavoituksella saadaan maksimaalinen hyöty rantarakentamiseen.

Asemakaavoista korttelin 1 asemakaavamuutos koulukeskuksen alueella on käynnissä ja sinne on laadittu yleissuunnitelma kaavoitustyön pohjaksi. Kyseessä on pieni alue, jolla on monenlaista käyttötarkoitusta. Asemakaavan OAS ja luonnos on ollut nähtävillä 17.8.–16.9.2022. Asemakaavoitus valmistunee vuoden 2024 aikana.

Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muutosta on jouduttu laajentamaan kantatie 68:lle, koska liikenneselvityksessä liittymä nähtiin vaarallisena. Alueelle katsotaan myös biokaasulaitoksen paikkaa.  Kaava valmistunee tämän vuoden aikana. Kaava on tulossa kaavaehdotusvaiheeseen.

Lisäksi keskusta-alueen kaikki asemakaavat siirretään uudelle pohjakartalle kaavayhdistelmän laatimiseksi.

Kaupunki on tehnyt päätöksen 10.12.2022 Tupasaaren teollisuusalueen kaavoituksen muutoksesta ja laajennuksesta. Kaavoitus koskee Kuopiontien ja Lapuantien välistä aluetta, yhteensä noin 300 hehtaaria. Kaavassa ollaan tarjouspyyntövaiheessa ja tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2024 ja kaavaehdotus vuonna 2025. Kaava valmistunee vuonna 2026.

Kyseessä on iso asia, jonka tärkein asia on uuden sisääntulotien saaminen raskaalle liikenteelle valtatieltä 16.

Suunnitteilla on myös seuraavia kaavamuutoksia: asemakaavanmuutos Kinaporintien ja Kauppakadun alueella, Sairaalatien vanhalla varikolla, entisen Paloaseman ja koulun alueen kehittäminen; vanhan linja-autoaseman alueen kehittäminen ja Lehtimäen Valkealammen virkistysalueen suunnittelu.

Lisäksi Mustaniemen alueen asemakaavoitus on suunnitteilla.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät